Начало/Устав

Устав

УСТАВ

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

"ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ"

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕАМБЮЛ

 • ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

СИМВОЛИ

 • ГЛАВА ВТОРА – СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ

СЪЩНОСТ

ПРИНЦИПИ

 • ГЛАВА ТРЕТА – ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

ЦЕЛИ

НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ 5

 • ГЛАВА ЧЕТВРЪТА – ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ
 • ГЛАВА ПЕТА – СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЕ

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕГИОНАЛЕН (ОБЩИНСКИ) КООРДИНАТОР

НАЦИОНАЛНИ СТРУКТУРИ

ГЛАВЕН КООРДИНАТОР

 • ГЛАВА ШЕСТА – ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НАЦИОНАЛНА ОПЕРАТИВНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

 • ГЛАВА СЕДМА – ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
 • ГЛАВА ОСМА – ПРЕКРАТЯВАНЕ
 • ГЛАВА ДЕВЕТА – ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

ПРЕАМБЮЛ

 

През последните години държавата ни беше ограбвана, подчинена на властта на малка несменяема група. Институциите бяха системно ерозирани и превърнати в бухалки в защита интересите на властта. Икономиката и обществените богатства бяха концентрирани в ръцете на малцина олигарси, приближени до управляващите. От години у нас се смята за даденост, че икономически силните са над закона, че техният интерес е приоритет за държавата – без значение дали това е изграждането на инфраструктура, приемането на лобистки правила или печеленето на обществени поръчки. Най-големите собственици са по дефиниция приближени до властта, те могат да не плащат данъци, да тровят въздуха, да източват природните богатства и държавата дори не прави опит да ги спре.

Периодът на здравна и икономическа криза направи допустима държавната намеса в икономиката и отключи огромни финансови ресурси за възстановяване. Но у нас - вместо те да се насочат за подкрепа на обикновените хора, на работещите, на уязвимите, бяха използвани отново за гарантиране печалбите на най-големите, докато малките бизнеси са оставени без защита, а потребителите търпят невиждан ръст на цените.

Обещаната промяна подмени само лицата на политическата власт. Моделът на управление се запазва и надгражда, а обещанията за социална справедливост остават само партийна пропаганда. Реформите боксуват, справедливостта чака на дълга опашка пред затворена врата, бедността се увеличава, неравенствата се задълбочават, страхът от бъдещето расте, социалният стълб на властта отсъства. Предадени са най-уязвимите – пенсионери, хора с увреждания, работещите бедни, които вместо достоен живот получават мизерия.

След многогодишно подкопаване на свободната конкуренция, овладяване на институциите, превземане на съдебната система и натиск над свободните медии в полза на олигархичната власт, е време да се изправим, да се преборим за промяна и да изпълним исканията на хората от площадите за почтено управление без задкулисие и съдебна реформа.

Предизвикателството пред България днес е да възродим държавността и институциите, за да работят за хората, а не за олигархията - с целенасочени политики за защита на слабите и уязвимите и преодоляване на неравенствата. Затова ни е необходима друг тип държава. Не такава, която обслужва икономически силните и мачка уязвимите, а държава, която се бори с бедността и неравенствата, която дава реален шанс за всеки гражданин да разгърне своя потенциал. Държава, в която хората са преди печалбите. Държава, която ще осигури справедливост сега – в която всички са равни пред закона и съдът не се произнася в зависимост от това кои са страните.

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

СТАТУТ

Чл. 1. ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

 

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 2. (1) Наименованието на Политическата партия е „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ и ще се изписва със следното съкращение „ИБГ“

(2) Седалището на Политическа партия ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ е гр. София, а адресът на управление е район Средец, пл. П. Р. Славейков №4А ет. 3

(3) Наименованието на партията, седалището и адресът се поставят върху всички негови документи и издания.

(4) Политическа партия ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ не се ограничава със срок.

 

СИМВОЛИ

Чл. 3. (1) Символите на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ  са  знак, знаме и печат.

(2) ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ има свой знак –  четири квадрата в нюанси на зеления и оранжевия цвят под 45 градусов наклон два по два един над друг.

(3) Знамето на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ е с правоъгълна форма в  зелен цвят с бял шестоъгълник в средата, в който е разположен знакът на политическата партия с надпис „Изправи се България“ под него.

(4) Печатът на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ е кръгъл, с изобразен в центъра знака на политическата партия и изписано наименованието на Политическа партия Изправи се България под знака.

 

ГЛАВА ВТОРА

СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ

 

СЪЩНОСТ

Чл. 4 ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ е социална партия, която защитава работещите хора, дребните земеделски производители и предприемачи, пенсионерите, уязвимите групи и семействата, която работи за преодоляване на бедността и неравенствата, за утвърждаване на върховенството на правото и възстановяване справедливостта в обществото. ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ е защитник на мира, свободата, солидарността и възможността за всеки гражданин да разгърне своя потенциал.

 

ПРИНЦИПИ

Чл. 5 Принципите на политическа партия ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ са:

-          Демократично развитие на обществото

-          Независимост на институциите и разделение на властите

-          Свобода на изразяването

-          Равенство на всички български граждани

-          Лична свобода и защита на човешките права

-          Солидарност и подкрепа на слабите

-          Политически плурализъм

 

ГЛАВА ТРЕТА

ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

 

ЦЕЛИ

Чл. 6. (1) Основната цел на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ е българите да живеем в справедлива, социална държава, без бедност и неравенства, с върховенство на правото и непримиримост към корупцията. Целта ни е България да бъде страна с висок стандарт на живот, иновативна икономика, достъпно качествено образование и здравеопазване за всички и чиста природа.

(2) За постигането на тази основна цел ще работим за:

-          Повишаване на доходите на българските граждани;

-          Защита на гражданите от злоупотреби от икономически силните на деня;

-          Защита правата на потребителите на комунални, финансови, телекомуникационни и други услуги;

-          Закрила на уязвимите групи;

-          Гарантиране правата на всички граждани без оглед на пол, етнос, религия или друга принадлежност;

-          Постигане на ефективна съдебна система с равно третиране на всички;

-          Преодоляване на демографския срив, в който се намира страната;

-          Защита интересите на хората на труда в условията на бързо променяща се работна среда и гъвкаво работно време и заетост. Нормативна закрила на работещите от некоректни работодатели. Повишаване на доходите, така че да няма работещи бедни;

-          Гарантиране достоен живот на всички граждани – пенсионери, семейства с деца, самостоятелни родители, хора с увреждания;

-          Устойчиво икономическо развитие на страната, насърчаващо растеж без негативно влияние върху околната среда;

-          Създаване на свободна и конкурентна среда за развитие на малкия бизнес, подкрепа за българското земеделие и животновъдство, насърчаване на традиционните отрасли, производство на чиста храна и българските занаяти;

-          Справедливо данъчно облагане за преодоляване на неравенствата;

-          Развитие на българската енергетика и гарантиране енергийната независимост на страната;

-          Прозрачно управление на страната без корупция;

-          Реформиране на неефективните институции така, че да работят в интерес на всички български граждани;

-          Гарантиране на устойчива околна среда, защита на природните богатства на страната, предприемане на активни действия срещу замърсяване на въздуха, почвите и водите, контрол срещу незаконната сеч и за ново залесяване на изсечени горски територии, устойчиво управление на водните ресурси;

-          Безусловна държавна подкрепа за културата, изкуството и народните читалища като основа на духовното развитие на обществото;

-          Достъпно за всички български граждани качествено здравеопазване във всички региони на страната;

-          Държавна подкрепа за лечение в чужбина на български деца до 18 годишна възраст с тежки заболявания;

-          Гарантиране на модерно и качествено образование в синхрон с променящите се условия в световен мащаб и постигане висококвалифицирано общество;

-          Подкрепа за обучение, развитие и създаване на семейство на младите хора в България;

-          Подкрепа за развитие на спорта с приоритет масовия спорт;

-          Отстояване на националния интерес на България в европейските институции;

 

НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 7. Политическа партия ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ постига своите цели с демократични средства и методи като:

 • Предлагане на политики и решения по всички важни за България въпроси, основани на енергията на гражданското общество, на научния и интелектуалния потенциал на нацията;
 • Участие в избори;
 • Участие в законодателната, изпълнителната и местната власт, за да реализира целите си по този Устав;
 • Участие в дейността на международни институции и организации с цел защита и отстояване интересите на Република България;
 • Граждански действия, подписки, митинги, шествия и протести за постигане на целите на политическата партия в съответствие с Конституцията и законите на страната;
 • Местни и национални референдуми, допитвания и граждански инициативи;
 • Както и всички други допустими от Конституцията и законите на страната средства.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ

 

Чл. 8. (1) Член на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, живеещ в или извън Република България, който:

 1. притежава избирателни права;
 2. приема Устава и програмните документи на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ;
 3. не е член на друга политическа партия;
 4. не е лице, за което важат ограничения съгласно действащото законодателство в Република България.

(2) Членуването в ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ е индивидуално и доброволно - израз на лична воля и желание.

(3) Членуването в ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ не създава предимства в правата на гражданите.

 

Чл. 9. (1) Приемането за член на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ се извършва въз основа на писмено заявление от кандидата, с което той декларира, че отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 1 от този Устав.

(2) Заявлението се подава до Националната оперативна комисия на политическа партия ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ.

