Начало/Становище до КЕВР за типовия договор

Становище до КЕВР за типовия договор

19.08.2020

ДО

                                                         ГОСПОДИН ИВАН ИВАНОВ

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                           НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГИЙНО

                                           И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

                               

                

                              

 

 

СТАНОВИЩЕ

 

от Мая Манолова – Председател на Гражданска платформа „Изправи се.БГ”

адрес: гр. София ул. „Дякон Игнатий” № 4, еmail: [email protected]

 

 

 

относно проект на образец на типов договор по §15, ал.3 от Преходните и   заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнения на Закона за енергетиката (обн.ДВ бр.57 от 2020г.)

 

 

 

Уважаеми  господин Председател,

 

На 13 юни 2020г. от 10,00 часа  Гражданска платформа „Изправи се.БГ” участвахме в   обществено обсъждане в КЕВР, което се проведе от разстояние, относно  – проект на образец на типов договор по  § 15, ал.3 от Преходните и   заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнения на Закона за енергетиката (обн.ДВ бр.57 от 2020г.) / проект на договор/.  Във връзка и с поетия на заседанието ангажимент, предоставяме на Вашето внимание следното писмено становище:

 

 1. Настояваме да бъдат спазени в цялост изискванията относно основните

договорни правила, подробно описани в член 10 от Директива (EС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година, относно общите права за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС. Например, в предложения проект на образец на типовия договор липсват текстове за качеството на обслужването и за качеството на договорената услуга, не са уредени компенсации и възстановяване на суми при неспазване нивата на качество на договорената услуга, включително неточно или забавено фактуриране и др.

 

 1. Предлагаме член 1, ал. 1 от проекта на договора да се измени, като се

допълни, че електрическата енергия, която клиентът ще закупува, ще отговаря на изискванията за показателите за качество, одобрени от КЕВР. Предлагаме следната редакция:

 

 

 

Чл. 1, ал. 1 да се измени така:

 

Чл. 1. (1) ДОСТАВЧИКЪТ продава, а КЛИЕНТЪТ купува количествата нетна активна електрическа енергия с показатели за качество на електроснабдяването, одобрени от КЕВР с решение № ... за обекта/обектите, уговорени по-долу в настоящия договор.”

 1. Предлагаме чл. 2, ал. 2 от проекта на договор да се измени, като се

посочи, че на основание на чл. 95, ал. 6 от Закона за енергетиката доставчикът сключва от името на клиента и за негова сметка договори със съответния мрежови оператор и с доставчика от последна инстанция, както и подава заявлението за първоначална регистрация. Предлагаме следната редакция:

 

 Чл. 2, ал. 2 да се измени така:

 

Чл. 2. (2)  На основание чл. 95, ал. 6 от Закона за енергетиката

ДОСТАВЧИКЪТ сключва от името на КЛИЕНТА и за негова сметка договори със съответния мрежови оператор и с доставчика от последна инстанция, както и подава заявлението за първоначална регистрация.”

 

 1. Към чл. 2 от проекта на договора предлагаме да се създаде нова алинея, в която да се определи, че в срок от един работен ден от сключването на договорите по реда на чл. 2, ал. 2 доставчикът е длъжен да ги предаде на клиента, като за целта се подписва писмен протокол.

 

  В чл. 2 да се създаде нова ал. 3

 

                       „Чл. 2. (3) В срок от един работен ден от сключването на договорите по реда на чл. 2, ал. 2 ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да ги предаде на КЛИЕНТА, като за целта се подписва писмен протокол.

 

 1. В чл.4 т.2 от проекта на договор, предлагаме да се уточни за какъв период

се отнася изготвянето на прогнозата за очакваното потребление на електрическа енергия, кога и по какъв ред се представя от доставчика на клиента. Предлагаме следната редакция:

 

Чл. 4, т. 2 да се измени така:

 

            „Чл. 4, т. 2. да изготвя прогноза за очакваното потребление на електрическа енергия от името на КЛИЕНТА за период от … до ........., както и писмено да я предоставя на КЛИЕНТА при поискване;“

 

 1. Към чл. 4, т. 4 от проекта на договор предлагаме да се добави, че

доставчикът писмено уведомява клиента.

 

 В чл. 4, т. 4 преди думите „да уведомява КЛИЕНТА“ се добавя

думата „писмено”.

 

 1. Към чл.4 от проекта на договора да се създаде нова точка, в която да се

посочени, че при писмено  поискване от клиента в случай на съмнения за неточна сметка  за доставената електрическа енергия доставчикът незабавно или в срок от 1 работен ден   уведомява електроразпределителното предприятие .......................... .

 

 

 

 

В чл. 4 да се създаде нова т. 6:

 

„чл. 4, т. 6. В случай на съмнения за неточна сметка за доставената електрическа енергия, при писмено поискване от КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ незабавно/в срок от 1 работен ден уведомява електроразпределителното предприятие ..........................“

 

Досегашната т. 6 да стане т. 7.

 

 1. Към чл. 5 от проекта на договор да се създаде нова точка 6:

 

„6. Да получава  непрекъснато електрическа енергия с показатели за

качество на електроснабдяването, одобрени от КЕВР с решение № ......”

