Начало/Становище за цените на ел. енергията

Становище за цените на ел. енергията

05.03.2024

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И
ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
СТАНОВИЩЕ

от гражданска платформа Изправи се.БГ
адрес: София, пл. „П.Р. Славейков" No4А ет. 3;
e-mail: [email protected]
Относно:
Проект на Наредба за изменение
идопълнение на Наредба No 1от
14.03.2017 г. за регулиране на
цените на електрическата енергия

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В срок представяме становище на гражданската платформа Изправи
се.БГ по Проекта на Наредба за изменение идопьлнение на Наредба No 1от
14.03.2017 .г за регулиране на цените на електрическата енергия.
Измененията и допълненията в Наредбата за регулиране на цените на
електрическа енергия се предприемат в изпълнение на последните
изменения и допълнения на Закона за енергетиката и са сворзани с
разписване на новосъздадените с измененията правомощия на КЕВР.
С последните изменения сьс Закона за енергетиката се започва
поетапно преминаване на битовите потребители км свободния пазар на
електрическа енергия. Првият етап на либерализацията на пазара по
отношение на битовите потребители започва на 01.07.2024г. като

пьрвоначално (до 1януари 2026г.) за тях се запазва известна регулация на
цените на електрическа енергия. След 1 юли Националната електрическа
компания (НЕК) престава да бъде обществен доставчик като остава
тьрговец и производител на ел. енергия. Считано от 01.07.2024г. цената на
тока за бита вече няма да се определя от КЕВР по познатия начин - КЕВР
няма да утврждава цени, по които производителите в рамките на
определената им разполагаемост продават ел. енергия на обществения
доставчик, няма да утвърждава и цени, на които общественият доставчик
продава на крайните снабдители изкупената електрическа енергия за
нуждите на регулирания пазар и крайните снабдители продават
електрическа енергия на битови крайни клиенти за обекти.
След 01.07.2024г. вече Министерският съвет ще определя базова
стойност на електрическата енергия. Базовата стойност на ел. енергия ще е
част от цената за битовите потребители като кьм нея ще се добавя и т.нар.
„компонента" от регулираната цена на крайния снабдител.
Регулираната от КЕВР цена ще е валидна за крайните снабдите на ел.
енергия - електроразпределителните дружества. Тя ще се постига като
среднопретеглена от борсовата цена в сегмента „ден напред", отнасящата се
до съответното дружество за съответния месец и определената от КЕВР
компонента от регулираната цена на крайния снабдител.
Възникват пет основни групи впроси:
1. Как промените в закона и наредбата ще се отразят на крайната цена за
домакинствата? Ще се повишат ли сметките на хората?
2. Как ще бъдат компенсирани електроразпределителните дружества
(крайни снабдители) за разликата между цената на ел. енергията на
свободния пазар и базовата такава? Няма ли да се създадат условия за
злоупотреби и изтичане на публични пари при отчитането на
пазарните цени на закупената на свободния пазар ел. енергия от
крайните снабдители (т.нар. регулирана от КЕВР цена), респективно
размерьт на получаваните от тях компенсации от Фонда за енергийна
сигурност?
3. Как ще се отрази на потребителите и на крайните снабдители
вьеждането на прогнозна цена на електроенергията за домакинствата
за срок от 1 година? Няма ли да се повтори негативният опит за
плащане на топлинна енергия по прогнозна цена? Цената на
природния газ определена от КЕВР за м. март е 57,59лв на MWh,
докато потребителите плащат в цената на парното калкулирана
прогнозна стойност на природния газ в размер на 103 лв, тоест със
79% повече. Выпреки тази драстична разлика няма индикации, че

