Начало/Становище относно промени в Закона за енергетиката

Становище относно промени в Закона за енергетиката

30.03.2020

                                                                          ДО

                                                                          ГОСПОДИН ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                          НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА

                                                                          В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

СТАНОВИЩЕ

от

Мая Манолова – Председател на  Гражданска платформа „Изправи се.БГ”

адрес – гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4, еmail: [email protected]

 

Относно –  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за  енергетиката

публикуван  на Интернет страницата www.wec-bulgaria.org на 27 март 2020г.

 

Уважаеми господин Николов,

На 27 март 2020г. на Интернет страницата www.wec-bulgaria.org  беше публикуван  законопроект за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за  енергетиката /ЗЕ/  за възстановяване на суми по договори за доставка на природен газ  от обществения доставчик.

Считаме, че с предложения ЗИД на ЗЕ не са предвидени ясни и бързи механизми за защита на интересите на крайните клиенти на топлофикационните дружества. По никакъв начин не е гарантирано от държавата по възможно най-бързия начин да бъдат върнати на потребителите надвзети суми от  намалението на цената на природния газ от 5 август 2019 г. за България.

На 5 март 2020г. представих по време на заседанието на Комисията по енергетиката в Народното събрание позицията на гражданска платформа „Изправи се.БГ”, като посочих, че не е необходимо да се прави изменение на ЗЕ, а да се предприемат бързи действия от страна на КЕВР и търговските дружества, за да се върнат надвзетите суми на крайните клиенти, които са засегнати от тази благоприятна промяна на цените на природния газ.

На 9 март 2020г. изпратихме писмено становище до Вас, до госпожа Теменужка Петкова- министър на енергетиката, и до господин Иванов – председател на КЕВР, като отново обяснихме какво предлагаме да бъде направено с цел защита на финансовите интереси на клиентите ползващи топлинна енергия и природен газ.

Става ясно, че в продължение на 20 дни през месец март 2020г. работна група в Министерството на енергетиката е изготвила предложения  ЗИД на ЗЕ, без да бъдат поканени за  участие представители на граждански организации на потребителите, или на държавни институции, които по закон защитават техните интереси.  Това  си   проличава  и в предложения ЗИД на ЗЕ, в който за  пореден път, и както обикновено в други нормативни актове в тази област много добре са защитени интересите на топлофикационните дружества, но не и на клиентите им. Реално ни е даден срок от два дена, да дадем предложения по ЗИД на ЗЕ, което е само още едно потвърждение на посочето по- горе.

В тази връзка предоставяме на Вашето внимание следното становище към предложения ЗИД на ЗЕ  :

  1. Не сме съгласни с предложението в 1 от ЗИД на ЗЕ, цитираме „ § 1. В чл.

30, ал. 1, т. 7 се създава изречение второ: „цените се утвърждават ежегодно за периодите от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември” – край на цитата.

До сега КЕВР определяше цената на природния газ, по която  общественият доставчик продаваше природен газ на  крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия  на всеки три месеца. Не намираме  основателна причина, това  сега да се променя.  Още повече, че в Доклада на КЕВР, относно Заявлението от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-21#1 от 11.03.2020 г. и вх. № Е-15- 20-21 от 11.03.2020 г. за утвърждаване на цена за месец април 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия е посочено, цитираме - „Цената на доставените количества природен газ се изчислява в $/MWh за всеки месец по регламентираната в това допълнение формула, като: петролната компонента се изчислява на тримесечни периоди, като базовата цена Р0 е равна на (…) $/MWh; хъбовата компонента се изчислява ежемесечно чрез индекса TTF (Title Transfer Facility) Front Month (месец напред), публикуван в Argus European Natural Gas – Daily Natural Gas Market Prices, през последния работен ден от месеца, предшестващ месеца на доставка, в EUR/MWh” - край на цитата.  Това означава, че цените на природния газ, по които „Булгаргаз” ЕАД ще купува от ООО „Газпром Експорт“  ще се определят месечно на пазарна основа, но за крайните клиенти на топлинна енергия и природен газ, това изменение ще се отразява веднъж на шест месеца.

За това  считаме, че  е абсолютно наложително  да се представи оценка за въздействието за това необосновано и немотивирано предложение към момента, която да изследва  съотношението между  формулираните цели и очакваните резултати, които да са в интерес на крайните клиенти, който ползват природен газ и топлинна енергия.

За това предлагаме  текстът на §1 от ЗИД на ЗЕ да бъде променен, по следния начин:  „В чл. 30, ал. 1, т. 7 се създава изречение второ: „цените се утвърждават  за периодите от 1 януари до 31 март, от 1 април до 30 юни, от 1 юли до  30 септември, от 1 октомври до 31 декември” или изцяло да  отпадне.

  1. Не сме съгласни с предложението в 2 (4) от ЗИД на ЗЕ, цитираме „(4)

Комисията за енергийно и водно регулиране за периода 1 юли 2019 г. – 31 март 2020 г. г. приема решение за утвърждаване на цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство  на електрическа и топлинна енергия, при съобразяване с решенията по ал. 2” -  край на цитата.

