Начало/Сигнал срещу удължаването на концесията на Софийска вода

Сигнал срещу удължаването на концесията на Софийска вода

02.12.2022

ДО

ГОСПОДИН МИТКО МИХАЙЛОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

СОФИЯ - ГРАД

                 

                              

 

 

С   И   Г   Н   А   Л

 

             от Мая Манолова – Председател на Гражданска платформа „Изправи се.БГ”

             адрес: гр. София,   пл. „П.Р. Славейков“ №4А ет. 3; тел. 0889 860 864,

             еmai адрес: [email protected]

относно -   връщане за ново обсъждане на Решение №898 по т. 16, обявено на 01.12.2022 г. на Столичния общински съвет

 

 

Уважаеми  господин областен управител,

 

На 24 ноември 2022 г. Столичният общински съвет е взел решение №898 по т. 16 от дневния ред, обявено на 01.12.2022 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи Четвърто допълнително споразумение към Договора за концесия във връзка с доставка на водоснабдителни и канализационни услуги на Столична община, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД на 23.12.1999 г., в сила от 06.10.2000 г., изменен с Първо, Второ и Трето допълнително споразумение от 23.03.2018 г.

С оглед правомощията Ви според чл.45 ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно които областният управител упражнява контрол относно законосъобразността на решенията на общинските съвети, моля да направите проверка и да върнете като незаконосъобразно решение № 898, обявено на 01 декември 2022 г. на Столичния общински съвет поради следните причини:

  1. Съгласно чл. 21 ал.3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните /ЗРВКУ/ услуги Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ извършва предварителен контрол при подготовката на концесионни договори за управление на ВиК системи като дава становище. Посоченото решение на Столичния общински съвет е взето, без да има становище на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което не са спазени изискванията на чл.21 ал.3 от ЗРВКУ.

Моля да имате предвид, че съгласно чл. 14 ал.1 от Закона за енергетиката КЕВР има право да проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица по въпроси от обществена значимост  за развитието на ВиК сектора. Тъй като удължаването на срока на концесионния договор между Столична община и „Софийска вода“ АД засяга пряко и непосредствено интересите на  над 1 323 000 жители на град София за един дълъг период от време, очакваме КЕВР да се възползва от тази възможност и да проведе обществено обсъждане, с което да се вземе предвид мнението на потребитебите на ВиК услуги в столицата, вкл. качеството им и тяхната цена.

  1. Съгласно чл.14 ал. 4 от ЗРВКУ, КЕВР утвърждава целева норма на възвращаемост на капитала, при отчитане на специфичните условия на всеки ВиК оператор. Съгласно   Решение № НВ-1 от 28 май 2021 г. на КЕВР за регулаторния период започващ от 1 януари 2022 г.  на „Софийска вода“ АД е утвърдена норма на възвращаемост в размер на 8,12 %. С  Решение № ПК-1  от 28 май 2021 г. на КЕВР  дружеството  е определено  за голям ВиК оператор.

В чл.14 ал.4 от ЗРВКУ изрично е посочено, че КЕВР определя целевата норма на възвращаемост на капитала, което означава, че  Столичният общински съвет няма право да договаря със „Софийска вода“ АД друг процент на нормата на възвращаемост в концесионния договор, тъй като по закон това право е дадено единствено на КЕВР. С нарушаването на тази норма СОС взима незаконосъобразно решение, ощетяващо потребителите на ВиК услуги в област София – град с десетки милиони лева за следващите 12 години.

В чл.22  на Приложение № 1 по точка II от решение №898 по т. 16, обявено на 01.12.2022  на Столичния общински съвет е посочено, цитирам „Цени измененията са, както следва : чл. 22.7.5  се изменя, както следва: Страните се съгласяват, че Възвращаемостта на капитала на акционерите ще бъде намалена  от 17 % на 13 %, което е необходимия минимум  на Концесионера, който да се прилага към всички бизнес-планове до датата на изтичане в съответствие с Капиталовата структура…“  Следователно, цитираният текст от одобрения анекс към концесионния договор  не е в съответствие с изискванията на чл.14 ал.4 от ЗРВКУ,  поради това, че Столичният общински съвет няма право да договаря нормата на възвращаемост на „Софийска вода“ АД, различава от утвърдената от КЕВР.

Обръщам внимание също, че съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел задължение за всички ВиК оператори да предоставят в КЕВР бизнес плановете по чл. 10, ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди изтичането на последната година съгласно действащия бизнес план.

Съгласно изменението на § 14 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, предходният петгодишен регулаторен период е започнал от 1 януари 2017 г. и приключва на 31.12.2021 г., респективно новият регулаторен период започва от 1 януари 2022 г., а ВиК операторите са задължени да представят  за одобряване в КЕВР нови бизнес планове до 30.06.2021 г.

До този момент „Софийска вода“ АД не е внесла  бизнес –план за регулаторен период 2022 г.-2026 г. в КЕВР независимо, че първата година  от него е почти изтекла.

Съгласно чл. 10 ал.1 т.5 от Закона за водите Столичният общински съвет трябва да даде становище към  проекта на бизнес-плана за 2022 г.-2026 г. на „Софийска вода“ АД ,  преди той да бъде внесен в КЕВР. До този момент Столичният общински съвет не е приел решение, с което да одобри или отхвърли бизнес-плана за 2022 г. -2026 г. на „Софийска вода“ АД, съгласно утвърдената норма на възвращаемост от КЕВР в размер на 8,12 %.

 

 

 

Уважаеми  господин областен управител,

Във връзка с горепосоченото, моля на основание на  чл.45 ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да върнете за ново обсъждане като незаконосъобразно  решение №898 по т. 16 от дневния ред на Столичен общински съвет, обявено на 01.12.2022 г. относно даване на съгласие Столична община да сключи Четвърто допълнително споразумение към Договора за концесия във връзка с доставка на водоснабдителни и канализационни услуги на Столична община, сключен между Столична община и „Софийска вода“ АД на 23.12.1999 г., в сила от 06.10.2000 г., изменен с Първо, Второ и Трето допълнително споразумение от 23.03.2018 г, поради неизпълнение на изискванията на чл.21 ал.3 и чл. 14 ал.4 от Закона за регулиране на ВиК услугите.

 

 

 

 

02.12.2022г.                                                                                        С уважение,

гр. София                                                                                                                    /Мая Манолова – Председател/

Тагове: