Начало/Доклад на Комисията по ревизията 46 НС

Доклад на Комисията по ревизията 46 НС

17.09.2021

                                                            

 

ДОКЛАД

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО РЕВИЗИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ И НАРУШЕНИЯ ПРИ РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, МИНИСТЕРСТВАТА, ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ

 

 

І. УВОД

 

С решение на  46-то Народно събрание от 22 юли 2021 г. беше създадена Временна комисия  по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години със срок на действие  шест месеца.

Съставът на Комисията, който беше избран е следният:

Председател – Мая Божидарова Манолова- Найденова

Заместник –председател: Борислав Димитров Сандов

Членове  - Васил Йорданов Георгиев, Георги Станчев Георгиев, Росен Кирилов Димов, Александър Койчев Иванов, Анна Василева Александрова, Христо Георгиев Гаджев, Румен Василев Гечев, Явор Руменов Божанков, Христо Танчев Проданов, Иван Йорданов Димитров,  Владислав Панчев Панев, Петър Пандушев Чобанов, Байрам Юзкан Байрам, Адлен Шукри Шевкед, Димитър Андреев Делчев и Юлиян Милчев Ненчев.

Създаването на комисията бе в отговор на получените множество писмени и устни сигнали за извършени злоупотреби при изразходването на публични средства, оказване на натиск от властимащите върху бизнесмени и граждани, неправомерно начисляване на задължения към ЕРП-та и ВиК- дружества, злоупотреба с власт и множество нарушения, направени от управляващите през последните 5 години. Разразилата се обществена реакция, вследствие на дейността и разкритията, направени по време на работата на Временната комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно  участие през последните 10 години, създадена с решение на 45-тото Народно събрание от 16 април 2021 г., наложи ревизиите и проверките на държавните институции и дружества да продължат и по време на работата на 46-ия Парламент. Острата реакция в българската общественост бе породена от редица шокиращи факти и данни, изнесени по време на откритите заседания на Временната комисия от 45-тото Народно събрание.

С оглед на всичко това, бяха определени два основни критерия за определяне на сектори и дружества за проверка от комисията:

 

 • Неправомерно, незаконосъобразно и нецелесъобразно изразходване на публични средства в особено големи размери;
 • Влиянието върху „потребителската кошница“, бюджета на домакинствата и стандарта на живот на българските граждани.

 

Комисията определи следните приоритетни направления:

 

 • Разпределянето на финансови средства от държавния бюджет с постановления или решения на Министерския съвет;
 • Сектор енергетика:
 • дейността на „Българска независима енергийна борса“ – ЕАД;
 • дейността на „Български енергиен холдинг“ – ЕАД;
 • дейността и финансовото състоянието на държавните енергийни дружества - „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „Национална електрическа компания“  ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, „Мини Марица-изток“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, „Булгартрансгаз“  ЕАД, ДП „Радиоактивни отпадъци“ и „Минпроект“ ЕАД;
 • ЕРП-та и топлофикации;
 • дейността на КЕВР.
 • ВиК сектор:
 • дейността и финансовото състояние на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД;
 • дейността и финансовото състояние на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД;
 • дейността и финансовото състояние на „Монтажи“ ЕАД
 • ДП „Управление и стопанисване на язовирите“.
 • Сектор строителство и инфраструктурни обекти:
 • Дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“
 • Дейността и финансовото състояние на „Автомагистрали“ ЕАД;
 • разходването на средствата по Националната програма „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по Проект „Енергийно обновяване на българските домове“, от Международен фонд „Козлодуй“ (неядрен прозорец), от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете).
 • Сектор Земеделие:
 • Дейността на Държавен фонд „Земеделие“ ;
 • Дейността на БАБХ.
 • Осъществяването на дейността, включително приходите и разходите на общински предприятия и дружества, както и на местните власти;
 • Дейността на горските стопанства, ловните стопанства и шестте горски предприятия;
 • Разрешенията, средствата и разходите за използване на специални разузнавателни средства;
 • Дейностите по контрол и охрана на граничните контролно-пропусквателни пунктове, осъществяване на фитосанитарен контрол и дезинфекция;
 • Изплащането на допълнителни възнаграждения в администрацията и на възнаграждения за участия в бордове на държавни служители, в това число публично обявяване на лицата, които са ги разрешили и получили;
 • Финансирането на мерки за борба с епидемията от COVID-19 със средства от държавния бюджет, размера на помощта и спазването на разумни срокове за подкрепа за засегнатите от COVID-19 микро-, малки и средни предприятия;
 • Сключването и изпълнението на концесионни договори, както и осъществяването на ефективен контрол върху концесионерите в защита на обществения интерес;
 • Възлагане, изпълнение и контрол на изпълнението на големи обществени поръчки;
 • Осъществяването дейността на Българската банка за развитие;
 • Участията на офшорни дружества в усвояване на публични средства;
 • Изразходването на средствата, дадени през годините, за електронното управление и е-правителство;
 • Дейността на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и ДП „Държавна петролна компания“.

 

В тази връзка за периода от създаването си до настоящия момент, комисията проведе тринадесет заседания както следва:

 • На 28.07.2021 г. със следния дневен ред:
 1. Приемане на Вътрешни правила за организацията и дейността на Временна комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години
 2. Определяне на приоритети за работата на комисията.
 3. Разни

 

 • На 04.08.2021 г. със следния дневен ред:
 1. Разглеждане на сигнали на граждани.
 2. Разни.

 

 • На 12.08.2021 г. със следния дневен ред:
 1. Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите и директорите на Северноцентрално държавно предприятие, Североизточно държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие във връзка с подадени сигнали за злоупотреби и нарушения в сектор Дърводобив;
 2. Разглеждане на сигнали относно съхранение и изгаряне на отпадъци, изслушване на представители на отговорните институции;
 3. Сигнали на граждани и НПО;
 4. Разни.

 

 

 • На 18.08.2021 г. със следния дневен ред:
 1. Обсъждане на поисканата и представената информация от „Български енергиен холдинг“ ЕАД, държавните енергийни дружества, „Българската независима енергийна борса“ ЕАД, фонд „Сигурност на електроенергийната система” и топлофикационните дружества.
 2. Разни.

 

 • На 20.08.2021 г. със следния дневен ред:
 1. Изслушване на ръководството на Фонд „Сигурност на електроенергийната система “
 2. Разглеждане на сигнали на граждани и НПО;
 3. Разни.

 

 • На 24.08.2021 г. със следния дневен ред:
 1. Изслушване на ръководството на Българската независима енергийна борса;

В заседанието ще участват представителите:

Работодателските организации и АОБР, Синдикатите, АЕЦ Козлодуй, Електроенергиен системен оператор, ТЕЦ Марица Изток2, Българския енергиен холдинг, Министерство на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, Националната електрическа компания.

 

 • На 25.08.2021 г. със следния дневен ред:
 1. Разглеждане на сигнали на граждани, НПО и Дружества;
 2. Разни.

 

 • На 31.08.2021 г. със следния дневен ред:
 1. Изслушване във връзка с осъществяването на фитосанитарен контрол, редът за определяне на лаборатория за извършване на необходимите изследвания, сключените договори за дезинфекция по граничните пунктове на страната и получен сигнал за направени нарушения на ГКПП Капитан Андреево и Лесово.

