Начало/Становище относно предложението за изменение и допълнение на Закона за енергетика

Становище относно предложението за изменение и допълнение на Закона за енергетика

08.06.2022

                                                                                                                              ДО

                                                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                                                                              НА  КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА

                                                                                                                              В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

СТАНОВИЩЕ

от Гражданска платформа „Изправи се.БГ“

адрес: София, пл. „П. Р. Славейков“ №4А ет. 3; тел. 0889 860 864

e-mail: [email protected]

 

относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетика с вх. номер  47-254-01-62  

                от 3 юни 2022 г., внесен от депутати Тошко Йорданов, Александър Александров          

                и  Момчил Иванов

 

Уважаеми господин Председател,

Във връзка с внесения Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за енергетиката /ЗЕ/ с  вх. № 47-254-01-62 от 3 юни 2022 г.  от Гражданска платформа „Изправи се.БГ“ даваме следното  становище:

  1. Считаме, че за да бъдат направени такива съществени реформи, с които да се

въведат две тарифи на цените за битовите потребители на електрическа и топлинна енергия, природен газ и ВиК услуги, задължително трябва да се проведат обществени консултации с всички заинтересовани  страни – Министерството на енергетиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Комисията за енергийно и водно регулиране, Комисията за защита на потребителите,  енергийните предприятия, топлофикационните дружества, топлинните счетоводители, битовите  потребители и техните организации, работодателските организации, синдикатите, фонда „Сигурност на електроенергийната система“ и др., преди да бъдат разгледани от депутатите в  Народно събрание. С внасянето на ЗИД на ЗЕ от трима депутати, тази процедура изцяло е пренебрегната, което не е в съответствие с принципите посочени в Закона за нормативните актове /ЗНА/, когато се изработва проект на нормативен акт, като - необходимост, обоснованост, предвидимост, съгласуваност, стабилност и др.

  1. В чл. 3 ал.1 от ЗНА е посочено, че законът, цитираме, „ урежда първично или въз

основа на Конституцията обществени отношения, които се подават на трайна уредба  според предмета или субектите в едни или няколко института на правото или техни подразделения“. Точно обратното в § 2 чл.32  (3)   и § 11 т.4  (3)  от ЗИД на ЗЕ са създадени условия по такъв изключително важен въпрос за населението  Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ да взема, каквито си иска решения, без законодателят да  създава трайна уредба в съответните два закони.  Това е така, защото се казва, че „може“ КЕВР да въвежда  различни тарифи. Това според нас е недопустимо, тъй като на практика на  трима човека в държавата  от съответния състав на КЕВР  им се дават правомощия да  въвеждат тарифи и определят количества енергия и/или природен газ, както и минимални количества вода за задоволяване на основни нужди на населението, вкл. утвърждаването на цените им. В ЗИД на ЗЕ няма дадени  определения какво означава „задоволяване на основни нужди“, „питейно–битови нужди“, „санитарно–битови нужди“. Това може да бъде само една от предпоставките КЕВР значително да увеличи цените на битовите сметки за населението спрямо сега действащите, като въведе много малки минимални количества за потребление на по- ниската тарифа. В този случай законодателят прехвърля цялата отговорност на регулатора, вместо да  определи  ясни и разбираеми правила в двата закона – ЗЕ и Закона за регулиране на ВиК услугите /ЗРВИКУ/, кога и при какви условия  ще е въвеждат тарифи за съответните цени, какви са конкретните изисквания към тях и пр.