КЕВР ще намали цената на парното. Опасенията се, че по сыция начин
потребителите ще бъдат ощетявани и с цената на тока.
.4 Как ще се отрази на выглищните ТЕЦ-ове премахването на
регулирания пазар, на който те продаваха ел. енергия за битовите
потребители и извеждането им изцяло на енергийната борса? Според
някои експерти това би довело до
фалит. Още повече, че с
премахването на обществения доставчик високата себестойност на
произвежданата от тях енергия няма как да бъде компенсирана.
5. Ефективен ли е предложеният механизьм за защита на домакинствата
и компенсации за битовите абонати при повишаване на цените на ел.
енергията?
За съжаление предложеният проект за изменение и допълнение на
Наредбата не дава отговор на така поставените выпроси. Гражданската
платформа Изправи се.БГ изразяваме нашите опасения, че предприетите
промени ще ударят сериозно потребителите и ще ощетят дьржавната
хазна. Аргументите ни за това са следните:
1. Неизбежно е повишаването на цените на ел. енергията за битовите
потребители още от 01.07.2024г., особено ако базовата цена се
определя от Министерския свет въз основа на средната пазарна
цена, по която доставчиците купуват тока от енергийната борса,
.2 От 01.07.2024г. трите електроснабдителни дружества (крайни
снабдители) ще купуват тока за бита от енергийната борса. Когато
цената на свободния пазар е по-висока от базовата, разликата до
базовата цена ще се покрива от Фонда за сигурност на
електроенергийната система. За целта КЕВР определя регулирана
цена, която ще е валидна за крайните снабдители. Тя ще се
пресмята като среднопретеглена от борсовата цена в сегмента „ден
напред" за сьответното дружество за съответния месец, плюс
определената от КЕВР компонента от регулираната цена.
Очевидно е, че отчитането на среднопретеглената борсова цена ще
създаде възможности за злоупотреби - кой ще попречи на
електроразпределителните дружества чрез различни схеми,
включително, създаване на сврзани дружества да отчитат по-
високи от реално договорените цени на електрическата енергия?
Съответно и получаваните компенсации ще бъдат в раздути
размери, което ще ощети Фонда „СЕС", а доколкото в него няма
достатьчно средства - директно държавния бюджет.

.3 Вьвеждането на прогнозна цена на електроенергията за
домакинствата за едногодишен период най-вероятно ще удари
битовите потребители. Порочната практика, прилагана от КЕВР,
при определянето на прогнозна цена на топлоенергията за
едногодишен период чрез залагане на нереално висока цена на
природния газ тежко ощетява потребителите на парно. Заради
разликата между действителната цена на природния газ и
прогнозната такава, заложена в цената на топлоенергията, в
По официални данни на самата Топлофикация София надвзетите
суми заради разликата между прогнозната цена на природния газ и
действителната такава, са в размер 110 млн. лв. за 8 месеца, или по
254 лв. на абонат.
4. Според експерти топлоцентралите, включително тези от комплекса
„Марица-Изток", при сегашните нива на цените на енергийната
борса или ще фалират, или ще се нуждаят от огромни компенсации
от държавния бюджет. Този сценарии би се влошил многократно
при студена следваща зима.
5. Действащ механизьм за защита на домакинствата при повишаване
на цените на ел. енергията не е предвиден. Единствено малка част
от населението, попадаща в дефиницията „енергийно бедни" ще
получат компенсации и то не в достатьчен размер.
По конкретните текстове, включени в проекта на НИД на НРЦЕЕ,
свирзани с измененията в Закона за енергетиката и предвидените нови
правомощия на КЕВР:
В§4, чл. 7- Вчл. 7се правят следните изменения идопълнения:
2. Вал. 3думите ,утвирдената цена за 1kWh активна електрическа
енергия, по която общественият доставчик продава електрическата енергия
на крайните снабдители" се заменят с думите „постигнатата средна месечна
цена за 1kWh активна електрическа енергия за базов товар на сегмент ден
напред на организирания борсов пазар на електрическа енергия а
съответния календарен месец".
.7 В ал. 10 думата „Производителите" се заменя с думите „Лицата по
ал. 8", а думите ,утврдената цена за 1kWh активна електрическа енергия,
по която общественият доставчик продава електрическата енергия на
крайните снабдители" се заменят с думите ,постигнатата средна месечна
цена за 1kWh активна електрическа енергия аз базов товар на сегмент ден