Поканени са Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на финансите, Българска агенция по безопасност на храните, Национална агенция за приходите и Агенция Митници

 1. Изслушване на ръководството на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и Държавната петролна компания.
 2. Разни.

 

 • На 01.09.2021 г. със следния дневен ред:
 1. Изслушване на Министъра на МОСВ и Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда за внос на отпадъци, включително от Италия;
 2. Сигнали на граждани, инициативни комитети и НПО;
 3. Разни.

 

 • На 02.09.2021 г. със следния дневен ред:
 1. Изслушване на ръководството на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и Държавната петролна компания;
 2. Сигнали на граждани, инициативни комитети и НПО;
 3. Разни.

 

 • На 08.09.2021 г. със следния дневен ред:
 1. Сигнали на граждани, инициативни комитети и НПО;

В заседанието са поканени да бъдат изслушани представителите на:

Министерство на здравеопазването, МЗХГ, БАБХ, Министерство на финансите, Комисията за финансов надзор, НАП, ДАНС

 1. Разни.
 • На 14.09.2021 г. със следния дневен ред:
 1. Изслушване на „Топлофикация София“ ЕАД и Столична община във връзка с предстоящия отоплителен сезон, финансовото състояние на дружеството и постъпили сигнали на граждани за сметките за парно и топла вода.
 2. Изслушване на ръководствата на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД и БЕХ относно изграждането на газовата връзка между България и Гърция.
 3. Сигнали на граждани, сдружения и НПО.
 4. Разни.

 

 

 

 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ, НПО, СДРУЖЕНИЯ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 

 1. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГНАЛИТЕ ПО СЕКТОРИ И ТЕМИ

От започване работата на комисията до момента са постъпили 138 сигнала от граждани, НПО, инициативни комитети и сдружения. Някои от жалбите и сигналите са от частен характер, но повечето от тях отразяват състоянието на редица сектори на обществения живот. Засегнати са проблеми и теми, които пряко касаят бюджета на домакинствата и стандарта на живот на българските граждани. Голяма част от подадените до комисията сигнали посочват значими и нерешени проблеми в различни сфери на живот:

 • Икономическа сфера:
 • Засегнати са домакинствата и бизнеса във връзка с кризата, вследствие на епидемията от COVID-19;
 • Повишените сметки за ел. енергия, вода и парно, които пряко влияят на бюджета на домакинствата;
 • Спекулативно повишената цена на ел. енергията на Българската независима енергийна борса има изключително негативни и тежки последствия за българския бизнес;
 • Източване на средства от българските инвеститори от ЕРП-тата.
 • Сферата на горските и ловни стопанства:
 • Малки и средни дърводобивни предприятия са притискани и изнудвани от държавни служители и институции с цел затрудняване на дейността им и облагодетелстване на конкурентни фирми;
 • Множество сигнали за незаконна сеч в българските гори;
 • Сигнали за злоупотреба с изтребване на дивеч и ловни трофеи;
 • Сигнали за самооправство от страна на горски служители, директори на горски и ловни стопанства и горски предприятия.
 • Сферата на екологията, опазване на околната среда, строителство в защитени територии, язовири:
 • Сигнали за незаконно депониране и горене на отпадъци;
 • Сигнали за незаконни сметища;
 • Сигнали за незаконно застрояване по морския бряг и защитени територии;
 • Сигнали за безстопанствено отношение към язовирите и източване на язовири;
 • Сигнали за замърсяване на въздуха в различни региони на страната;
 • Сферата на здравеопазването:
 • Сигнали за злоупотреба със средства от здравната каса и източване на средства от здравната каса;
 • Сигнали за закриване на болници в малки населени места;
 • Сигнали за злоупотреби и корупционни практики от ръководители на лечебни заведения;
 • Сигнал, че не са включени в Методиката за допълнително финансово стимулиране за работещите на първа линия с болни от COVID-19 рентгенови и дентални лаборанти;
 • Сигнали за нередности при провеждането на обществени поръчки и отдаване на площи под наем в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна.
 • Сферата на банките и кредитирането:
 • Сигнал срещу синдиците на КТБ за нарушена процедура за придобиване на кредитна експозиция на физическо лице;
 • Сигнал, че чрез банков кредит и плащане на комисионна за получаването му в особено големи размери, се цели придобиване активите на частно дружество.
 • Сферата на управление на общините и злоупотреби на местната власт:
 • Рекет и натиск от кметове на населени места към бизнеса;
 • Нарушения, извършвани във връзка с провеждането на парламентарните избори – притискане за гласуване за определена партия и подозрения за закупуване на гласове;
 • Сигнали за схеми за източване на общинските бюджети чрез възлагане на обществени поръчки до фирми, близки и приближени на местната власт;
 • Сферата на пенсионното осигуряване:
 • Сигнали за незачетен трудов стаж и грешки при изчисляване на пенсии;
 • Неправомерно заличаване на трудов стаж.
 • Сферата на земеделието и работата на структурите на Държавен фонд „Земеделие“:
 • Неправомерно изплащане на субсидии на земеделски стопани;
 • Забавено изплащане или неплащане на субсидии;
 • Злоупотреби със средства по програмата „Училищен плод“ в особено големи размери;
 • Сигнал за ревизия и отчет на отпуснатите средства от ДЗ „Земеделие“ за краткосрочни кредити на земеделските стопанства на плодове и зеленчуци в размер на около 40 млн. лв.;
 • Сигнал с примерна схема за даване на подкуп на служители в ДФ „Земеделие“.
 • Сферата на обществените поръчки и наличието на корупционни практики във всички нива на управлението:
 • Сигнали за отклоняване на изследвания на проби към частни лаборатории;
 • Сигнали за възлагане на дейностите по профилактичната програма за изграждане на дезинфекционни площадки на частна фирма и неправомерно събиране на такси от дейността;
 • Сигнали за завишаване цените при провеждане на обществените поръчки;
 • Сигнал за нарушения при възлагането на дейности без обществени поръчки в „Автомагистрали“ ЕАД;
 • Сигнал за нарушения в обществените поръчки за доставяне на медицински изделия и лични предпазни средства ;
 • Сигнал за изплатени средства от „ВМЗ“ ЕАД Сопот по обществена поръчка без да са доставени договорените суровини и материали.
 • Сигнали за превишаване правата на частните съдебни изпълнители:
 • Сигнали за налагане на възбрани и запори без законови основания;
 • Сигнали за забавяне вдигането на запори, с което нанасят вреди на фирми и граждани;
 • Сигнали за незаконно събрани суми и такси от ЧСИ.

 

При разглеждането на сигналите и изслушване на жалбоподателите, комисията констатира, че някои от посочените институции и длъжностни лица не са предприели необходимите действия за решаване на конкретните проблеми. Има бездействие от страна на много държавни и общински органи. В някои от случаите се твърди и за особено големи злоупотреби с публични финансови средства, които задължително трябва да се разследват от компетентните органи. В голям брой сигнали са цитирани имена на длъжностни лица, кметове на общини, държавни и общински институции, които са превишили правата си и са използвали служебното си положение за натиск и рекет.

