Начало/Въпроси на „Изправи се.БГ“ към КЕВР за обществено обсъждане на 5 май 2020 г.

Въпроси на „Изправи се.БГ“ към КЕВР за обществено обсъждане на 5 май 2020 г.

05.05.2020

Въпроси  на Гражданска платформа „Изправи се.бг” към Комисията за енергийно и водно регулиране, по време на общественото обсъждане  на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия , насрочено за  5 май 2020г.  от 11,00 часа

 

Във връзка с  публикувания  проект на Наредбата  за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и Доклад към нея, Гражданска платформа „Изправи се.бг” изпрати до КЕВР, по електронен път, следните въпроси:

  1. Защо се предлага изменението на цените на топлинна енергия да  може да се прави само на шест месеца, а не и на тримесечия, след като ще се определя прогнозна цена на природния газ и на тримесечия?
  2. Как КЕВР отчита факта, че изменението на цените на топлинната енергия ще може да се прави на шест месеца, а това означава, че  от 1 януари на следващата година, ще се застъпи като време с утвърждаването и на нови цени на В и К услугите? Това няма ли да се отрази много тежко на бюджетите на домакинствата едновременно да се увеличават цените на топлинната енергия и В и К услугите?
  3. На база на какви данни и от къде ще ги се взема КЕВР, относно определянето на прогнозната цена на тон въглеродни емисии, тъй като това не  е посочено в проекта,  а за цената на природния газ го има?
  4. Защо е предложен  процентът за  изменение да бъде  над 15 на сто между определената прогнозна цена на природния газ за регулаторния период спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода?  Защо този процент например не е 5 или 10 или 20 на сто?
  5. Защо се предлага, когато  постигната помесечна цена на  природния газ е по-ниска от утвърдената от комисията цена за съответния месец, по която общественият доставчик продава природния газ, изчисляването на годишната индивидуална цена за регулаторния  период да става по формула, която е посочена в § 1 ал.11 т.2 от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, тъй като според нас това не е в съответствие с изискванията на чл.31 т.5 от Закона за енергетиката, където се казва, че  цените  трябва да съответстват на разходите за доставка на природен газ?
  6.  Един въпрос извън темата на общественото обсъждане, който считаме, че е актуален към момента -Кога КЕВР ще изпълни задължението си по § 2. ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за енергетиката публикуван в Държавен вестник на 24 април 2020г., в който се възлага на регулатора да определи цени на топлинната енергия  и на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия за периода от 1 юли 2019г. до 31 март 2020г., тъй като в закона няма определен срок?
Тагове: Новини