  1. Въвеждането на две тарифи за цените на електрическата енергия за битовите

потребители ще доведе до сериозно ощетяване на домакинствата, които се отопляват  само на ток, тъй като тези, които се отопляват с топлинна енергия или природен газ, ще имат право да ползват намалени тарифи, както за електрическа енергия, така и за друг вид отопление. Да се идентифицират домакинствата, които се отопляват само на ток, според нас е невъзможно, тъй като много от тях правят комбинация от два или три начина на отопление. Освен това, ще бъдат облагодетелствани по-високодоходните  домакинства, които притежават и ползват по два, три и повече имота, защото за всеки електромер в имот  ще имат право на намалена тарифа. За сметка на това в имоти, в които живее повече от едно домакинство и се отоплява само на ток, това няма как да се отрази в определената им  намалена тарифа. По този начин вместо да се помогне на нискодоходните домакинства, намалената тарифа за електрическата енергия  ще облагодетелства високодоходните домакинства. В момента в битовите сметки за ток има 6 цени / дневна и нощна енергия, достъп и пренос до/през електропреносната мрежа и достъп и пренос до/през елетроразпределителната мрежа/, а ако  се въведат две тарифи цените вероятно ще станат 12, което ще направи още по-не разбираеми сметките.

  1. Въвеждането на две тарифи за битовите потребители, които ползват природен

газ за отопление и за топла вода, означава да се въведат отделни тарифи, за отоплителните и неотоплителните периоди, поради различното потреблението, т.е най-малко 4 тарифи.  През неотоплителните периоди домакинствата ползват природен газ само за  подгряване  на вода, което означава, че тарифите трябва да бъдат определени на база брой живущи в имотите, което още повече ще затрудни практическото въвеждане и приложение, а и до колкото ни е известно, такава информация в момента няма в дружествата, които ги обслужват.

  1. Предложеното въвеждане на две тарифи за топлинната енергия /ТЕ/, според нас

е невъзможно при действащата в момента система на  дялово разпределение. Известно е, че докато при електрическата енергия, природния газ и студената вода, битовите потребители имат индивидуални измервателни уреди, то при топлинната енергия такива нямат.  Измерването на ТЕ  се извършва само  от един общ топломер в сградите етажна собственост, след което топлинните счетоводители е РАЗПРЕДЕЛЯТ и НАЧИСЛЯВАТ по сметките на домакинствата поотделно за битово горещо водоснабдяване, сградна инсталация, отоплителни тела с уреди за дялово разпределение и отоплителни тела без уреди за дялово разпределение / щранг лири в сервизните помещения,  представляващи обикновено две вертикални тръби/. По този начин битовите потребители на ТЕ не могат да регулират и контролират  какво количество ТЕ ще им бъде начислено от топлинните счетоводители  за подгряване на вода на 1 куб.м. вода, за сградна инсталация и за отоплителните тела без уреди / виж чл.141,  чл.143 и чл.144 ал.5 и ал.6 от ЗЕ/ . Освен това в София и в други градове в страната повечето домакинства в  сградите етажна собственост получават през годината  прогнозни сметки за начислената им ТЕ  и една изравнителна сметка. Поради това,  ако се въведат две тарифи тези сметки ще станат още по-неразбираеми и объркващи  за битовите потребители.

Предложението за въвеждането на различни тарифи за ТЕ в ЗИД на ЗЕ с решения на КЕВР  не е  съобразено с факта, че съгласно чл. 125 ал.3 от ЗЕ наредбата за топлоснабдяването, в която се определят правилата за дяловото разпределение на ТЕ, т.е за начисляването на количествата ТЕ на отделните  домакинства   се издава от министъра на енергетиката, а не от КЕВР. Освен това, съгласно чл.75 ал.1 т.2 от действащия ЗЕ контролът върху дяловото разпределение се осъществява от министъра на енергетиката, а не от КЕВР. В действащия ЗЕ не са предвидени  права, задължения и отговорности на КЕВР относно дяловото разпределение на ТЕ, т.е. регулаторът в момента не разполага с необходимата информация, за да може да вземе решения относно определянето на количествата ТЕ по различни тарифи поотделно за отоплителния и неотоплителния период. С тази информация разполагат  само  топлинните счетоводители, които са на регистрационен режим към Министерството на енергетиката / виж чл. 139а от ЗЕ/, което  осъществява контрола върху дейността им.

Нашето мнение е, че при въведената  система на дялово разпределение  на ТЕ в страната ще бъде голяма грешка да се дадат правомощия на КЕВР да определя различни тарифи за ТЕ, тъй като това ще удари най-силно нискодоходните домакинства, които са принудени и в момента  да заплащат по силата на ЗЕ  количества топлинна енергия отдадена от сградна инсталация и от отоплителните тела без уреди за дялово разпределение /щранг лири/, без да могат да я регулират и контролират.