 

 1. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КОМИСИЯТА ПО ПОСТЪПИЛИТЕ СИГНАЛИ

 

От общо постъпили 138 сигнала по време на заседанията са разгледани 30 от тях. В заседанията участваха по-голяма част от подателите на сигналите като ги представиха лично. На поставените в проведените дискусии по темите на сигналите въпроси отговаряха поканените длъжностни лица и представителите на компетентните институции.

В Приложение № 1 е представен подробен опис на получените сигнали и към коя институция са насочени за проверка, отговор и предприемане на съответните действия.

 

ІІІ. АНАЛИЗ НА ИЗИСКАНАТА И ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ФИРМИ

 

 1. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

Временната Комисия за периода от 23 юли 2021 г. до 10 септември 2021 г.  е изпратила писма с искания за предоставяне на информация, съответстваща на задачите, които бяха поставени в решението на Народното събрание за нейното създаване от 22 юли 2021 г.,  а именно: анализ на дейността и приходите и разходите,  възлагане, изпълнение и контрол на големи обществени поръчки със стойност над 500 000 лева, проверка на получените дължими насрещни престации и надлежно събрани вземания по договори, санкции и неустойки, изплащането на възнаграждения за участия в бордове на държавни служители, в това число публично обявяване на лицата, които са ги разрешили и получили и други.

Информацията беше поискана да бъде представена за периода от 1 юни 2016 г. до 31 юли 2021 г. под формата на финансови отчети /баланси, отчети за приходите и разходите, отчети за паричния поток и др./, годишни и междинни доклади за дейността и на независимите одитори, справки, договори, извлечения от сметки, фактури, застрахователни полици, банкови документи за извършени плащания и други документи  според специфичните особености на дейността на проверяваните търговски  дружества, агенции, министерства и други.

Писма с поставени въпроси и изискани документи бяха изпратени до:

 • „Български енергиен холдинг” ЕАД – поставени са 18 въпроса и изискани 13 броя справки;
 • „АЕЦ Козлодуй” ЕАД - поставени са 11 въпроса и изискани 12 броя справки;
 • „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД - поставени са 10 въпроса и изискани 10 броя справки;
 • „Булгаргаз” ЕАД - поставени са 3 въпроса и изискани 10 броя справки и документи;
 • „Булгартрансгаз” ЕАД – изпратени 2 писма с поставени общо 8 въпроса и искания за предоставяне на 13 документа;
 • „Енергиен системен оператор ”ЕАД - поставени са 5 въпроса и изискани 16 броя справки;
 • „Национална електрическа компания” ЕАД - поставени са 9 въпроса и изискани 9 броя справки;
 • ТЕЦ „Марица-изток 2” ЕАД - поставени са 4 въпроса и изискани 10 броя справки;
 • „Мини Марица изток” ЕАД - поставени са 4 въпроса и изискани 10 броя справки;
 • „Българска независима енергийна борса” ЕАД – поставени 18 въпроса и изискани 18 бр. справки;
 • Фонд „Сигурност на електроенергийната система” – изпратени 3 броя писма с поставени общо 3 въпроса и 11 справки;
 • Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” - поставени са 7 въпроса и изискани 7 броя справки;
 • „Ай Си Джи Би” АД – поставени 7 въпроса и изискани документи;
 • „ЧЕЗ Разпределение България” АД – изпратено писмо с поставени 3 въпроса и предоставяне на информация по тях;
 • „Електроразпределение Юг” ЕАД – изпратено писмо с поставени 3 въпроса и предоставяне на информация по тях;
 • „Електроразпределение Север” АД – изпратено писмо с поставени 3 въпроса и предоставяне на информация по тях;
 • „Топлофикация София” ЕАД – изпртени 2 писма с общо поставени са 22 въпроса и изискани 22 броя справки;
 • „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив - поставени са 3 въпроса и изискани 17 броя справки и документи;
 • „Топлофикация Плевен” ЕАД - поставени са 3 въпроса и изискани 17 броя справки и документи;
 • „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД - поставени са 3 въпроса и изискани 17 броя справки и документи;
 • „Топлофикация Бургас” АД - поставени са 3 въпроса и изискани 17 броя справки и документи;
 • „Топлофикация Враца” ЕАД - поставени са 3 въпроса и изискани 17 броя справки и документи;
 • „Топлофикация Русе” АД - поставени са 3 въпроса и изискани 17 броя справки и документи;
 • „Топлофикация - Перник“ АД - поставени са 3 въпроса и изискани 17 броя справки и документи;
 • „Топлофикация – Сливен“ ЕАД - поставени са 3 въпроса и изискани 17 броя справки и документи;
 • „Топлофикация - ВТ“ АД гр. Велико Търново - поставени са 3 въпроса и изискани 17 броя справки и документи;
 • „Топлофикация – Габрово“ ЕАД - поставени са 3 въпроса и изискани 17 броя справки и документи;
 • „Топлофикация - Разград“ АД - поставени са 3 въпроса и изискани 17 броя справки и документи;
 • „Брикел” ЕАД - поставени са 3 въпроса и изискани 6 броя справки и документи;
 • „Българска банка за развитие” ЕАД - изпратено писмо с поставени 9 въпроса и предоставяне на информация по тях;
 • „Монтажи” ЕАД – изискани са 12 броя справки и документи;
 • ДП „Управление и стопанисване на язовири“ – изискани са 12 броя документи;
 • Държавно предприятие „Държавна петролна компания” – изпратено писмо с поставени 13 въпроса и предоставяне на информация по тях;
 • Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” - изпратено писмо с поставени 20 въпроса и предоставяне на информация по тях;
 • Министерството на здравеопазването – писмо във връзка със сигнала на „БУЛБИО” ЕООД;
 • Национална агенция за приходите – изпратени 2 писма с поставени 19 въпроса;
 • Министерството на финансите - поставени са 5 въпроса и изискани 5 броя справки и документи;
 • Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” - изпратено писмо с поставени 3 въпроса и предоставяне на информация по тях;
 • Изпълнителна агенция по околна среда - изпратено писмо с поставени 4 въпроса и предоставяне на информация по тях;
 • Държавна агенция „Национална сигурност“ - изпратено писмо с поставен 1 въпрос и предоставяне на информация по него;
 • Министерство на околната среда и водите - изпратено писмо с поставени 4 въпроса и предоставяне на информация по тях;
 • Министерството на регионалното развитие - изискани са 25 броя документи;
 • Министерство на земеделието и храните - изпратени 2 бр писма с поставени 21 въпроса и предоставяне на информация по тях;
 • Министерство на здравеопазването - изпратено писмо с поставени 2 въпроса и предоставяне на информация по тях;
 • Българска агенция по безопасност на храните;
 • Изпълнителна агенция по горите;
 • Северноцентрално държавно предприятие;
 • Североизточно държавно предприятие;
 • Южноцентрално държавно предприятие.

 

Някои от търговските дружества не представиха пълната информация, която беше поискана от Временната комисия като например „Булгартрансгаз” ЕАД,  „Българска независима енергийна борса” ЕАД и „Топлофикация София” ЕАД и други, поради това, че представлявала голям обем и се изисквало време да е подготвят. До приключване на работата на 46-то Народно събрание информацията не беше представена.