напред на организирания борсов пазар на електрическа енергия за
съответния календарен месец".
В§5, чл. 8се правят следните изменения идопьлнения:
3. Алинея 3се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 1 заплащат надбавката за преминалата реактивна
електрическа енергия (Ерпл), определена по реда на ал. 2, по цена за 1kvarh,
равна на 10 на сто от сумата от постигнатата средна месечна цена за 1kWh
активна електрическа енергия за базов товар на сегмент ден напред на
организирания борсов пазар на електрическа енергия за съответния
календарен месец и цената за задължения кьм обществото.".
.4 Алинея 4 се изменя така:
»(4) Лицата по ал. 1 заплащат надбавка за преминалата реактивна
електрическа енергия OT електроразпределителната/затворената
електроразпределителна мрежа кьм електропреносната мрежа, когато
електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа, по
цена за 1kvarh, равна на сумата от постигнатата средна месечна цена за 1
«Wh активна електрическа енергия за базов товар на сегмент ден напред на
организирания борсов пазар на електрическа енергия за съответния
календарен месец и цената за задължения кьм обществото.".
.5 Алинея 5се изменя така:
,(5) Лицата по ал. 1 заплащат надбавката аз преминалата реактивна
електрическа енергия
OT електроразпределителната/затворената
електроразпределителна мрежа кьм електропреносната мрежа за периодите,
когато посоката на
активната електрическа енергия е от
електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа кым
електропреносната мрежа, по цена за 1kvarh, равна на 10 на сто от сумата
от постигнатата средна месечна цена за 1kWh активна електрическа енергия
аз базов товар на сегмент ден напред на организирания борсов пазар на
електрическа енергия за съответния календарен месец и цената за
задължения кьм обществото.".
§ 32. Създава се глава втора „а":
„Чл. 37е. (5) Постигнатата средно претеглена цена на пазарен сегмент
ден напред по ал. 1се изчислява въз основа на данните за отчетените
количества електрическа енергия, потребени от клиентите на съответния
краен снабдител."

Предложените в цитираните членове от Наредбата промени обуславят
определянето на регулираните от КЕВР цени, валидни за крайните
снабдители, вь основа на борсовата цена в сегмент ден напред. На
следващия етап от ввеждането на пълната либерализация, считано от
началото на 2026г, от средномесечните котировки на борсата за цените от
сегмента ден напред ще зависят и цените за битовите потребители. Поради
колебанията и изкривяванията на пазара в този най-динамичен сегмент
може да се стигне до драстично увеличение на цените в някои периоди
засега аз енергоразпределителните дружества - крайни снабдители, а от
2026г. и за битовите абонати.
Предлагаме определянето на регулираните от КЕВР цени на ел.
е н е р г и я , в к л ю ч и т е л н о з а д о с т ь п и п р е н о с , да н е б ъ д е о б в р з в а н о с
средномесечните котировки на енергийната борса за цените от ,сегмент ден
напред".
В§6, чл. 9и§33, чл.38, ал.4, т.2 се отменят.
„Чл.9. (1) За гарантиране интересите на клиентите комисията
коригира необходимите приходи и/или цени на енергийното предприятие за
всеки ценови период в зависимост от изпълнението на показателите за
качество на енергията и за качество на обслужването през предходната
година.
(2) В случай че за даден ценови период средното изпълнение на
показателите за качество на енергията и/или аз качество на обслужването от
енергийното предприятие не достига целевите показатели, съответното
ниво на изпълнение се отразява в намаление на необходимите приходи
и / и л и ц е н и з а с л е д в а щ и я ц е н о в и п е р и о д по м е т о д и к а , у т в р д е н а от
комисията."
С отмяната на чл. 9 КЕВР абдикира от изпълнението на едно от
основните си правомощия за осигуряване на баланс между интересите на
снергийните дружества и потребителите, а както и за стимулиране на
енергийните предприятия да предоставят качествени услуги, включително
електрическа енергия, отговаряща на определени показатели за качество.
Независимо, че базовата цена валидна аз битовите потребители се
определя от Министерски сьвет, а не от КЕВР, в правомощията на
комисията остава регулирането на цените за д о с т ь и пренос през
електроразпределителните мрежи. Тоест, интересите
на клиентите за
получаване на качествена услуга следва да бъдат защитени от КЕВР чрез
формирането на тези цени.
Предлагаме чл. 9, чл.38, ал.4, т.2 да останат в Наредбата.

