Начало/Въпроси към КЕВР за цените на електрическата енергия

Въпроси към КЕВР за цените на електрическата енергия

26.03.2020

 

Въпроси  на Гражданска платформа „Изправи се.бг” към Комисията за енергийно водно регулиране, по време на общественото обсъждане  на Проект на решение  за изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменението на цените на природния газ от 01.04.2020г., насрочено за  26 март 2020г.  от 10,30 часа.

Във връзка с  публикувания  Доклад, относно „Изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2020 г.” /Доклад/, Гражданска платформа „Изправи се.бг” има следните въпроси:

  1. Защо срокът за представяне на становища по проекта за решение за

изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменението на цените на природния газ от 01.04.2020г. е 27 март 2020г., след като съгласно чл. 14 ал.3 от Закона за енергетиката, този срок не може да бъде по-кратък от 14 дни. По какъв начин КЕВР ще осигури на заинтересованите страни  спазването на 14 дневния срок, съгласно закона?

  1. Защо КЕВР посочва в Доклада, че разходите на фонд „Сигурност на

енергийната система” /ФСЕС/ ще бъдат намалени с около 96 353 хил.лв. от промяната на определените преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, след като регулаторът ще  утвърди нови цени, които ще влязат   в сила от 1 април 2020г.? Следователно, те ще действат само в рамките от 1 до 3 месеца от ценовия период 1 юли 2019г. - 30 юни 2020г., а не през всичките 12 месеца. Още повече, че в момента е известно, че „Булгаргаз” ЕАД е договорил измение на цената на природния газ, считано от 5 август 2019г., което означава, че със сигурност  утвърдените цени с Решение № Ц-18/01.07.2019г. на КЕВР ще останат непременени за периода от 1 юли 2019г. до 4 август 2019г. включително. В изчисленията на КЕВР е включен и периода от   1 юли 2019г. до 4 август 2019г. включително.

  1. Защо КЕВР не използва същия подход както при отчитането на намалението

на разходите за ФСЕС  в размер на около 96 353 хил.лв. от промяната на определените преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при определянето на цените на топлинната енергия за клиентите на топлофикационните дружества, в резултат на намалението на цената на природния газ, считано от 5 август 2019г.? Новите цени на топлинната енергия се предлагат да бъдат утвърдени, считано от 1 април 2020г., а за изменение на цените на топлинната енергия за периода от 5 август до 31 март 2020г. регулаторът продължава да  мълчи и не приедприема никакви действия в защита на интересите на потребителите?

 

  1. Защо в Доклада не е посочено, как са изчислени намалените разходи за

ФСЕС в размер на 96 353 хил.лв., тъй като по изчисление на нашите експерти, ако се приложи подхода, който КЕВР е използвал намалението на разходите  е 96462184 лв.? Прилагаме отделен файл, за начина на изчисление на намалените разходи в размер на 96462184 лв.

  1. Защо в Доклада не е посочено начина на изчисляване на разходите, които

ФСЕС ще трябва  да направи към НЕК АД в размер, цитираме  „на до  97030 хил.лв” – край на цитата, относно изпълнението  на заповед № Е-РД-16-39 от 29.01.2020 г. на  министъра на енергетиката, с която  се налага на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД  да предостави на НЕК ЕАД на допълнителни количества електрическа енергия за задоволяване на нуждите на регулирания пазар за периода 29.01.2020 г. – 30.06.2020 г. в размер до 1 981 420 MWh?

  1. На какво основание от Закона за енергетиката КЕВР предлага да се направи

компенсиране на намалените разходи  на ФСЕС в размер на 96 353 хил.лв, с разходите, които ФСЕС ще трябва  да направи към НЕК АД в размер 97030 хил.лв., съгласно  изчисленията на КЕВР посочени в Доклада?

След като получим  отговорите на КЕВР по време на общественото обсъждане на посочените по- горе въпроси, допълнително ще преценим дали да  внесем становище по предложения проект  на решение да не се изменят цените на ел. енергията, съгласно решение № Ц-19/01.01.2019г. на КЕВР, считано от 1 април 2020г.?

 

 

       

25 март 2020г.                                                Председател

/Мая Манолова/

Тагове: Новини