(3) Членството възниква от момента на вземане на решение от Националната оперативна комисия за прием на новия член.

(4) Решението за отказ от прием на нов член подлежи на обжалване пред Контролната комисия. Жалбата се подава в 7-дневен срок от уведомяване на кандидат-члена за взетото решение. Контролната комисия се произнася с решение в едномесечен срок от подаването на жалбата. Решението на Контролната комисия е окончателно.

(5) Националната оперативна комисия води регистър за членовете на партията.

(6) Учредителите на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ стават негови членове с факта на участието си в учредяването.

(7) Приетият за член на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ може да членува в група за действие и/или други местни и национални структури на партията.

 

Чл. 10. Всеки член на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ има право:

 1. да изразява мнението си, да прави предложения и да участва при вземането на решения и в провеждането на политиката на партията по предвидения в Устава ред;
 2. да избира и да бъде избиран в органите на партията в съответствие с разпоредбите на този Устав;
 3. да участва в предварителни избори за определяне на кандидати на партията за изборни длъжности;
 4. да създава и участва в граждански инициативи и действия за решаване на местни и национални проблеми.

 

Чл. 11. (1) Всеки член на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ е длъжен:

 1. да спазва Устава и да отстоява ценностите на партията;
 2. да допринася за доброто име и успешната политика на партията и да работи за осъществяване на нейните цели и задачи;
 3. да плаща членски внос в размер, определен от Националната оперативна комисия;
 4. да изпълнява решенията на органите на партията.

(2) Националната оперативна комисия може да освободи член на партията от заплащане на членски внос по социални причини.

 

Чл. 12. (1) Членството в ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ се прекратява:

 1. доброволно - от момента на подаване на заявление за прекратяване на членството пред Националната оперативна комисия, която го заличава от регистъра на членовете на партията.
 2. с изключване - по решение на Националната оперативна комисия при поведение, което грубо накърнява и/или уврежда доброто име и интересите на партията или противоречи на Устава, програмните документи, на решения на органи на партията;
 3. в случай на смърт или поставяне под запрещение;
 4. в други предвидени от закона случаи.

(2) Решението за изключване подлежи на обжалване пред Контролната комисия. Жалбата се подава в 7-дневен срок от уведомяване на члена за взетото решение. Решението на Контролната комисия е окончателно.

 

Чл. 13. (1) Симпатизант на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ може да бъде всеки пълнолетен гражданин, живеещ в или извън България, който споделя ценностите на партията.

(2) Симпатизантите се регистрират чрез онлайн формата за регистрация в сайта на партията или с подаване на писмено заявление до Националната оперативна комисия.

 

Чл. 14. Всеки симпатизант на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ има следните права:

 1. да участва в групи за действие и в местни и национални структури на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ;
 2. да изразява мнението си, да прави предложения, да инициира и да участва в дейностите на групите за действие и местните и националните структури на партията;
 3. да инициира и участва в събития, организирани от партията на местно или национално равнище;
 4. да иска и получава информация от местните и национални структури на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ, включително от Националната оперативна комисия и Контролната комисия.

 

ГЛАВА ПЕТА

СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 15. Структури на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ са:

 1. групи за действие изградени на териториален, професионален и тематичен признак:
 • групи за действие на териториален признак – създават се на територията на една или повече общини, населено място, район или квартал;
 • групи за действие на професионален признак – обединяват членове и симпатизанти от различните професионални гилдии. Те могат да функционират на регионално или на национално ниво;
 • групи за действие на тематичен признак – обединяват членове или симпатизанти, които желаят да действат заедно по дадена тема, кауза или за решаването на определен проблем. Те могат да функционират на местно или на национално ниво;
 1. Регионални (общински) организации – обединяват групите за действие на териториален признак и индивидуални членове на територията на един многомандатен избирателен район (община);
 2. Обединения на групите за действие, образувани на професионален и тематичен принцип - обединяват групите за действие в съответната професионална общност или тематична област за решаване на сходни местни или национални проблеми.

 

ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 16. Групите за действие са основните структури на партията. Те се образуват по инициатива на поне 3-ма членове или симпатизанти и се регистрират в Националната оперативна комисия.

 

Чл. 17. (1) Ръководен орган на групата за действие е общо събрание на групата за действие, включващо всички членове и симпатизанти в групата за действие и се събират не по-рядко от 4 пъти годишно по инициатива на:

 1. всеки от председателите на групата за действие;
 2. най-малко ¼ (една четвърт) от членове на групата за действие
 3. регионалният (главният) координатор.

(2) Свикването на общото събрание на групата за действие може да бъде извършено по телефон, е-мейл, кратко текстово съобщение (SMS) или по друг електронен начин.