 

                       Досегашната т. 6 да стане т. 7.

 

 1. Към чл. 7, ал. 1 от проекта на договора предлагаме да се добави, че цените се договарят само в официалната парична единица на територията на България - български лев.

 

В чл. 7, ал. 1 да се добави изречение второ: „Цената/тарифният

план е в български лева“.

 

 1. В  чл.7.,  ал.5 от проекта на договора, предлагаме да се измени, като

бъдат конкретно посочени  всички дължими цени, акцизи, данъци и др., които клиентът  дължи, освен договорената цена по чл.7, ал.1 от проекта на договора.

 

        Чл. 7, ал. 5  да се измени така:

 

Към цените по ал.4  КЛИЕНТЪТ заплаща:

Цена за задължения към общество ..............лв/кВтч без ДДС,

Цена за мрежови такси за достъп и пренос през електропреносната система.... ............. лв/кВтч без ДДС,

Цена за пренос и достъп до мрежа ниско напрежение ........ лв/кВтч без ДДС,

Акциз ............ лв/кВтч,

ДДС ..............%  .

 

 1. В чл. 7 да се създаде нова ал. 6:

 

           „чл. 7. (6) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава писмено да уведоми КЛИЕНТА, ако цените по ал. 5 бъдат изменени с решения на КЕВР и съответен нормативен акт по време на срока на договора.”

 

 1. В чл. 10, ал.1 от проекта на договор предлагаме срока да бъде определен

на 10 работни дни предвид коронавирусната инфекция  и затрудненото финансово положение, в което се намират малките и средни предприятия към момента.

 

В чл. 10, ал. 1 думата „5 (пет)“ да се замени с „10 (десет)“.

 

 1. В чл.11 от проекта на договора  предлагаме да се определи срок за

доставчика,  в който той да  бъде задължен да отправи съответното искане до мрежовия оператор.

 

            В чл. 11 след думата ДОСТАВЧИКЪТ да се добави думата незабавно“.

 

 1. Към чл. 14 от проекта на договор, предлагаме да се създаде нова

алинея.

 

             В чл. 14 да се създаде нова ал. 2:

 

                 „Чл. 14. (2) Обезщетението на КЛИЕНТА при отклонение от допустимите показатели за качеството на електрическата енергия, утвърдени от КЕВР с Решение № ........... се уреждат от електроразпределителното предприятие ..............., съгласно общите му условия за използване на електроразпределителните мрежи, които са неразделна част от сключения договор по чл. 2, ал. 2”.

 

 1. Към чл. 15 от проекта на договора предлагаме да се създаде нова алинея,

в която да се предвиди компенсация за клиента, когато има констатирано неточно или забавено фактуриране от доставчика и неточна сметка за доставена електрическа енергия.

 

              В чл. 15 да се създаде нова ал. 2:

 

                         „чл. 15. (2) В случай на констатирано неточно или забавено

фактуриране от ДОСТАВЧИКА и/или неточна сметка за доставена електрическа енергия, ДОСТАВЧИКЪТ дължи на КЛИЕНТА договорено обезщетение в размер ........................  .“

 

 

 1. В чл. 17, ал. 1 следва да се подчертае, че решаването на споровете

във връзка с правата и задълженията по договора трябва да се основава на справедливост, прозрачност и независимост, за това предлагаме:

 

В чл. 17 след думата СТРАНИТЕ се добавя запетая и думите

„постигнато от тях по справедлив, независим и прозрачен начин“.

 

 1. Към чл. 17 от проекта на договора предлагаме да се създаде нова алинея 3 със следния текст:

 

Чл. 17. (3) При непостигане на споразумение по чл. 17, ал. 1, всяка от страните има право да отнесе решаването на спора до компетентния български съд”.

 

 1. Във връзка с разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от проекта на договора

предлагаме КЕВР незабавно да започне процедура за изменение и допълнение на Правилата за работа с потребители на енергийни услуги, като в тях сроковете за отговор на жалби, сигнали и др. бъдат намалени до 10 работни дни. Считаме, че в условията на договорни пазарни отношения между доставчиците и клиентите срок за отговор от 30 дни е много дълъг и неприемлив.

В тази връзка е необходимо да се добави, че клиентите имат право на добро качество на обслужване и обработка на техните жалби, сигнали и предложения, което доставчикът трябва да осигури. За това предлагаме:

 

 

                  В чл. 17, ал. 2 да се добавят изречение две и три: „КЛИЕНТЪТ има право на добро качество на обслужване и обработка на неговите жалби, сигнали и предложения. ДОСТАВЧИКЪТ обработва последните по бърз и справедлив начин”.

 

 

 

Уважаеми  господин Председател,

 

С направените по-горе допълнения  и изменения към проекта на типов договор целим да постигнем по-добра  защита на правата и интересите на клиентите, които  са задължени да закупуват електрическа енергия на свободния пазар, считано от 1 октомври 2020 г. Очакваме те да бъдат приети от КЕВР и включени в окончателния вариант на типовия договор, който КЕВР ще утвърди на закрито заседание на 1 септември 2020 г.

 

 

 

 

19.08.2020г.                                   С уважение,

гр. София                                                          /Мая Манолова – Председател/

 

Тагове: Новини