Предложените промени в  §2  на ЗИД на ЗЕ са свързани с изпълнението на  Допълнение № 13 от 2 март 2020 г. към Договор № 02-12-13 от 15 ноември 2012 г. за доставка на природен газ, сключено между ООО „Газпром Експорт“ и „Булгаргаз” ЕАД, които обхващат периода от 5 август 2019г. до 31 март 2020г., а в §2 (4) ЗИД на ЗЕ се предлага да се направят изменение на цените на топлинната енергия и преференциалните цени  и премии за ел. енергия, произведена от ВЕКП на ел. и топлинна енергия извън посочения период. Буди недоумение, защо се предлага да се изменят посочените цени и за периода от 1 юли до 5 август 2019г., за което няма посочени никакви мотиви.

Освен това, изразяваме огромната си тревога, че ако Народното събрание приеме в този вид предложения текст в §2 (4) от ЗИД на ЗЕ, може да се окаже, че вместо да се връщат надвзети суми на клиентите на топлофикационните дружества, те да имат да доплащат, за периода от 1 юли 2019г. до 31 март 2020г., в резултат на утвърдени нови цени от КЕВР. По този начин регулаторът може да реши, да не отрази цялото намаление на цената на природния газ в цените на топлинна енергия, за посочения период, което за пореден път няма да бъде коректно към клиентите на топлофикационните дружества, които  си заплащат сметките в срок.

Например, в регулаторния период от 1 юли 2016г. до 30 юни 2017г.  КЕВР направи точно това. Цитираме,  от стр. 9 в Решение № Ц -6/07.04.2017г. на КЕВР   „...а надвзетата сума през миналия ценови период от разликата в цената на природния газ е 18 515 хил. лв. През изминалия отоплителен сезон вследствие запазване цените на топлинната енергия непроменени, при повишението на цената на природния газ „Топлофикация София“ ЕАД е инкасирала недостиг на средства в размер на 7 512 хил. лв. по прогнозни данни на дружеството” - край на цитата. Следователно, установената  надвзетата сума от разликите в цените на природния газ, които не са били  своевременно отразени от КЕВР в цените на топлинната енергия са в размер на  11 003 хил.лв.  /18 515 хил.лв -7512 хил.лв./. С цитираното по-горе решение на   КЕВР,  регулаторът реши да остави разликата от 11 003 хил.лв  в „Топлофикация София” ЕАД,  вместо да ги върне на клиентите на дружеството, поради това, че дружеството имаше, цитирам - „Например при годишна събираемост от 85%, недовзетата сума е от порядъка на 46 000 хил. лв ........” – край на цитата.

Освен това, текстът  на §2 (5) от ЗИД на ЗЕ не кореспондира с цитираните в него §2 (3) и §2 (4) - коректно е да се посочи, че “решенията по ал. 2 - 4 коригират ...”, а не “... отменят решенията за утвърждаване на цени и за определяне на преференциални цени  и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при съобразяване с решенията по ал. 2”, защото отмяна на решения на КЕВР със задна дата в този случай води до правни абсурди.

За  това предлагаме текстът на §2  (4) от ЗИД на ЗЕ да бъде изменен и допълнен, като законодателят определи  на  КЕВР да има право да направи  САМО изменение на  цените на топлинна енергия и преференциални цени  и премии за ел. енергия, произведена от ВЕКП на ел. и топлинна енергия в  резултат на взетите решения от КЕВР за утвърждаване  на новите цени на природния газ, съгласно  §2 (2) от ЗИД на ЗЕ за периода от 1 август 2019г. до 31 март 2020г.  По този начин е формулирано предложението в §2  (3) от ЗИД на ЗЕ.

Предлагаме  това да стане   от 1 август 2019г., а не от 5 август 2019г., тъй като топлофикационните дружества отчитат топломерите в абонатните станции на първо число на месеца, и нямат информация за отчетеното количество топлинна енергия за периода от 1 до 5 август 2019г.

  1. Предлагаме да се създаде нова алинея към §2  на ЗИД на ЗЕ, в която

да се определят точни срокове съгласно, които  КЕВР да бъде задължена да се  произнесе с решения за утвърждаване на нови цени  по §2 (2 ), (3) и (4) от ЗИД на ЗЕ. В извънредното положение, в което се намира в страната от 13 март 2020г. КЕВР трябва  действа бързо и професионално, а не да проточва процедурите при вземането на решения си.  За  това настояваме  Народното събрание да определи конкретни срокове в ЗИД на ЗЕ, в които КЕВР да изпълни задълженията по ЗИД на ЗЕ.