(3) Общото събрание на групата за действие е редовно, ако присъстват повече от половината от всички членове и симпатизанти. При липса на кворум заседанието  се провежда 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законно, независимо от броя на присъстващите.

(4) Членовете на групата за действие могат да участват и взимат решения и онлайн.

(5) Решенията се вземат по възможност с единодушие, а когато това не е възможно, от повече от половината от присъстващите членове и симпатизанти.

 

Чл. 18. Групата за действие:

 1. инициира и участва в граждански действия и акции за решаване на местни и национални проблеми;
 2. може да инициира общи действия с други групи за действие или други организации и граждани с цел разширяване на инициативите;
 3. избира председател или двама съпредседатели на групата за действие за срок от 3 години;
 4. организира изпълнението на решенията на партията.

 

Чл. 19. Председателят или двамата съпредседатели заедно и поотделно представляват групата за действие.

 

Чл. 20. (1)  Правомощията на  председателя на групата за действие се прекратяват предсрочно при:

 1. оставка;
 2. поставяне под запрещение;
 3. смърт;
 4. решение на общото събрание на групата за действие;
 5. осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Обстоятелството по ал. 1, т. 5 се констатира Националната оперативна комисия;ю

 

 

 

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 21. (1) Регионалната организация е териториална структура на партията, която се състои от групите за действие, създадени на територията на един многомандатен избирателен район и индивидуалните членове, които живеят на територията му.

(2) Създава се регионална организация „Извън страната“ с правила и правомощия на регионалните организации, създадени на територията на един многомандатен избирателен район.

(3) В рамките на регионалната организация могат да бъдат създавани и общински организации, които действат на територията на общини от съответния многомандатен избирателен район.

(4) Правилата за устройството и дейността на регионалната организация се прилагат и за общинските организации, където са създадени такива.

 

Чл. 22. (1) Висш орган на регионалната (общинската) организация е регионалното (общинското) общо събрание, което се състои от всички членове на групите за действие, функциониращи на територията на съответния многомандатен избирателен район (община) и индивидуалните членове, живеещи на територията на съответния многомандатен избирателен район (община).

(2) Регионалното (общинското) общо събрание се провежда не по-рядко от веднъж годишно по инициатива на:

 1. регионалния (общинския) координатор;
 2. най-малко ¼ (една четвърт) от групите за действие или от индивидуалните членове
 3. председателя на партията.

(3) Свикването на регионалното (общинското) общо събрание на  може да бъде извършено по телефон, е-мейл, кратко текстово съобщение (SMS) или по друг електронен начин.

(4) Регионалното (общинското) общо събрание е редовно, ако на него присъстват най-малко половината от всички членове в групите за действие и индивидуалните членове в района (общината). При липса на кворум, събранието  се провежда 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законно, независимо от броя на присъстващите членове.

(5) Право на глас в регионалното (общинското) общо събрание имат всички членове на партията на територията на района (общината). Симпатизантите на партията на територията на района (общината) имат право на съвещателен глас.

(6) Участието в общото събрание и вземането на решения може да се осъществява и онлайн.

(7) Протоколът от регионалното (общинското) общо събрание се изпраща в Националната оперативна комисия.

 

Чл. 23. (1) Регионалното (общинското) общо събрание:

 1. приема отчет на регионалния (общинския) председател за политическото и организационно развитие на регионалната (общинска) организация;
 2. избира регионален (общински) координатор за срок от 3 години;
 3. приема насоки за подкрепа на граждански действия и акции на групите за действие;
 4. при наличие и възможност приема решения за предоставяне на свои помещения за срещи на групи за действие;

(2) Регионалното общо събрание предлага за избиране от Националната конференция:

 1. един член на Националната оперативна комисия от многомандатните избирателни райони с до 11 народни представители включително, както и за регионалната организация „Извън страната“;
 2. двама от многомандатните избирателни райони с 12 и повече народни представители

(3) На заседанията на регионалните (общински) общи събрания се разяснява политиката на партията, решенията на Националната оперативна комисия, докладват се протоколите от заседанията на общинските събрания (събранията на групите за действие) и се обсъждат актуални политически въпроси.

 

Чл. 24. (1) В градовете с районно деление регионалните организации могат да създават районни организации, които действат като общински организации и за целите на този Устав са приравнени по правомощия с общинските организации.

(2) В столицата кандидатът за кмет на Столична община, както и кандидатите за общински съветници, се предлагат от регионалните организации заедно на общо събрание на трите многомандатни избирателни района и се утвърждават от Националната оперативна комисия не по-късно от 5 дни преди крайната дата за регистрация на кандидатите за кметове и листите за общински съветници.

 

РЕГИОНАЛЕН (ОБЩИНСКИ) КООРДИНАТОР

Чл. 25. (1) Регионалният (общински) координатор:

 1. Представлява регионалната (общинска) организация;
 2. организира изпълнението на решенията на националните ръководни органи на територията на един многомандатен избирателен район (община);
 3. координира работата на общинските организации (групите за действие);
 4. подпомага и участва в граждански действия и акции на групите за действие;
 5. съгласува с Националната оперативна комисия политически позиции и предлага решения за каузите на групите за действие и на регионалните политически въпроси в района (община) в съответствие с политиката на партията.

(2) В края на всяка календарна година регионалните (общински) координатори изпращат на Националната оперативна комисия годишен отчет за дейността си, който трябва да включва и извършените конкретни дейности за подпомагане гражданските действия, акции и каузи на групите за действия;

 

Чл. 26. (1)  Правомощията на  регионалния (общински) координатор се прекратяват предсрочно при:

 1. оставка;
 2. поставяне под запрещение;
 3. смърт;
 4. осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се констатира Националната оперативна комисия;

(3) В изключителни случаи при наличие на грубо нарушение на този устав или системно неизпълнение на решения на Националната конференция и/или ръководните органи, Националната оперативна комисия с мотивирано становище предлага на Контролната комисия да прекрати предсрочно мандата на регионален (общински) координатор. Контролната комисия, след като изслуша лицето се произнася в 7-дневен срок . Решението на Контролната комисия е окончателно.

 

Чл. 27. В случай, че в продължение на повече от 1 година без основателни причини регионална (общинска) организация не свиква общи събрания по предвидения в този устав ред, Националната оперативна комисия може да свика общо събрание и да назначи временен регионален (общински) координатор.

 

НАЦИОНАЛНИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ

Чл. 28. (1) Национални структури на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ са обединенията на групите за действие, образувани на професионален и тематичен принцип (за краткост Обединенията)

(2) Обединенията на групите за действие по професионален и тематичен принцип включва групите за действие в съответната професионална общност или тематична област за решаване на сходни местни или национални проблеми.

 

Чл. 29. (1) Висш орган на обединението на групите за действие в съответна професионална общност или тематична област е общо събрание на Обединението, което се състои от всички членове на групи за действие в съответната професионална общност или тематична област за решаване на сходни местни или национални проблеми.

(2) Общото събрание на Обединението се провежда не по-рядко от веднъж годишно по инициатива на:

 1. главния координатор на Обединението;
 2. най-малко ¼ (една четвърт) от групите за действие;
 3. председателя на партията.

(3) Свикването на общото събрание на Обединението може да бъде извършено по телефон, е-мейл, кратко текстово съобщение (SMS) или по друг електронен начин

(4) Общото събрание на Обединението е редовно, ако на него присъстват най-малко половината от всички членове в групите за действие в съответна професионална общност или тематична област. При липса на кворум, събранието  се провежда 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законно, независимо от броя на присъстващите членове.

(5) Общото събрание на Обединението право на глас имат всички членове на партията, които са членове в групите за действие в съответна професионална общност или тематична област. Симпатизантите на партията, които участват в групите за действие в съответна професионална общност или тематична област право на съвещателен глас.

(6) Участието в общото събрание и вземането на решения може да се осъществява и онлайн.

(7) Протоколът от Общото събрание на Обединението се изпраща в Националната оперативна комисия.

 

Чл. 30. (1) Общото събрание на Обединението:

 1. приема отчет на главния координатор за политическото и организационно развитие на Обединението;
 2. избира главен координатор за срок от 3 години;
 3. приема програма за общи действия и инициативи на групите за действие, членове на Обединението;
 4. възлага на главния координатор действия по постигане каузите на Обединението;
 5. изготвя предложения за политики, програми, политически позиции на Националната оперативна комисия и председателя в съответната тематична област и/или според професионалното направление на Обединението;
 6. приема решения за общи действия и инициативи с други Обединения, групи за действия или външни организации за постигане каузите на Обединението. Националната оперативна комисия има право да потвърди или отхвърли общи действия на Обединение с външни организации, когато това противоречи на политиката на партията.

(2) Когато Обединението наброява не по-малко от 50 члена, общото събрание на Обединението предлага и Националната конференция избира един член на Националната оперативна комисия.

(3) На общото събрание на Обединението се разяснява политиката на партията, решенията на Националната оперативна комисия, докладват се граждански действия и акции на групите за действие и се обсъждат актуални политически въпроси.

 

ГЛАВЕН КООРДИНАТОР

Чл. 31. (1) Главният координатор:

 1. Представлява обединението на групите за действие, образувани на професионален или тематичен принцип;
 2. организира изпълнението на решенията на общото събрание на Обединението, когато те не противоречат на принципите и политиката на партията;
 3. координира действията на Обединението с политиките на партията и съгласува действията на Обединението с Националната оперативна комисия и председателя;
 4. координира работата на групите за действие, членове на Обединението;
 5. подпомага и участва в граждански действия и акции на групите за действие;
 6. работи за постигане каузите на Обединението и целите на партията;
 7. съгласува с Националната оперативна комисия политически позиции и предлага решения на каузи на групите за действие и на регионалните политически въпроси в района (община) в съответствие с политиката на партията.

(2) В края на всяка календарна година главните координатори изпращат на Националната оперативна комисия годишен отчет за дейността си;

 

Чл. 32. (1)  Правомощията на  главния координатор се прекратяват предсрочно при:

 1. оставка;
 2. поставяне под запрещение;
 3. смърт;
 4. осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се констатира Националната оперативна комисия;

(3) В изключителни случаи при наличие на грубо нарушение на този устав или системно неизпълнение на решения на Националната конференция и/или ръководните органи, Националната оперативна комисия с мотивирано становище предлага на Контролната комисия да прекрати предсрочно мандата на главен координатор. Контролната комисия, след като изслуша лицето се произнася в 7-дневен срок . Решението на Контролната комисия е окончателно.

 

Чл. 33. В случай, че в продължение на повече от 1 година без основателни причини Обединение не свиква общи събрания по предвидения в този устав ред, Националната оперативна комисия може да насрочи общо събрание на Обединението и да определи временен главен координатор.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 34. (1) Централни органи на управление на ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ са:

 1. Национална конференция;
 2. Национална оперативна комисия;
 3. Председател;
 4. Контролна комисия;

(2) Към Националната оперативна комисия и председателя се създават експертни съвети, комисии и други помощни органи, които да подпомагат дейността на партията.

(3) В своята дейност ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ си сътрудничи с младежки, професионални, тематични и други граждански организации.

(4) Към Националната оперативна комисия може да се създаде младежка организация за действие, в която членуват членове и симпатизанти на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ на възраст между 18 и 29 години.

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Чл. 35. Националната конференция е върховен орган на партията.

 

Чл.36. (1) Националната конференция се състои от:

 1. делегати, избрани от регионални общи събрания на групите за действие и индивидуалните членове на територията на един многомандатен избирателен район по Изборния кодекс;
 2. делегати, избрани от общи събрания на обединенията на групите за действие, образувани на професионален и тематичен принцип;
 3. делегати по право са председателят, членовете на Националната оперативна комисия и членовете на Контролната комисия.

(2) Броят делегати, избирани по чл. 36 ал. 1 т. 1 и 2 се избират по норма на представителство, определена с решение на Националната оперативна комисия.

(3) Решенията на Националната конференция са задължителни за всички членове на партията, както и за другите нейни органи.

 

Чл.37. (1) Националната конференция се свиква най-малко веднъж на 3 (три) години с решение на Националната оперативна комисия.

(2) Националната конференция може да се свика и по искане на 1/5 (една пета) от делегатите на Националната конференция по предвидения в закона ред.

(3) Свикването се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Националната конференция и по чия инициатива се свиква тя.

(4) Поканата се публикува в национален ежедневник и се поставя на видно място в сградата, където се намира адресът на партията не по-късно от един месец преди насрочения ден.

 

Чл. 38. Националната конференция:

 1. Приема и изменя програмните документи и Устава на партията;
 2. Определя насоките на действия, приоритетните каузи и начините за подкрепа на групите за действия;
 3. Избира членовете на Националната оперативна комисия по предложения на регионалните общи събрания и общите събрания на Обединенията по чл. 30 ал. 2;
 4. Избира председател на партията. Председателят на партията е и председател на Националната оперативна комисия;
 5. Избира председател и членове на Контролната комисия
 6. Приема отчета на Националната оперативна комисия и на Контролната комисия;
 7. Приема решение за сливане, вливане в или приемане на вливаща се друга политическа партия, за отделяне или разделяне на две или повече партии, както и за прекратяване на партията.

 

Чл. 39.  Националната конференция може да заседава и приема решения, ако присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум Националната конференция се провежда 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законна, независимо от броя на присъстващите делегати.

 

Чл. 40. (1) Всеки делегат на Националната конференция има право на един глас.

(2) Националната конференция приема решенията си с мнозинство от повече от половината от присъстващите.

(3) Националната конференция взема решения с явно гласуване, освен ако сама не реши друго.

(4) Решенията по чл. 38, т. 7 от Устава се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

НАЦИОНАЛНАТА ОПЕРАТИВНА КОМИСИЯ

Чл. 41. (1) Съставът на Националната оперативна комисия се избира от Националната конференция за срок от 3 години.

(2) Националната оперативна комисия се състои от:

 1. По един представител от многомандатните избирателни райони с до 11 народни представителя включително, по двама от многомандатните избирателни райони с 12 и повече народни представители и един представител за регионалната организация „Извън страната“;
 2. По един представител от националните обединения на професионални и тематични групи за действия с повече от 50 члена;
 3. Председателят на партията

(3) Право на съвещателен глас в Националната оперативна комисия имат:

 1. народните представители, министрите, заместник-министрите и членовете на Европейския парламент, областните управители и заместник-областните управители, които са членове на партията с право на съвещателен глас;
 2. членовете на Контролната комисия с право на съвещателен глас.

(4) Всеки член има право на един глас.

 

Чл. 42. (1) Националната оперативна комисия заседава редовно не по-малко от 4 (четири) пъти в годината.

(2) Заседанията на Националната оперативна комисия се свикват от председателя на партията. Свикването може да бъде извършено по телефон, е-мейл, кратко текстово съобщение (SMS) или по друг електронен начин.

(3) Националната оперативна комисия може да бъде свикана на извънредно заседание с решение на председателя на партията или по инициатива на ¼ (една четвърт) от нейните членове.

(4) Председателят ръководи заседанията на Националната оперативна комисия и координира дейността ѝ. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от упълномощен от председателя заместник-председател.

 

Чл. 43. Националната оперативна комисия:

 1. изпълнява решенията на Националната конференция и ръководи дейността на партията между отделните ѝ заседания;
 2. взема решения по политическата стратегия и тактика на партията, включително за участие на партията в предизборни и управленски коалиции;
 3. по предложение на председателя може да избере един или повече заместник-председатели и секретари на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ;
 4. утвърждава кандидатурите на партията за президент и вицепрезидент, за членове на Европейския парламент, кандидатите и листите за народни представители и кандидатите за кметове на общини и листите за общински съветници в срок до 5 дни преди крайната дата за регистрация на кандидатите и листите за всеки вид избор;
 5. приема решение за свикване на Националната конференция;
 6. подпомага граждански действия и акции на групите за действия, оказва логистична, техническа, експертна, правна помощ и подкрепя каузи на националните професионални и тематични обединения на групи за действия;
 7. приема бюджета и годишния финансов отчет на партията;
 8. изготвя отчет за дейността си към Националната конференция, който трябва да включва и извършените дейности за подпомагане гражданските действия, акции и каузи на групите за действия и техните национални обединения;
 9. определя годишния членски внос, начина на събиране и заплащането му;
 10. може да делегира свои правомощия към експертни съвети, комисии или други органи.

 

Чл. 44. (1) Заседанията на Националната оперативна комисия са редовни (законни), ако на тях присъстват повече от половината от нейните членове. Членовете на Националната оперативна комисия могат да участват и взимат решения и онлайн.

(2)  При липса на кворум заседанието се провежда 1 (един) час по-късно на същото място, при същия дневен ред и е законно, независимо от броя на присъстващите членове.

(3) Националната оперативна комисия приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите, доколкото в закон или в този Устав не е предвидено друго.

(4) Националната оперативна комисия може да заседава и онлайн.

 

Чл. 45. (1) Член на Националната оперативна комисия може да я напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление до председателя.

(2) В случаите по предходната алинея, съставът на Националната оперативна комисия се попълва до следващата Национална конференция с решение на регионалното общо събрание за съответния многомандатен избирателен район или общото събрание на Обединението за съответното национално обединение на групи за действие.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 46. Председателят на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ се избира от Националната конференция за срок от 3 (три) години.

 

Чл. 47. (1) Председателят:

 1. представлява партията;
 2. свиква и ръководи заседанията на Националната оперативна комисия;
 3. свиква заседания на експертни съвети, комисии или други помощни органи за изработване на позиции и приемане решения по политически и неотложни въпроси в компетенциите на Националната оперативна комисия;
 4. организира изпълнението на решенията на ръководните органи на партията;
 5. формулира политическите позиции на партията по текущи въпроси, възникнали между заседанията на Националната оперативна комисия, които изискват незабавна реакция;
 6. предлага кандидатурите за заместник-председателите от членовете на Националната оперативна комисия;
 7. назначава и освобождава служителите в администрацията на партията;

(2) Председателят може да делегира отделни правомощия по този устав на заместник-председател, секретар или други определени от него лица.

 

Чл. 48 (1) Правомощията на  председателя се прекратяват предсрочно при:

 1. оставка;
 2. поставяне под запрещение;
 3. смърт;

(2) В случай, че правомощията на председателя са прекратени предсрочно, Националната оперативна комисия свиква Националната конференция за избор на нов председател и избира заместник-председател, който да поеме функциите на председател до провеждане на Националната конференция.