  1. Предвидените изменения и допълнения към ЗЕ в ПЗР, относно възможността да

се въвеждат тарифи за водата по потребителски групи  и в зависимост от потребяването количество е неясно,  не разбираемо и объркващо. В направеното предложение няма посочени критерии, по които КЕВР ще определя потребителските групи –   по пол,  по възраст, по доходи, по образование и пр. Няма дадено определение какво означава минимално количество питейна  вода за потребителска група? Не е ясно как ще се прилагат тези правила, ако в едно домакинство живеят представители на различни потребителски групи. Освен това, от направените предложения не се разбира кога КЕВР има право и задължение да прилага сега действащата нормативна уредба при определянето на цените на ВиК услугите, вкл. и тяхната социална поносимост, и кога ще е определя по тарифи по потребителски групи, съответно и по нов начин социалната поносимост? Това създава възможности КЕВР при едни ВиК оператори да действа по един начин, при други по друг начин, което със сигурност ще доведе  до ощетяване на нискодоходните домакинства в някои области на страната. Още повече, че в представената предварителна оценка към ЗИД на ЗЕ няма направен подробен анализ за оценка за въздействие относно предложените изменения и допълнения в Закона за регулиране на ВиК услугите.

  1. Също така в 4 ЗИД на ЗЕ не се създава трайна законова разпоредба относно

определянето на целевите вноски, които публичните предприятия  от сектор енергетика  със 100% държавно участие в капитала трябва да правят във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, а се дават  допълнителни правомощия на министъра на енергетиката да ги предлага за одобрение на Министерския съвет. Това създава несигурност за бизнеса относно размера на компенсациите за цените на електрическата енергия, които очакват да получат от държавата по реда на чл. 36б ал. 3 от ЗЕ. По този начин стопанските потребители включват в  разходите си високите борсови цени на електрическата енергия без да знаят какви компенсации ще получат и така увеличават инфлацията в страната. Според нас в ЗЕ трябва да се посочи конкретен и ясен месечен  механизъм по изплащането на компенсации за цените на тока на стопанските потребители.

  1. В точката за въздействие върху нормативната база в Предварителната оценка

за въздействие към ЗИД на ЗЕ   не са посочени всички подзаконови нормативни актове, които ще трябва да бъдат изменени, ако се приеме предложения ЗИД на ЗЕ,  като например – Наредбата за топлоснабдяването, която се издава от Министерството на енергетиката, Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите, Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите, указанията към тях  и други, които се издават от КЕВР. Съгласно изискванията на ЗНА всички теди подзаконови нормативни актове преди да бъдат приети трябва да преминат през процедури на обществени консултации.

 

Уважаеми господин Председател,

Във връзка с посоченото по-горе от Гражданска платформа „Изправи се.БГ“ настояваме текстовете, които са свързани с даването на правомощия на КЕВР за определянето на различни тарифи на цените за електрическа и топлинна енергия, природен газ и ВиК услуги в ЗИД на ЗЕ да не бъдат разглеждани и приемани. Те не решават проблемите на домакинствата с непоносимо високите цени на  битовите сметки за ток, вода, парно, природен газ, които и в момента се плащат, а  точно обратното само ще ги задълбочат. Хората, които наистина имат нужда от подпомагане няма да е получат според направените предложения в ЗИД на ЗЕ.

Ние считаме, че управляващата коалиция трябва да изпълни поетите ангажименти към българските граждани, които са залегнали в Коалиционното споразумение, като се  да  даде в нормативната уредба  официална дефиниция за „енергийна бедност“ и се изготви и приеме 5 годишен план за преодоляване на „енергийната бедност“, както и се предложи и приеме нов Закон за водоснабдяването и канализацията.

 

 

 

07.06.2022 г. ​                                                                                     С уважение,

гр. София ​                                                                                                               /Мая Манолова – Председател/

 

Тагове: