Начало/ЗДОИ за ремонт на свлачища

ЗДОИ за ремонт на свлачища

12.01.2021

ДО Г-ЖА  ПЕТЯ АВРАМОВА     

                                                                           МИНИСТЪР НА МИНИСТЕРСТВО

НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

ДО Г-Н ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

                                                                          

                                                                        

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

за достъп до обществена информация

от Мая Божидарова Манолова, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4, еmail: [email protected], телефон за връзка 0988157354

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

На 05.09.2019г. Министерски съвет на Р. България приема постановление № 223 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г, с което приема допълнителни средства за 2019, 2020 и 2021 година за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления.

 

Моля, на основание чл.24 от Закона за достъп до обществена информация, да ми бъде предоставена следната информация :

 

 1. Какви суми са предвидени за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления, посочени в приложението към постановление № 223 на МС от 05.09.2019г?
 2. Какви суми са изразходени за 2019г. и за 2020г. за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления, посочени в приложението към постановление № 223 на МС от 05.09.2019г?
 3. Моля за справка за всеки от обектите, включени в приложението към постановление № 223 на МС от 05.09.2019г. относно:
  • Извършените до момента дейности;
  • оставащите за извършване мероприятия;
  • срокове за завършване на укрепването;
  • изплатени суми за укрепването на отделните обекти за 2019г. и 2020г.;
  • юридическите лица, на които е възложено извършването на укрепването;
  • в кои банки се съхраняват отпуснатите средства за укрепване на обектите.

 

Желая да получа  исканата информация в  електронна форма на e-mail адрес : [email protected]

 

 

Дата: 11.01.2021 г.                                                                                               Подпис ................................

Гр. София                                                                                                                              /Мая Манолова/

Тагове: Новини