Други отказаха да предоставят поисканата информация с мотив, че не попадат в обхвата на проверяваните търговски дружества  съгласно решението на Народното събрание за създаване на Временната комисия,  тъй като те са  с частна форма на собственост, а не с държавна или общинска - „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив, Топлофикация Плевен” ЕАД, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД,  „Топлофикация Бургас” АД, „Топлофикация Враца” ЕАД, „Топлофикация Русе” АД „Топлофикация - Перник“ АД,  „Топлофикация – Сливен“ ЕАД,  „Топлофикация - ВТ“ АД  гр. Велико Търново, „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, „Топлофикация - Разград“ АД, „Брикел” ЕАД.

 

 

 1. РАЗГЛЕДАНИ ТЕМИ И ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО:

 

 1. Организацията и дейността на Северноцентрално държавно предприятие, Североизточно държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие и контрола, осъществяван от Изпълнителната агенция по горите;
 2. Верифицирането на данните за въглеродни емисии на ТЕЦ-ове, които са свързвани със собственост на Христо Ковачки, с което се заплащат по-малко разходи за покупка на квоти парникови газове;
 3. Изграждането на инсталацията за изгаряне на гориво от отпадъци – RDF на площадката на ТЕЦ „София” към „Топлофикация София” ЕАД;
 4. Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ – организацията, управлението, контролът по събирането и изразходването на средствата от фонда, съгласно изискванията на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни документи;
 5. Дейността на „Българската независима енергийна борса” ЕАД (БНЕБ) и повишението на цените на електрическата енергия на борсата в периода юли – август 2021 г., както и причините за това;
 6. Сключените договори на „Автомагистрали” ЕАД по реда на чл.14 ал.1 т.6 от Закона за обществените поръчки,  по така наречената процедура „ин хаус” в общ размер на 3 100 000 000 лева;
 7. Сключени договори за дезинфекция с частна фирма на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“, осъществяване на контрол на качеството на внасяните от трети страни плодове и зеленчуци и извършване на необходимите изследвания от частна лаборатория на ГКПП „Капитан Андреево“;
 8. Проблеми и установени нарушения при внос, депониране и изгаряне на отпадъци от Италия;
 9. Разглеждане на взаимоотношенията между ДП „Държавна петролна компания“ и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ относно прехвърляне на петролните бази;
 10. Отчет на институции, относно сигнала ва Светослав Илчовски, подаден до 45-ото Народно събрание;
 11. Договор за доставка на суровини и материали, сключен от ВМЗ ЕАД-Сопот в размер на 20,4 млн. долара, по който са извършени плащания за 10,2 млн. долара, но няма изпълнение;
 12. Сигнали на граждани срещу сметките за парно и топла вода, финансовото състояние на „Топлофикация София” ЕАД и предстоящия отоплителен сезон;
 13. Разглеждане на изграждането на газовата връзка между България и Гърция и дейността на смесеното българо-гръцко дружество „Ай Си Джи Би” АД;

 

 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ С ОГЛЕД НА ТЕХНИТЕ ЗАКОНОВИ ОТГОВОРНОСТИ СЛЕД ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗИСКАНАТА ОТ ТЯХ ИНФОРМАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗСЛУШВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ И УСТАНОВЕНИ РЕШЕНИЯ

 

 1. Организацията и дейността на Северноцентрално държавно предприятие, Североизточно държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие и контрола, осъществяван от Изпълнителната агенция по горите

 

Във временната комисия бяха разгледани поредица от сигнали, свързани с нередности при управлението на горския фонд в страната, на държавните предприятия, на които е възложено стопанисването на държавните гори и по отношение на ловните и горските стопанства.

В разгледания сигнал относно Държавно ловно стопанство Росица е посочено, че представителите на Северноцентралното държавно предприятие са направили 140 проверки на една частна фирма в рамките на една година, а издадените наказателни постановления са седем за посочения период. При последващо обжалване в съда към момента за пет от актовете има съдебни актове, които ги отменят. На база на това се твърди за натиск от страна на Държавното ловно стопанство над дърводобивни фирми с цел отстраняване на конкуренция.

От страна на ловното стопанство и Изпълнителната агенция по горите се посочват примери за незаконна сеч, на която са базирани издадените наказателни постановления. В изслушването се приведоха доводи, че като цяло проблемът в страната на повечето места е не, че ловното стопанство осъществява твърде много контрол, а че частни фирми поставят свои приближени за ръководители на ловните стопанства и проблемът е липсата на контрол над сечищата.

Даде се пример за ловно стопанство Искър, където проверка констатира множество нарушения, включително изградени незаконни постройки.

В сигнал за лошото управление на Североизточното държавно предприятие – гр. Шумен се посочват примери с неконтролиран лов, довел до значително понижаване броя на дивеча в ловните стопанства от няколко хиляди до едва стотина броя, както и с продажба на дървесина описана за ползване от местното население на частни фирми на занижени цени. В землището на с. Александрия се извършва сеч на 100 хил. кубика дървесина по научен проект, като включително се засяга и сеч в природна забележителност, а добитата дървесина се продава в съседни страни. Не бяха получени отговори в комисията за научната цел на проекта и постигнатите до момента научни резултати.

Беше разгледан и сигнал за сечища край Ракитово, където се посочва изсичането на значителна площ смърчова гора, която се продава на силно занижени цени, както и сигнал за конфликт на интереси и с нередности при сметоизвозването на общината.

По покана на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите г-н Дунчев членове на временната комисия участваха в съвместна проверка на място в Държавно ловно стопанство Паламара, която установи, че едва от последните седмици ДЛС Паламара е със свободен достъп на посетители. До преди това зад ловните огради свободен достъп на граждани е бил невъзможен. Същевременно с това обаче финансовите резултати на предприятието показват значителни проблеми, като годишните разходи на стопанството са близо 1 млн. лв., от които около 700 хил. лв. финансиране от държавата и около 150 хил. лв. средства, вложени от частна фирма, с която има сключен договор за съвместни дейности до 2034 г. Реализираните годишни приходи са в размер на 100 хил. лв. Същевременно с това обаче по-голямата част от приходите от отстрела на дивеч в ловното стопанство се събират от частната фирма, което силно затруднява възможностите за реализиране на собствени приходи от стопанството. В резултат проверката констатира и неизпълнение на заложените финансови резултати от сключения договор за съвместни дейности с реализирани приходи два пъти по-малки от заложените в договора. Недобре аргументираните управленски решения през годините също спомагат за лошите финансови резултати,  имайки предвид продажбата на административната сграда на ловното стопанство заедно с 11 дка площ към нея на цена от 80 хил. лв., довело до необходимостта в момента администрацията на ДЛС Паламара да се помещава в имот под наем с месечни разходи, възлизащи на 7000 лв. Или приходите от продажбата на сградата възлизат на годишните разходи за наем на сграда за администрацията. Продадени са и сградите в Ловен дом Дъбрава, като проверката на място установява, че осъществения ремонт на сградния фонд предшества продажбата на имотите и е реализиран за сметка на държавното предприятие.