§ 32. Създава се глава втора „а":
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПОНЕНТА ОТ ЦЕНАТА ЗА ДЕЙНОСТТА
„СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ КРАЕН СНАБДИТЕЛ"
ИНА КОМПЕНСАЦИИ ЗА БИТОВИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ"
Чл. 37г. (1) Компонентата от цената на крайния снабдител вьв врьзка
със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти се
определя в размер до 7 на сто от определената със закона за дьржавния
бюджет за съответната година и/или програма, приета от Министерския
сьвет, базова стойност на електрическа енергия за 1 MWh, която битовият
краен клиент следва да заплаща за съответния регулаторен период.
(3) В случай, еч ен е определена базова стойност по ал. 1,
компонентата от цената на крайния снабдител се определя вразмер до 7на
сто от прогнозната пазарна цена по чл. 37в.
Липсват аргументи за това, как е определена горната граница на
компонентата до 7на сто. Вал.2 еразписано, че , (2) Компонентата включва
икономически обосновани разходи и възврыщаемост за дейността
,,снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител", както и разходи аз
балансиране, и се определя като обща стойност, без да се посочва
конкретният размер на слементите, които я формират.". Кои точно
икономически обосновани разходи са включени в посочената компонента?
Как се определя ,възвращаемостта за дейността , снабдяване с електрическа
енергия от краен снабдител" ? Кои са посочените в ал.2 разходи за
балансиране?
Поради това считаме, че горната граница на компонентата - до 7 на
сто, е определена абсолютно произволно и е в интерес на енергийните
дружества.
Предлагаме думите , в размер до 7 на сто" в ал.1 и ал.3 на чл. 37г да
бьдат заменени сдумите „вразмер до 3на сто".
Предлагаме „икономическите обоснованите разходи", посочени вал.2
на чл. 37г, да бъдат описани конкретно.
Предлагаме да бъде създадена легална дефиниция на понятието
,възврьщаемост за дейността ,снабдяване с електрическа енергия от краен
снабдител" в Допьлнителните разпоредби на Проекта за изменение и
доньлнение на Наредбата.
Предлагаме разходите аз балансиране, визирани в ал.2 на чл.37г, сьщо
да бъдат посочени конкретно.

Предлагаме ал.3 на чл.37г да отпадне, доколкото определянето на
базова стойност по ал.1 е задължение на Министерския сьвет. Базисната
цена би била по-ниска от „прогнозната пазарна цена по чл.37в", цитирана в
ал.3 на чл.37г и нейното игнориране би ощетило битовите потребители.
Вчл.37г, ал. 5и§49 и50 от Проекта аз изменение идопълнение на
разпоредбата, предлагаме изразьт ,индексиран с инфлационен индекс за
предходната календарна година на основата на данни от НСИ" да отпадне.
В чл.37е е посочен алгоритьм за определяне на компенсацията за
покриване на част от разходите на битовите крайни клиенти за закупена
електрическа енергия от краен снабдител по регулирани цени. Предлагаме
в ал.2, чл.37е изразьт „или за част от" да отпаднат.
Доколкото липсва ясен механизьм за компенсиране на битовите
клиенти за високи цени на електрическата енергия, а сьщо и за некачествено
предоставено услуги, предлагаме такьв да бъде разписан в Проекта за
изменение и допълнение на Наредбата.
Изразяваме нашето безпокойство, че последните промени в Закона за
енергетиката и предложените промени в Проекта за изменение и
допълнение на Наредбата за регулиране на цените на електрическа енергия,
ще ощетят битовите потребители, драстично ще повишат цените на
заплащаната от тях електрическа енергия и ще създадат възможности за
злоупотреби и източване на държавния бюджет от странна на
недобросьвестни енергийни дружества итрговци на електрическа енергия.

С УВАЖЕНИЕ:
Мая Манолова
Председател на
Изправи се.БГ

Тагове: