Начало/Становище до Народното събрание – 19 януари 2021 г.

Становище до Народното събрание – 19 януари 2021 г.

19.01.2021

ДО

                                                     ГОСПОДИН ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                     НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА

                                                     В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

                                                     ДО

                                                     ГОСПОДИН ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                     НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА

                                                     ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО       

                                                     И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

                                                     В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

                                                     ДО

                                                     ГОСПОДИН ДРАГОМИР СТОЙНЕВ

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                     НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ

                                                     ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ

                                                     НА  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

                                                     В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

 

 

СТАНОВИЩЕ

 

             от Мая Манолова – Председател на  Гражданска платформа „Изправи се.БГ”

             адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4, еmail: office@izpravise.bg

 

 

 

Относно: §67 от ПЗР на проект на ЗИД  на ЗЕЕ,  внесен от Министерския съвет в Народното  

                    събрание на 30 декември 2020 г.

                  

 

Уважаеми  господа,

 

На 30 декември  2020 г. Министерският съвет /МС/ е внесъл  проект на Закона за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/.  В §67 от Преходните и заключителни  разпоредби /ПЗР/ на ЗИД на ЗЕЕ се предлагат изменения и  допълнения в Закона за енергетиката /ЗЕ/, свързани с транспонирането на текстове от Директива (EС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност /Директива/ в българското законодателство.

В тази връзка от Гражданска платформа „Изправи се.БГ” даваме следното становище:

 

  1. В член 9в, точка 2 от Директивата е посочено, че  съответната  държава

членка може да не въведе в срок до 1 януари 2027 г.  задължителното отчитане на измервателните  уреди и топлинните  разпределители с дистанционно отчитане, ако  се докаже, че това не е икономически ефективно. В частичната оценка за въздействие към проекта на ЗИД на ЗЕЕ, МС и Министерството на енергетиката /МЕ/ не са представили анализ, от който да е видно дали това е икономически ефективно за България.

В раздел „Икономически негативни въздействия” е посочено, цитираме:  „Въвеждането на дистанционно отчитане на уредите за дялово разпределение  изисква ресурс от потребителите”, без да се посочат данни какъв ще бъде размерът на финансовите средства, които българските домакинства ще трябва да инвестират за  целта. По изчисления на експерти от Гражданската платформа „Изправи се.БГ” в следващите една–две години гражданите, които са на централизирано топлоснабдяване,  трябва да направят непредвидени разходи от бюджетите на домакинствата си в размер най-малко на 100 млн.лв., за да си  закупят и монтират  уреди за дялово разпределение  /индивидуални разпределители, топломери и индивидуални водомери/ с дистанционно отчитане /вж. таблицата в Приложение № 1/. Средно на едно домакинство това означава непредвидени задължителни разходи минимум от 250-400 лева в условията на тежка икономическа и здравна криза.  В частичната оценка за въздействие няма направен анализ ще има ли и какви социални негативни въздействия за битовите потребители на топлинна енергия /ТЕ/ от измененията и допълненията, които се предлагат да бъдат направени в ЗЕ?

Няма направена оценка за въздействие с колко ще се увеличат месечните разходи на домакинствата за заплащането на услугата дялово разпределение на ТЕ, тъй като в момента в повечето сгради етажна собственост /СЕС/ уредите за дялово разпределение се отчитат един път в годината, и съответно разходите са по-малко.

Ние настояваме, преди да бъдат разгледани направените предложения за изменение и допълнение на ЗЕ, МЕ да  представи  анализ, който   публично  да оповести, дали за най-бедните граждани в Европейския съюз е икономически ефективно и социално поносимо задължителното въвеждане на уреди за дялово разпределение  с дистанционно отчитане, както е предвидено в Директивата, вкл. и увеличаването на месечните им  разходи за отчитане.

Ние смятаме, че по време на Коронавирусната инфекция, която доведе до голямо намаление на доходите на домакинствата, като  една не малка част от тях  са силно затруднени да си заплащат сметките за ток, вода, парно и др. в срок, не е справедливо и правилно на този етап те да бъдат принуждавани по законодателен път, да си закупуват уреди за дялово разпределение  с дистанционно отчитане. Изискванията на Директивата са приети през  2018 г.,  когато икономиките на държавите членки на Европейския съюз са били в периоди на растеж, безработицата е била на ниски нива  и не е имало въведено извънредно положение в тях по здравни причини.

Затова предлагаме или  България да направи постъпки пред Европейския съюз и да отложи транспонирането на член 9в и др. от Директивата в българското законодателство, или Правителството да осигури средства от държавния бюджет, с които да бъдат закупени и монтирани уредите за дялово разпределение с дистанционно отчитане на всички потребители, които са на централизирано топлоснабдяване в страната, с цел спазване на сроковете в Директивата. Такъв пример  вече има в страната да се дават средства от бюджета, чрез  които се финансира и реализира Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Трети вариант е средствата за закупуването на уредите за дялово разпределение на ТЕ с дистанционно отчитане да бъдат осигурени средства по европейски програми.

 

  1. Ако, направените по-горе предложения не бъдат приети, предлагаме към
  • 67 на ПЗР на ЗИД на ЗЕЕ да бъдат направени следните изменения и допълнения:

2.1. Да се уредят по нов начин търговски взаимоотношения между сградите –етажна собственост и лицата по чл.139а и чл.139б, ал.1 от ЗЕ /топлинни счетоводители/, като се сключват договори между двете страни, в които да се определят условията за  извършване на услугата дялово разпределение в съответната СЕС и цените, по които ще се заплаща, както и  начините и формите на заплащането им. Такова е и становището на Комисията за защита на конкуренцията, посочено в тяхно решение № 165/08.02.2018 г., цитираме „С оглед на посоченото КЗК счита, че разпоредбата на чл. 139в от ЗЕ и свързаните с нея норми следва да бъдат отменени, а нормативната уредба следва да предвиди сключването на преки договори между потребителите в сгради етажна собственост и фирмите за дялово разпределение на топлинна енергия” – край на цитата.

В момента цените за услугата дялово разпределение на ТЕ, съгласно чл.139в от ЗЕ се договарят между топлофикационните дружества и топлинните счетоводители, а потребителите само ги заплащат. Тези цени включват - цена за обслужване на партида и цена за отчитане на уреди за дялово разпределение на ТЕ. По информация на КЕВР, която е публикувана на Интернет страницата им на 15 януари 2021 г., само около 5 % от клиентите на „Топлофикация София” ЕАД са на реално месечно отчитане към момента. Средната годишна сметка на едно домакинство от град София за заплащане на услугата дялово разпределение на топлинна енергия е между 35-45 лв., тъй като топлинните счетоводители правят веднъж в годината отчитане на уредите за дялово разпределение на ТЕ. След задължителното въвеждане на уреди за дялово разпределение с дистанционно отчитане ще започне и тяхното месечно отчитане от топлинните счетоводители – за индивидуалните разпределители шест пъти в годината, а за водомерите 12 пъти. Това естествено ще доведе до увеличение на разходите на топлинните счетоводители и повишение на цените на услугата дялово разпределение на ТЕ за домакинствата, съответно разходите им.

Считаме, че не е правилно и не е справедливо тези цени да се договарят между топлофикационните дружества и топлинните счетоводители, а да ги заплащат потребителите, без да участват в тяхното определяне.

2.2. Към чл. 30, ал. 1, т.4 от ЗЕ да се допълни, като се задължи Комисията за енергийно и водно регулиране да определя ежемесечно цена на топлинната енергия, по която топлопреносните преприятия да я продават на клиентите си. По този начин ще има съответствие с направеното изменение на чл.30, ал.1, т. 7 от ЗЕ през месец април 2020 г. , където цените на природния газ, по които общественият доставчик продава на топлопреносните предприятия, се определят ежемесечно от регулатора.

През месец май 2020 г. КЕВР направи изменения и допълнения на Наредба № 5/2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, с които се въведе определянето на прогнозна цена на ТЕ за един ценови период от 1 юли на съответната година до 30 юни на следващата година. По време на общественото обсъждане на предложените изменения и допълнения на цитираната наредба всички граждански организации възразихме и не бяхме съгласни КЕВР да определя прогнозна цена на топлинната енергия за една година напред. Възраженията ни не бяха приети от регулатора.

Тогава възниква основателният въпрос защо се правят изменения и допълнения в ЗЕ, като се задължава сградите етажна собственост, съответно домакинствата, да въведат задължително месечно отчитане на количествата топлинна енергия с уреди за дялово разпределение на ТЕ чрез дистанционно отчитане, след като сметките им ще бъдат остойностявани с прогнозни цени на топлинната енергия определени от КЕВР? На този въпрос Гражданска платформа „Изправи се.БГ” до сега не е получила отговор нито от МЕ, нито от КЕВР.

2.3. Чрез ЗЕ да бъдат задължени топлофикационните дружества и лицата по чл.139а и чл.139б ал.1 от ЗЕ да извършват месечното отчитане на топломерите в абонатните станции и водомерите пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване в сградите етажна собственост в един и същи ден с отчитането на уредите за дялово разпределение с дистанционно отчитане в имотите на домакинства. Ако това не бъде изрично посочено в ЗЕ, това означава, че изобщо се губи ползата за потребителите   от задължителното въвеждане на реално месечно отчитане на  количествата ТЕ чрез уреди за дялово разпределение с дистанционно отчитане. Съгласно изискванията на чл.73 от Наредба №  Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването издадена от МЕ, ако не се отчитат в едни и същи ден общият водомер на СЕ и индивидуалните  водомери с дистанционно отчитане на потребителите, то тогава топлинните счетоводители са задължени един път в годината да изготвят изравнителна сметка. Тогава защо потребителите ще заплащат такси за месечно отчитане на уредите за дялово разпределение на ТЕ, а пак получават годишни изравнителни сметки?

2.4. В ЗЕ да се транспонират изискванията на член 10а, точка 2, буква „в” и точка 3 от Директивата, както и точка 3, буква „А”, буква „В” и буква „Д” от  Приложение VIIа от Директивата, цитирам: „текущите действителни цени и реалното потребление на енергия”...,сравнение на потреблението на енергия на крайните ползватели с потребителите  за същия период през предходната година...”, информация, относно относимите процедури за подаване на жалби, службите на омбудсмана и механизма за алтернативно разрешаване на спорове, които се използват в държавните членки”. В частичната оценка за въздействие не са дадени пояснения, защо тези текстове от Директивата  не са  включени в ЗЕ. Ние считаме, че потребителите на топлинна енергия имат право да получават информация в сметките си съгласно изискванията на Директивата.

                     2.5. Настояваме в ЗЕ да се включат и текстове, с които лицата по чл. 139а  и чл.139б ал.1 от ЗЕ да бъдат задължени всеки месец да предоставят информация на битовите потребители на ТЕ за начислените им количества ТЕ от всеки отделен уред за дялово разпределение на ТЕ с дистанционно отчитане в имотите им, вкл. и количествата топла вода от индивидуалните водомери. Към момента този проблем не е решен в нормативната уредба на страната, нито в общите условия, които регулаторът одобрява, съгласно чл.150 ал.1 от ЗЕ.

2.6. Считаме, че предложеният текст в § 67 т.3 а) § 26а. ал.7 от ПЗР на проект на ЗИД на ЗЕЕ, цитираме: „Монтираните след 25 октомври 2020 г. индивидуални водомери за топла вода с дистанционен отчет в имотите на клиентите, присъединени към една абонатна станция в сграда-етажна собственост, трябва да са доставени от лицето по чл. 139б или одобрени за използване в сградата от него“, е изключително лобистки в интерес на топлинните счетоводители. В него не е посочено по какъв начин и ред лицата по чл.139б от ЗЕ ще одобряват водомерите за топла вода с дистанционен отчет, които потребителите имат задължение да закупят и монтират в имотите си.

В тази връзка, ние считаме, че трябва по законодателен път в ЗЕ и Закона за регулиране на ВиК услугите да бъде уредено отчитането на данните от  водомерите за топла вода с дистанционен отчет и предаването им  между лицата по чл.139б ал.1 от ЗЕ /топлинните счетоводители/,  ВиК операторите, СЕС и потребителите, като това трябва  да става на една съща дата в месеца. По наша информация на територията на град София един от топлинните счетоводители предлага срещу 40 лева годишна такса на жилище да предава отчетените данни за топла вода от водомерите с дистанционен отчет на „Софийска вода” АД. По този начин допълнително се увеличават разходите на домакинствата с нова такса. Ако този проблем не бъде законодателно решен, за пореден път няма да бъдат защитени правата и интересите на потребителите на топлинна енергия в страната, а се оставят въпросите да бъдат решавани от монополистите в тяхна икономическа изгода.

 

Уважаеми господа,

Във връзка с посоченото по-горе, моля да предприемете необходимите действия за по-голяма защита на правата и интересите на битовите потребители на топлинна енергия, като на този етап не приемете предложените от Министерския съвет изменения и допълнения по §67 от ПЗР на ЗИД на ЗЕЕ, отнасящи  се за изменения и допълнения на Закона за енергетиката.

                  

Приложение – съгласно текста

 

 

19 януари 2021 г.                                                     С уважение,

гр. София                                                                            /Мая Манолова, председател/

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

Пояснения – 1. Данните в колони № 2 и 3 са взети от Доклада за анализ и оценка на състоянието на енергийния сектор свързан с централизираното топлоснабдяване за 2018 година, публикуван на Интернет страницата на МЕ.

 

  1. 2.  Данните в колона 5 са взети от Интернет страници на топлинните счетоводители, и са ориентировъчни към днешна дата.

 

Тагове: Новини