  1. Предлагаме в  2 (6 ) на ЗИД на ЗЕ, да се допълни, като се задължи

общественият доставчик „Булгаргаз” ЕАД да обяви на Интернет страницата си, датата, от която започва да тече двуседмичния  срок, в който ще  възстанови  на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносна мрежа, в това число на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, разликата в сумите, заплатени за доставените количества, по цените, утвърдени с решенията на КЕВР  до влизането в сила на ЗИД на ЗЕ  и по цените, утвърдени с решенията по §2 (2) от ЗИД на ЗЕ. По този начин заинтересованите крайни клиенти от връщането на надвзетите суми по §2 (3 ), (7 )  и (10 )  от ЗИД на ЗЕ ще имат точна и публична  информация, кога ще им бъдат върнати надвзетите суми.

  1. Предлагаме текстът на   2 (9 ) на ЗИД на ЗЕ да се прецизира, съгласно

изискванията чл. 115 ал.1 - 5 от Закона за ДДС, относно издаването на дебитни и кредитни известия когато се изменя данъчната основа на сделката.

  1. Предлагаме в § 2 (10) на ЗИД на ЗЕ да се направи допълнение, като се

посочи, че от датата на  получаването на надвзети суми от топлофикационните дружества /ТД/ от „Булгаргаз”ЕАД, съгласно § 2 (6 ) на ЗИД на ЗЕ до датата на прихващането на надвзетите суми на крайните им клиенти чрез годишните изравнителни сметки, топлофикациите дължат  законната лихва за забава в размер на основния лихвен процент на БНБ за съответния период плюс надбавка от 10 пунка.

Съгласно чл. 70 ал. 6 и 7 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за

топлоснабдяването,  издадена от министъра на енергетиката, срокът за представяне на годишните изравнителни сметки на клиентите е 15 юли 2020г. Предвид въведеното извънредно положение в страната е възможно министъра на енергетиката да удължи срока за отчитането на уредите за дялово разпределение на топлинна енергия и индивидуалните водомери, и съответно да се удължи срока за получаване на изравнителните сметки. Докато в § 2 (7 ) на ЗИД на ЗЕ е предвидено за крайните клиенти, които са на реално месечно потребление на топлинна енергия да им бъдат възстановени сумите в едномесечен срок, то за тези, които са на годишен отчет и получават годишни  изравнителни сметки няма  посочен срок. Следователно техните финансови интереси не са защитени с предложения ЗИД на ЗЕ, а точно обратното гарантирано е за един период топлофикационните дружества да бъдат безлихвено кредитирани от тях, като към момента не е ясно колко дълго това ще продължи  във времето.

Например, ако „Булгаргаз” ЕАД преведе надвзетата сума от разликите в цените на природен газ на „Топлофикация София” ЕАД на 2 май 2020г., в § 2 (10 ) на ЗИД на ЗЕ е предвидено топлофикационното дружество  да върне надвзетите суми на клиентите си към 15 август  2020г. чрез изравнителните сметки , т.е за един период от над 3 месеца дружеството ще ползва безлихвено надвзетите дължими суми на клиентите си, получени в резултат на изменението на цените на природния газ и топлинната енергия.

За  това, предлагаме или да  бъде начислена и заплатена лихва за забава от топлофикационните дружества на клиентите им, или да се предвиди  възможност в ЗИД на ЗЕ да може да и се върнат надвзетите суми на крайните клиенти на база начислените им  прогнозни количества топлинна енергия за периода от 1 август 2019г. до 31 март 2020г., като след това се направи ново преизчисление на надвзетите суми  чрез изравнителните сметки.  Според нас е крайно наложително по време на извънредното положение гражданите да получат възможно най-бързо надвзетите им суми, за да се подобри финансовото състояние  на домакинствата, които в монета плащат исторически най-високите цени на топлинна енергия.

 

  1. Предлагаме да се създаде нова алинея към § 2 на ЗИД на ЗЕ, в която да

се даде възможност КЕВР да вземе решение за периода 1 август 2019г. -31 март 2020г.  за изменение на цените на електрическата енергия за регулиран пазар, при съобразяване с решенията по § 2  (2 ) на ЗИД на ЗЕ. Според нас,  това ще бъде  справедливо към българските граждани, тъй като в предложения ЗИД на ЗЕ не е предвидена такава възможност, а   същевременно е ясно, че  ще  бъдат променени преференциалните цени  и премии за ел. енергия, произведена от високоефективното комбинирано производство  на ел. и топлинна енергия.

 

  1. Предлагаме изречение трето от § 2(2 ) на ЗИД на ЗЕ да отпадне

цитираме - „В тези случаи не се прилагат чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14” – край на цитата, тъй като то влиза в несъответствие  с чл. 10 ал.3 от ЗЕ, където се изисква да има последователност, публичност и прозрачност   в работата на КЕВР.

 

Уважаеми господин Николов,

Във връзка с посоченото по-горе,  молим  направените по- горе предложения да ги  имате предвид, при внасянето на окончателния вариант на ЗИД на ЗЕ в Народното събрание, както и да запознаете  всички депутати от Комисията по енергетика  в Народното събрание с тях.

30.03.2020г.                                           С уважение:

гр. София                                                       /Мая Манолова – Председател/

Тагове: Новини