Начало/Предложения за промени в закона за колекторските фирми

Предложения за промени в закона за колекторските фирми

27.05.2022

До КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ
47-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
До РАБОТНА ГРУПА ПО ЗАКОНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОГОВОРИ
До ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА
До ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА
ГЕРБ – СДС
До ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
До ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
До ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА
ИМА ТАКЪВ НАРОД
До ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
До ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА
ПАРТИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

От гражданска платформа Изправи се.БГ
адрес: София, пл. П.Р. Славейков №4А ет. 3; тел. 0889 860 864
e-mail: [email protected]

относно: приет на първо четене Законопроект за събиране на вземания по потребителски договори, № 47-202-01-18, внесен от Министерски съвет на 6 април 2022 г.

Уважаеми дами и господа народни представители,
На 19.04.2022г. гражданската платформа Изправи се.БГ внесе становище във връзка с разглеждането за първо гласуване на Законопроект за събиране на
вземания по потребителски договори, № 47-202-01-18, внесен от Министерски съвет на 6 април 2022 г. На 11.05.2022г. законопроектът беше приет на първо четене от Народното събрание.

В срока за предложения между 1-во и 2-ро гласуване на законопроекта предлагаме следните конкретни текстове, които да бъдат обсъдени от работната група и съответно включени за в доклада за второ четене на законопроекта.

§1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. в ал. 1 т.1 отпада;
2. ал. 2 отпада.

§2. Създава се чл. 3а със следното съдържание:
Чл. 3а. (1) Прехвърляне на вземане, произтичащо от договор с потребител, може да бъде извършено от първоначалния кредитор на трето лице само при изрично съгласие на потребителя, изразено писмено в потребителския договор или негови изменения.
(2) Потребителският договор, съответно неговите изменения, съдържа данните на лицето купувач на вземания или лицето, извършващо дейности по управление и обслужване на вземания, за което потребителят е дал съгласие по ал. 1.

§3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. в ал. 1 се създава изречение четвърто с текст: „Уведомлението съдържа и информация за последиците на давността, неравноправни клаузи и възможностите за съдебна защита“;

2. ал. 4 се изменя така:
(4) В уведомлението кредиторът е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в едномесечен срок от получаване на поканата на цената, на която дългът се прехвърля на трето лице. Кредиторът посочва банковата си сметка, по която може да се плати задължението, или посочва друг подходящ начин за плащане. Ако потребителят упражни правото си по изречение първо, сключеният договор за прехвърляне на вземането между кредитора и третото лице не произвежда действие спрямо потребителя.

§4. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 изразът с „изключение на лицата по чл. 2, ал. 2“ се заменя с текста „за което потребителят не е дал съгласието си по чл. 3а ал. 1“. Създава се изречение второ с текст: „Нищожно е и
прехвърляне на вземане при съгласие на потребителя за прехвърляне, изразено в общите условия или в други принадлежности към договора, както и при уведомление за прехвърлянето, извършено от новия кредитор, включително като пълномощник на първоначалния кредитор.“

2. Ал. 2 се изменя така: (2) Прехвърлянето на следващи кредитори е недействително.

§5. Създава се нов чл. 5а със следното съдържание:
Чл. 5а. Общите условия на договори за доставка на обществени услуги с потребители съдържат забрана за прехвърляне на вземанията на доставчиците на обществени услуги на трети лица.

§6. Създава се нов чл. 7а със следното съдържание:
Чл. 7а. След оспорване от потребителя лицето по чл. 15 е длъжно да прекрати действията по извънсъдебно събиране на вземането в оспорената му част.

§7. В чл. 8 ал. 3 се правят следните изменения:

1. в т. 4 цифрата „2“ се заменя с цифрата „4“;

2. добавя се нова т. 6 със следното съдържание: „6. осъществяване на действия по събирането на работното място на длъжника;“ Следващите точки се преномерират.

§8. Чл. 11 се изменя така:

Чл. 11. (1) Лицето по чл. 15 се задължава да изготви вътрешни правила за доброволно уреждане на възникналите спорове. Правилата се одобряват от Комисията за защита на потребителите и се публикуват на интернет страницата на дружеството, която съдържа формуляр за електронно подаване на оспорване на задължението.

(2) В случай, че не се постигне съгласие, спорът се решава от компетентния съд.

§9. В чл. 16 ал. 1 изразът „и в регистър на юридическите лица с нестопанска цел или в аналогичен регистър“ отпада.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§10. В §1 на Допълнителната разпоредба се добавя нова точка 11 със следното съдържание:
11. "обществени услуги" са образователна, здравна, социална, водоснабдителна, канализационна, топлоснабдителна, електроснабдителна, пощенска и телекомуникационна за задоволяване на обществени потребности; §11. В §2 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така: §2. Законът се прилага и за сключените до влизането му в сила договори и започнали действия за извънсъдебно събиране с изключение на чл. чл. 3, 3а, 5, 11, 12 и 13. §12. В §3. думата „деветмесечен“ се заменя с „тримесечен“.

26.05.2022г.                                                                                                      С уважение,
гр. София                                                                                                                     /Мая Манолова – Председател/

Тагове: