Начало/Писмо на Войслав Тодоров до ръководството на „Топлофикация София“

Писмо на Войслав Тодоров до ръководството на „Топлофикация София“

14.03.2024

До г-н Александър Александров,

Изпълнителен директор на "Топлофикация София" ЕАД

КОПИЕ до г-н Димитър Данаилов,

председател на ПК по Инженерна инфраструктура и енергийно планиране, СОС

 

 

 

 

 

от Войслав Тодоров – общински съветник

ОТНОСНО:  Бизнес план Топлофикация София ЕАД за 2024г. с вх. № СОА24-ТД26-2546 от 16.02.2024г.

 

 

 

Уважаеми г-н Александров,

Уважаеми г-н Данаилов,

 

Във връзка с внесения Бизнес план на Топлофикация София ЕАД за 2024г. с вх. № СОА24-ТД26-2546 от 16.02.2024г. и предстоящата процедура по приемането му от Столичния общински съвет и на основание чл. 33 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 28 ал. 1 т.4 от ПОДСОС моля да отговорите на следните въпроси в писмена форма преди разглеждането на бизнес плана от комисиите на СОС:

  1. Топлофикация София има лиценз за търговия с природен газ № Л-561-15/28.09.2021 г. и приет бизнес план от КЕВР за търговия с природен газ с Решение БП -36/28.09.2021 г. за периода 2021 г.-2025 г. Какви са причините дружеството да не извършва дейността по търговия с природен газ и защо те не са посочени в бизнес плана?
  2. Каква е причината настоящият бизнес план да залага различни количества топлинна и електрическа енергия от заложените в бизнес плана на дружеството за 2020-2024г, одобрен от КЕВР с Решение БП-15/25.09.2020 г. на КЕВР?
  3. Каква е причината за разминването в разходите за заплати на дружеството от представения бизнес план в размер на 97 292 хил. лева и одобрените от КЕВР разходите за заплати в бизнес плана в размер на 51 543 хил. лева. Разлика, представляваща 45 749 хил. лв. или с 88,24 % при инфлацията януари 2024 г. спрямо юли 2020 г. /когато е изготвен БП пред КЕВР/ от 33,4 на сто?
  4. Каква е причината за заложено увеличение на разходите за работна заплата за 2024 г. спрямо 2023 г. с 30 %? Обръщам внимание, че в бизнес плана, внесен в СОС е записано, че условно постоянните разходи са увеличени с 4,8 на сто, като годишната инфлация декември 2024 г. спрямо декември 2023 г. е в размер на 4,7 на сто?

В Решение № Ц-12/2023 г. на КЕВР е предвидено за регулаторния период от 01.07.2023 г. до 30.06.2024 г,  разходите за заплати за първите шест месеца на 2024 г. да бъдат увеличени с 15,3 % спрямо отчетени разходи към края на 2022 г., а не с 30 на сто спрямо края на 2023 г.

След като КЕВР не е включил в утвърдените  цени на електрическата и топлинна енергия до 30.06.2024 г. такова увеличение на заплатите, от къде ще вземат средства за изплащането им?

Извод превръща се в лоша практика КЕВР да признава определен размер на разходи за работна заплата в цените на топлинната и електрическата енергия, а ръководството на Топлофикация София да не се съобразява с този факт и да увеличава възнагражденията си независимо от одобрените от регулатора разходи, без да са осигурени необходимите средства чрез цените от КЕВР.

  1. По какъв начин е изчислена цената на въглеродните емисии за 2024 г. в размер на 75 евро/тон?
  2. При какви количества топлинна енергия са изчислени загубите от преноса на топлинна енергия, заложени в бизнес плана?
  3. Моля да предодоставите справка за отчетените количества топлинна енергия освен по години, но и по заложените в решенията на КЕВР количества топлинна енергия по регулаторни периоди започвайки от 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г. до настоящия регулаторен период 01.07.2023 г. до 30.06.2024 г., както и реално отчетените от Топлофикация София количества. При наличие на съществени разминавания, моля да посочите причината за тях.
  4. Моля да предоставите справка за утвърдените от КЕВР цени и количества топлинна енергия по регулаторни периоди (от 01.07.2020 г до настоящия период), както и реално реализираните, фактурирани количества от дружеството по съответната цена за периода, събраните приходи /общо, битови потребители, стопански потребители, бюджетни учреждения, и колко са несъбраните приходи/ Какви мерки са предприети за събирането им?

 

С уважение,

Войслав Тодоров