 

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 49. (1) Контролната комисия е контролен орган на партията.

(2) Контролната комисия се състои от председател и 4 (четири) членове, избирани от Националната конференция за срок от 3 (три) години.

(3) Председателят на Контролната комисия свиква, ръководи заседанията на комисията и координира дейността ѝ. Свикването може да бъде извършено по телефон, е-мейл, кратко текстово съобщение (SMS) или по друг електронен начин.

 

Чл. 50. Контролната комисия:

 1. следи за спазването на Устава и програмните документи на партията;
 2. извършва ревизия на финансово-счетоводната дейност на партията веднъж годишно или по искане на Председателя;
 3. проверява отчетността и деловодната работа на органите и структурите на партията;
 4. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;
 5. разглежда и се произнася по жалби срещу решения за изключване на членове;
 6. редовно информира за дейността си Националната оперативна комисия и представя отчет пред Националната конференция.

 

Чл. 51. (1) При грубо нарушение на този устав, системно неизпълнение на решенията на органи на партията и/или други действия или дейност на член на ръководен орган, които уронват престижа и доброто име на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ председателят или упълномощените съгласно този Устав  лица с мотивирано становище предлагат на Контролната комисия да прекрати предсрочно неговия мандат.

(2) Контролната комисия, след като изслуша лицето, се произнася с решение в 7-дневен срок. Решението на Контролната комисия е окончателно;

 

Чл. 52. Заседанията на Контролната комисия са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете ѝ. Членовете на Контролната комисия могат да участват и взимат решения и онлайн.

 

Чл. 53. (1) Всеки член на Контролната комисия има право на един глас.

(2) Контролната комисия приема решенията си с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

 

Чл. 54. (1) Член на Контролната комисия може да я напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление до Председателя.

(2) В случаите по предходната алинея, съставът на Контролната комисия се попълва по предложение на председателя с кандидата, събрал най-много гласове след този, който напуска.

(3) В случай, че мандатът на председателя на Контролната комисия се прекрати предсрочно, членовете на Контролната комисия избират помежду си изпълняващ длъжността председател на Контролната комисия до провеждането на Национална конференция.

 

ГЛАВА СЕДЕМ

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

 

Чл. 55. Дейността на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ се финансира от собствени приходи и от държавни субсидии.

 

Чл. 56. (1) Собствените приходи на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ могат да бъдат от:

 1. членски внос;
 2. приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост;
 3. наеми и ползване на имоти;
 4. дарения и завещания, направени от физически лица;
 5. лихва от собствени средства.

(2) Приходите от членски внос служат за финансиране на дейността на органите и структурите на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ.

 

Чл. 57. (1) Финансовият контрол на приходите и разходите на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ се осъществява по предвидения в закона и този Устав ред.

(2) Списък на лицата, които отговорят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, се представя в Сметната палата при условията на чл. 30 от ЗПП.

(3) ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ разходва имуществото си за осъществяване на политиката, съгласно закона и по реда на този устав и решенията на органите на управление.

 

ГЛАВА ОСЕМ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 58. ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ се прекратява при:

 1. решение за сливане с или вливане в друга партия;
 2. решение за разделяне на две или повече партии;
 3. решение за саморазпускане;
 4. разпускане с решение на Софийския градски съд по искане на прокурор.

 

ГЛАВА ДЕВЕТ

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 59. Учредителното събрание приема всички решения, които са от компетентността на Националната конференция.

 

Чл. 60. Учредител, който към момента на учредяването членува в друга политическа партия, следва да я напусне в седемдневен срок от датата на учредителното събрание.

 

Чл. 61. (1) Учредителното събрание може да предложи и избере членовете на Националната оперативна комисия, посочени в чл. 41 ал. 2 т. 1 в случаите, когато няма решение на регионалното общо събрание, съгласно чл. 23 ал. 2. Избраните членове на Националната оперативна комисия изпълняват дейностите си до свикване на нова Национална конференция.

(2) След конституирането си, Националната оперативна комисия може да се свиква на редовни заседания и да приема легитимни решения в състав от лицата, посочени в чл.41, ал.2, т.1 и т.3 до попълването ѝ с лицата, посочени в чл.41, ал.2, т. 2 от този Устав;

(3) Обединенията на групите за действие, образувани на професионален и тематичен принцип, в случаите, в които имат не по-малко от 50 члена избират представителите си в Националната оперативна комисия до провеждането на следваща Национална конференция.

 

Чл. 62. При необходимост, председателят може да назначи временни ръководства в регионите, в които няма изградени регионални организации, които да участват в органите на управление на партията.

 

Чл. 63. За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Уставът е приет на Учредително събрание на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ проведено на 01.05.2022г. в гр.