Поредицата от изслушвания и проверки установиха редица нарушения и безстопанственост при управлението на горските територии в страната. Значителна част от ловните стопанства са превърнати в превзети територии на държавата, в които държавата поема значителна част от разходите, а частни фирми, приближени до властта, с помощта на договори за съвместни дейности, поемат управлението на стопанствата и разпределят печалбите. Феодализацията на тези територии се засилва от наличието на множество ловни огради, ограничаващи свободния достъп на граждани, превръщайки ловните хижи в уединени резиденции на приближените на властта, както и от започналия процес на продажба на имоти в ловните стопанства.

Бяха констатирани проблеми и при контрола по отношение на сечищата и продажбата на дървесина от държавните предприятия на занижени цени, както и на места със злоупотребяване при опазването на дивеча и лова в и извън ловните стопанства.

 

 1. Верифицирането на данните за въглеродни емисии на ТЕЦ-ове, които са свързвани със собственост на Христо Ковачки, с което се заплащат по-малко разходи за покупка на квоти парникови газове

 

Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“ представи информация за издаване на сертификати за извършване на верификация на докладите на операторите на инсталации. Обясни процедурите и правилата, по които се издават сертификати за юридическите и физическите лица. Беше посочено, че на КЕВР не би следвало да се издава сертификат. Изпълнителната агенция по околна среда обясни как се осъществява контролът върху точността на информацията, която верифициращите органи представят в докладите си.

Служебният министър на околната среда и водите не даде достатъчно информация за упражнявания от него контрол по спазване на изискванията на чл. 6, точки 5 и 6 от Закона за ограничаване на измененията на климата.

Стана ясно, че измерванията на въглеродните емисии се правят от лаборатории, които са свързани със самия ТЕЦ. Същевременно, фирмите, които верифицират данните от измерванията, също са свързани с топлоцентралите.

 

Констатирани проблеми, накърняващи публичния интерес:

 

 • В нормативната база няма достатъчно изисквания към собствеността и дейността на лабораториите, които извършват измерванията, а също и към фирмите, които верифицират данните. По този начин е възможна свързаност между лабораториите, измерващи емисиите и ТЕЦ-овете. Това поражда съмнения за липса на обективност и ефективен контрол върху данните от измерването.
 • Липса на изисквания за квалификация и опит на лицата, които извършват дейността.

 

 1. Изграждането на инсталацията за изгаряне на гориво от отпадъци – RDF на площадката на ТЕЦ „София” към „Топлофикация София” ЕАД

 

В момента тече процедура за изграждане на инсталация за оползотворяване на продукти от отпадъци (RDF) на площадката на ТЕЦ-София, в близост до центъра на столицата. Проектът е на стойност 300 млн. лв., като съфинансирането от страна на Столична община (СО) е в размер на 130 млн. лв. В проведената от СО обществена поръчка е предвидено авансово плащане в размер на 20% от стойността на договора, въпреки че за Доклада по ОВОС на инсталацията все още се водят съдебни дела и не е ясно дали инсинераторът ще може да бъде изграден в този вид.

Сериозно притеснение буди допълнителното замърсяване на въздуха в София с над 9000 тона фини прахови частици годишно, както и азотни, серни окиси и канцерогенните диоксини и флурани от завода за оползотворяване на RDF.

Допълнителни опасения поражда необходимостта инсталацията да се захранва непрекъснато с гориво чрез огромни транспортни средства, които трябва да доставят RDF горивото от площадка „Садината“ до ТЕЦ-София, както и с извозването на силно опасната дънна и летяща пепел – остатъчен продукт след изгарянето.

Неяснота поражда намерението на Столична община инсталацията да бъде с капацитет от над 180 000 тона гориво годишно, при положение, че в момента столицата изпраща за оползотворяване три пъти по-малки количества RDF.

Сериозни са и опасенията за финансовата целесъобразност на проекта, предвид сериозната първоначална инвестиция, тежкото състояние на „Топлофикация София“ ЕАД, нарастващите цени на въглеродни емисии, както и нуждата от допълнителни вложения в електропреносната мрежа.

В условията на липса на достатъчно публична информация относно икономическите и екологичните ползи на проекта трудно може да се оправдае изграждането на тази инсталация.

 

 

 1. Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

 

 

При анализ на предоставените документи, справки и данни се установи, че Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е създал организация за своевременното събиране на дължимите средства от енергийните дружества, както и регулярното получаване на сумите от продажба на парникови газове от Предприятието за управление на дейности по околната среда (ПУДОС). Вземането, което има Фондът, по баланса към 31 юли 2021 г. в размер на 186 003 892,30 лева от ПУДОС, към момента на провеждането на заседанието вече е постъпило по сметките на Фонда. Превеждането на постъпленията от продажбата на парникови газове от ПУДОС във Фонд „Сигурност на електроенергийната система” обикновено е за период от около две седмици, поради което е формирано вземането от 186 млн. лева към 31 юли 2021 г.

На следващо място бяха обсъдени изплатените суми от Фонда за периода от 01.08.2016 г. до 31.07.2021 г. на „Националната електрическа компания”  ЕАД за заплащане на разходите за закупени квоти въглеродни емисии за ТЕЦ „ЕЙ и ЕС Марица изток 1” в размер на 641 840 448 лева и ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3”АД в размер на 948 903 930 лева или общо за двете централи сумата е в размер на 1 590 744 377 лева. Беше установено, че  Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ не осъществява контрол по какви цени т. нар. Американски централи закупуват квоти въглеродни емисии, тъй като според представители на Фонда те провеждали разумна ценова политика.

Коментирани бяха и  изплатените суми  от фонда за минали периоди извън регулаторния период съгласно представените справки и цитираните  решения на КЕВР общо в размер на 528 023 771 лева, и поотделно на  „Националната електрическа компания”  ЕАД за периода 2016 г.- 2021 г. в размер на 484 180 815,70 лева и 43 842 956 лева на топлофикациите – Сливен, Плевен, Бургас, Русе, Перник, „Брикел” и други за последните 8 месеца на 2021 г., поради загубени съдебни дела от КЕВР за утвърдените цени на топлинната и електрическата енергия от 1 юли 2018 г. и 1 юли 2019 г. на цитираните топлофикации.

Констатира се, че за периода от 1 юли 2017 г. до сега повечето частни топлофикационни дружества обжалват пред Административен съд - град София решенията на КЕВР, с които им се утвърждават цените на топлинната и електрическата енергия, произвеждана от високоефективното комбинирано производство и регулаторът е загубил всички съдебни дела. Като трайна практика вече се е установило, че КЕВР след решенията на съда утвърждава нови цени на топлинната и електрическата енергия, произвеждана от високоефективното комбинирано производство, като фонда изплаща допълнителни средства за разликата между новите и старите цени на топлофикационните дружества. Това се очертава като системен проблем, че КЕВР не може да защити пред съда разходите, които е утвърдил в цените на топлофикационните дружества.

Всички заведени съдебни дела от топлофикациите в Сливен, Габрово, Перник, Русе, Плевен, Враца, Разград  срещу утвърдените цени от КЕВР с решение на КЕВР № Ц-18/01.07.2017г. са загубени от регулатора. Но остана да се доуточняват изплатените допълнителни средства на цитираните топлофикации в резултата на по-високите определени цени на електрическата енергия от високоефективното производство от кого са изплатени - от „Националната електрическа компания” ЕАД или Фонд „Сигурност на електроенергийната система”. Поради приключването на работата на 46-ото Народно събрание този въпрос не беше проверен до края.

Сметната палата е извършвала всяка година проверка във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, като в   Одитния им доклад на годишния отчет за 2020 г. е посочено, че не е спазен член 24 от Закона за счетоводството, който изисква вярно и честно да се представят имущественото и финансовото състояние и резултатите от дейност на фонда. Посочени са три грешки за неточно въведени данни в група „Бюджет”  приходи  от такси и вноски, приходи от глоби и санкции и др. Например приходи  от вноски е въведена сума от 676 927 205 лева вместо  896 897 104 лева или разлика от  219 969 899 лева. По време на заседанието на временната комисия беше обяснено от Председателя на фонда Деян Червенкондев, че това са технически грешки, които са били своевременно отстранени.

От представената информация пред Народното събрание се установи, че трима от членовете на Управителния съвет са държавни служители Мария Иванова, Боряна Каменова, Румен Тушев, които не са получавали възнаграждения от Фонда.

Също така стана ясно, че двама от членовете на Управителния съвет на  фонда Меглена Русенова и Кремен Георгиев от членовете на Управителния съвет на Фонда, по време на някои от заседанията са заявявали, че са в конфликт на интереси. Например в протокола от заседанието на Управителния съвет  от 29 юли 2019г . по точка втора от дневния ред е заявен конфликт на интереси от двамата, относно изплащане на премии по сключени договори с Фонда за компенсиране. Беше установено, че това се получава, тъй като в Закона за енергетиката е предвидено в Управителния съвет да участват по един представител на топлофикационните дружества и ВЕИ-тата.

 

 

Констатирани проблеми, накърняващи публичния интерес:

 

 • Не се извършва контрол върху цените, по които се закупуват квоти въглеродни емисии от двете Американски централи – ТЕЦ „ЕЙ и ЕС Марица изток 1“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3“ АД. За периода от 01.08.2016 г. до 31.07.2021 г. за покриване на разходите на двете централи за квоти въглеродни емисии Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е изплатил 1 590 744 377 лв.
 • В резултат на решения по съдебни дела, загубени от КЕВР за определяне на цени на топлинната и електрическата енергия, Фондът неколкократно е изплатил на частните топлофикационни дружества Сливен, Плевен, Бургас, Русе, Перник, Брикел и др. допълнителни средства в размер на 43 842 956 лв.
 • За минали периоди, извън регулаторния период, Фондът е изплатил на „Национална електрическа компания“ ЕАД сумата от 484 180 815 лв. за периода 2016 г. – 2021 г.
 • Наличие на конфликт на интереси на членове на Управителния съвет на Фонда.

 

 1. Дейността на „Българската независима енергийна борса” ЕАД

 

 • Информация за извършената проверка от Времената комисия за БНЕБ.

Дружеството е учредено през 2014 г.  с едноличен собственик „Български енергиен холдинг” ЕАД.  От 15 февруари 2018 г. едноличен собственик е „Българска фондова борса” АД, вкл. и към момента. Министерството на финансите е собственик на 50,05 % от капитала на  „Българска фондова борса” АД. Съветът на директорите на „Българска фондова борса” АД  се състои от 5 човека, като има един  представител на Министерството на финансите. „Българска фондова борса” АД  има лиценз от Комисията за финансов надзор  за организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти.  БНЕБ има издаден лиценз от КЕВР за извършване на дейност - организиране на борсов пазар на електрическа енергия в България.  Съветът на директорите на БНЕБ се състои от 4 човека, които са избрани от Съветът на директорите на „Българска фондова борса” АД и са вписани в Търговския регистър на 2 декември 2020г. Те са Северин Въртигов – Председател на Съвета на директорите, Константин Константинов – изпълнителен директор, Любомир Бояджиев  и Тодор Ханджиев.

Основните устройствени документи на БНЕБ са: Устав, който е вписан в Търговския регистър, Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, които са утвърдени от КЕВР и са публикуван в Държавен вестник / последни изменения в ДВ бр. 41 в сила от 18.05.2021 г./  и Тарифа за таксите, която се одобрява от Съвета на директорите на БНЕБ / последни изменения, приети на 2 юни 2021г./. На БНЕБ има организирани три пазарни сегмента за търговия. Това са  „Ден напред”, „В рамките на деня” и „Двустранни договори”.

БНЕБ е член на MRC / Multi-Regional Coupling/, което е най-голямото обединение на пазарни зони на територията на Европейския съюз, както и асоцииран член на PCR /Price coupling of regions/  обединението на борсовите оператори, които работят за създаването на общ енергиен пазар в Европейския съюз.

Временната комисия е поискала с писмо от БНЕБ да представи информация по 38 точки, като към момента на провеждане на заседанието беше представена по 21 точки. До приключване на работата на 46-то Народно събрание  не беше представена останалата информация по 19 точки.

За периода 2016 г. - 2020 г.  БНЕБ е реализирала приходи в размер на  32 784 хил., разходи за 16 383 хил. лв., и има обща печалба от 16 401 хил. лв. Дружеството е начислило дивиденти в размер на 8 327 хил. лв., като  към момента на подаване на справката не е изплатило дивиденти за 2020 г. в размер на 5 208 хил. лв.  Дивидентите  в последните 3 години ги получава „Българска фондова борса” АД, като собственик на дружеството,  т.е. излиза, че акционерите на „Българска фондова борса” ЕАД  печелят от търговията с електроенергия на енергийната борса.

 

година приходи в хил.лв. разходи в хил.лв печалба в хил.лв начислени дивиденти в хил.лв изплатени дивиденти в хил.лв получател
2016 2130 1385 745 0 0
2017 3626 2036 1590 202 202 БЕХ
2018 7517 3682 3835 715 715 БФБ
2019 8757 4347 4410 2202 2202 БФБ
2020 10754 4933 5821 5208 БФБ
всичко 32784 16383 16401 8327 3119

 

БЕХ – „Български енергиен холдинг” ЕАД

БФБ - „Българска фондова борса” ЕАД

 

БНЕБ е декларирало, че Деян Красимиров Иванов е бил едновременно  член на Съвета на директорите на борсата и   държавен служител  за периода 02.02.2017 г. до 14.05.2018 г., но не е получавал възнаграждение от борсата.

 Изплатените разходи за външни услуги за периода 2016 г. - 2021 г. са в общ размер на 7 826 098 лева, от които най-големи са сумите за опериране на платформите, юридически услуги и консултации, разходи за пазарни обединения, граждански договори и др. Справката за тях е с щемпъл „Служебна и търговска тайна”,  поради, което не може да се съобщят повече данни. Информацията за изплатените суми по граждански договори БНЕБ не беше  представила, като през  2020 г. те са в общ размер на 226 хил. лева, а от началото на година са 103 хил. лв.

Членовете на Съвета на директорите  на БНЕБ получават годишно за облекло по 720 лева и по 2000 лева за 4 празника / ваканция, Коледа, Великден и Ден на енергетика/. Изплатените бонусни възнаграждения и награди на служителите на борсата от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. са  в общ размер на  295 014 лева. В момента в дружеството  работят 18 човека.  Представена е справка за начислените неустойки за забавени плащания за периода от  1 юли 2016 г. до 31 юли 2021 г., които са  в общ размер на 409 416 лева, като едно от дружествата има най-голям дял, но поради служебна и търговска тайна името му, не може публично да бъде оповестено.

При извършения одит от Валя Йорданова на Годишния финансов отчет към 31.12.2021 г. на БНЕБ е посочено, че не е съгласна с методите на направената обезценка на вземането на БНЕБ от „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР” ЕООД, чиито  брутен размер е 6 747 хил. лева. „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР” ЕООД е обявено в несъстоятелност, като БНЕБ е включена в списъка на кредиторите с общ размер на вземането 8 266 хил. лева, от които 6 747 хил. лева главница и 1 519 хил. лв. лихви за забава, такси и други разноски. БНЕБ е издала общо 28 броя  данъчни  фактури към  „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР” ЕООД, които не са платени.

Във връзка с  допусната техническа грешка от търговския участник GEN-I d.o.o., Словения  при борсовата търговия на 10.10.2018 година БНЕБ са обяснили, че са уведомили, които  КЕВР са ви поискали документите по сделката. Те са били предадени на регулаторът, но отговор от КЕВР за резултатите от проверката няма получен в БНЕБ.

В писмо на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД  до Временната комисията се посочва, че през март 2020 г. дружеството ви  е уведомило за неприемане на договорени количества в продължение на седем работни дни от 4 търговски участника съгласно  Правилата за борсовата търговия на пазарен сегмент „Двустранни договори”.  АЕЦ е изпратило сигнали до „Българския енергиен холдинг” ЕАД, Министерство на финансите, Министерство на енергетиката, КЕВР, ДАНС.  АЕЦ „Козлодуй” ЕАД   е получило отговор само от Министерството на финансите, и от нито една друга институция, вкл. и от БНЕБ. По време на заседанието стана ясно, че сигналът на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД  е бил препратен от БНЕБ до КЕВР, от където също няма отговор.

 • Разглеждане и констатации, относно повишението на цените на електрическата енергия на „Българската независима енергийна борса” ЕАД /БНЕБ/ в периода юли – август 2021 г. и причините за това.

На 11 май 2021 г. България се присъединява  към единния европейски  пазар за електрическа енергия „Ден напред” / SDAC/  чрез границата с Гърция. Обединението е в резултат на сътрудничество между българските и гръцките борсови  оператори /от страна на България – БНЕБ/ и електроенергийните системни оператори / от страна на България –ЕСО/, както и на регулаторните органи на двете страни / от страна на България –КЕВР/. След присъединяването на България към европейския пазар чрез границата с Гърция, цените на електрическата енергия  на БНЕБ започват да се повишават:

На 27 май 2021 г. -  81,25 евро/МВтч = 158,91 лева/МВтч

На 22 юни 2021 г. – 90,81 евро/МВтч = 177.61 лева/МВтч

На 19 юли 2021 г. – 117,64 евро/МВтч = 230.84 лева/МВтч

На 28 юли 2021 г. – 118,63 евро /МВтч = 232.02 лева/МВтч

На 30 юли 2021 г. – 128,74 евро /МВтч = 251.79 лева/МВтч

На 4 август 2021 г. – 169,10 евро/ МВтч = 330.73 лева/МВтч

 

Т.е. за два месеца цената на борсата се покачва от 158.91 лева /МВтч на 330,73  лева/МВтч или със 108 %.

При тези цени на тока, някои големи предприятия в страната се наложи да спрат да работят, защото така трупат само загуби.

На 1 юли 2021 г. КЕВР в свое решение определя цена на произвежданата  електроенергия от  ТЕЦ „Марица изток 2” АД в размер на   220,83 лева/МВтч, т.е. при тази цена  централата  би следвало да работи на печалба.  Но ТЕЦ „Марица изток 2” АД започва да продава по- големи количества ток на БНЕБ едва от 3 август 2021 г., независимо от покачването на цените в предните дни, т.е. не използва ситуацията на борсовия пазар за да работи на печалба и покрива разходите си.

По време на заседанието на Временната комисията на 24 август 2021 г. не стана ясно, защо няма направена оценка за въздействие, относно присъединяването на България към европейския пазар на електрическа енергия чрез Гърция и от кого е взето последно решението това да стане на 11 май 2021 г., преди присъединяването ни чрез Румъния. Никой от присъстващите представители на БНЕБ, „Енергийния системен оператор” ЕАД и КЕВР не пое отговорност. Оказа се, че няма направена и предварителна  оценка за въздействие от очакваното присъединяване към европейския пазар на електрическа енергия чрез Румъния, като се предполага, че това ще бъде направено през месец октомври 2021 г. От изказването на изпълнителния директор на ТЕЦ „Марица изток 2” АД, стана ясно, че за да проведе търг за продажба на ток на БНЕБ му трябват седем дни, като това е причината да започне да продава на борсата едва на 3 август 2021 г. Изпълнителният директор на „Българския енергиен холдинг” ЕАД поясни, че дружествата, в които холдинга притежава от държавната енергетика, съгласно уставите им имат пълна самостоятелност за организиране и осъществяване на търговската си дейност, и холдингът не може да се взема решения вместо тях. Според него „Българския енергиен холдинг” ЕАД е финансов холдинг, но на въпрос дали има получен лиценз за целта от БНБ не посочи такъв. В изказването си заместник –министър на енергетиката посочи, че съгласно действащото европейско и национално законодателство, контролът върху дейността на търговията с електрическа енергия на БНЕБ е изцяло в компетенциите на КЕВР. От регулатора поясниха, че правят проверки, но те стават бавно и трудно и изискват да се разгледа и обобщи голямо количество информация. Резултатите от проверките не могат да съобщават тъй като, те са служебна и търговска тайна. Ако има извършени нарушения, действат съгласно изискванията на Закона за енергетиката, чрез налага на административни наказания, или уведомяват прокуратурата дали има данни за извършени престъпления.

 

 

 

 

Констатирани проблеми, накърняващи публичния интерес:

 

 • Не е извършена оценка за въздействие относно присъединяването на България към Европейския енергиен пазар по сегмента „Ден напред“ през месец май 2021 г. през Гърция, както и за предстоящото присъединяване през Румъния.
 • Сред причините за драстичното повишаване на цените на електрическата енергия на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) за периода от 27 юли 2021 г. до 4 август 2021 г. е непазарното поведение на ТЕЦ „Марица Изток 2“. Невключването на ТЕЦ „Марица Изток 2“ с продажба на количества електрическа енергия на БНЕБ предизвиква ликвидна криза, повишаване на цените на тока и спиране на дейността на някои търговски дружества, като нанася щети на българската икономика.
 • С непазарното си поведение ТЕЦ „Марица Изток 2“ е пропуснала възможности да намали натрупаните загуби.
 • „Български енергиен холдинг“ ЕАД не предприема действия за предотвратяване на непазарното поведение на дъщерните си дружества при осъществяването на търговската им дейност, включително при продажбата на електрическа енергия на борсата.
 • Липсва информация за сигналите, подадени от БНЕБ до Комисията за енергийно и водно регулиране и предприетите действия по тях.
 • БНЕБ не е събрала своевременно вземането си от „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ЕООД, което е в несъстоятелност, в размер на 8 266 000 лв. за издадени и неплатени 28 броя данъчни фактури.
 • Половината от дивидентите от дейността на БНЕБ се изплащат на „Българска фондова борса“ АД, която е едноличен собственик на БНЕБ.
 • Правилата за борсова търговия на БНЕБ не създават заинтересованост у търговците да постигат ниски борсови цени, с което са ощетени крайните потребители.

 

 

 1. Сключените договори на „Автомагистрали” ЕАД

 

Ръководството на „Автомагистрали” ЕАД е поставено в особена ситуация – трябва да изпълнява договори, които не са подписани от тях по посочения по-горе ред. За това търсят съдействие от Народното събрание, като се даде тълкуване какво трябва да продължат да заплащат по договорите „ин хаус”. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и „Автомагистрали” ЕАД има сключени договори за строително-монтажни работи, но договорите на „Автомагистрали” ЕАД са с доставчици на материали, техника и специфични дейности. Според представителите на „Автомагистрали” ЕАД договорите за наеми, доставка на материали и други прикриват договори за строително-монтажни работи, по които те трябва да заплащат съответните суми.

Установи се, че не е правена процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на дейности по тези договори, а дейностите са възложени по вътрешни правила на дружеството. Изплащани са и аванси по договорите, които представляват между 30 % и 50 % от договорените суми. Например, договорът за укрепване на свлачищата по републиканската пътна мрежа, авансите, които „Автомагистрали” ЕАД са получили от Агенция пътна инфраструктура са в размер на  221 227 526 лева. От тях под формата на аванси са раздадени 218 577 501 лева, вкл. с ДДС. Завършено е едно свлачище, а на други три през юли и август са открити строителни площадки. За договора за строителството  на автомагистрала „Хемус” участъци от едно до шест, авансите, които са получени от Агенция пътна инфраструктура са в размер на 782 648 256 лева, и като авансови плащания са раздадени 667 590 051 лева. За участъците от едно до три има разплатени 147 млн. лева. По участъци 7,8 и 9 авансите са в размер на 478 270 хил. лева, които са получени от АПИ и са раздадени 425 258 хил. лева. За договора пътя Видин-Ботевград  получените аванси от АПИ са 379 050 хил. лева,  а са раздадени 344 805 хил. лева. Няма представени банкови гаранции по договорите, които „Автомагистрали” ЕАД е сключило, тъй като това изискване е отпаднало по Закона за обществените поръчки. Има представени застрахователни полици, но от Комисията по финансов надзор са отговорили доста уклончиво на Министерството на финансите, относно при настъпили евентуални събития, дали застрахователите ще могат да платят по застраховките, тъй като са нови продукти. АПИ уведомиха Временната комисия, че предишното ръководство на „Автомагистрали” ЕАД е представило декларации, че дружеството може да извърши процедурите по чл.14 ал.1 т.6 от Закона за обществените поръчки, като е декларирано, че могат да извършат дейността, т.е. с едно изречение. От Агенцията за обществените поръчки са дали становище, че има две хипотези за да не се наруши законът. Едната е „Автомагистрали” ЕАД да придобият капацитет и да го докажат по надлежния ред, а втората е, ако нямат капацитет това да бъде установено от АПИ, и договорът между тях да бъде прекратен, съответно обществените поръчки. „Автомагистрали” ЕАД съответно могат да разплатят действително свършената работа до момента в рамките на 30 дни и след това да прекратят договорите, и да обявят нови обществени поръчки, но това означава, че ще се забави строителството на тези обекти. Освен това, не е ясно кой ще поеме отговорността за качеството на извършените строителни дейности.

Тъй като става на въпрос за 3 милиарда лева публичен ресурс, от които половината е раздаден авансово, Временната комисия ще уведоми Агенцията за държавен и финансов контрол и прокуратурата да извършат съответните проверки и предприемат необходимите действия по закон. Освен това беше предложено, ако Министерствата на финансите и регионалното развитие и благоустройство, считат за необходимо Народното събрание да се произнесе с някакво решение, може да го предложат и ще бъде разгледано.

 

Констатирани проблеми, накърняващи публичния интерес:

 

 • Сключени са договори по „ин хаус“ процедури“, в нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с които АПИ възлага на „Автомагистрали“ ЕАД дейности на стойност 3 655 361 010 лв. Договорите са за изграждане на участъци 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на АМ „Хемус“, укрепване на свлачища, модернизация на пътя Видин – Ботевград и проектиране и строителство на кръгово кръстовище Смолян – Стойките.
 • „Автомагистрали“ ЕАД е сключило множество договори с трети лица за проектиране, наем на механизация, доставка на материали и други дейности без да провежда процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, зад които се прикриват строителни дейности по възложените обекти.
 • „Автомагистрали“ ЕАД е изплатило на контрагентите си авансови суми на обща стойност 1 247 000 000 лв. Авансите не са обезпечени с банкови гаранции, а със застрахователни полици, които не гарантират плащане при определени обстоятелства.

 

 1. Сключени договори за дезинфекция с частна фирма на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“

 

Частната фирма „Пи Еф Си“ на 12 март 2013 г., в последния ден от правителството „Борисов 1“, е сключила договор с държавата за осъществяване на дезинфекция на превозните средства, влизащи през ГКПП „Капитан Андреево“.

При извършена проверка от Националната агенция по приходите (НАП) е установено, че фирмата има касова наличност в размер на 32 млн. лв., но това е само по документи на фирмата. Част от касовите апарати на фирмата изобщо не са били свързани с НАП.

Финансовият министър Асен Василев посочи, че органите на НАП всеки ден, заедно с екип на МВР, ходят до граничния пункт, за да събират сумите за обезпечения, които фирмата дължи на държавната хазна. Към момента на изслушването бяха обезпечени 1,5 млн. лв. от дължимите 32 млн. лв.

От НАП потвърдиха, че от съществуването на фирмата до момента никога не й е правена данъчна ревизия.

Държавата се е отказала от задълженията си да осъществява  дезинфекция на автомобилите на външна граница на Европейския съюз, каквато е границата ни с Турция, контрол на качеството на внасяните от трети страни плодове и зеленчуци и извършването на необходимите изследвания от частна лаборатория на ГКПП „Капитан Андреево“.

От БАБХ не бяха предоставили на Комисията по ревизията и договора, на базата на който частната фирма събира такси за дезинфекция. Те предоставиха договора, от който стана ясно, че договорът не е безвъзмезден, както се твърдеше от тях, а е възмезден – чрез събиране на такса обслужване от частната фирма за паркиране, дезинфекция – 1-2 лв. на превозно средство, фитосанитарен контрол, паркиране – 10 евро на чуждестранен автомобили за дезинфекция.

Министърът на финансите посочи, че възлагането на дейностите на фирмата е трябвало да стане чрез обществена поръчка, но такава не е проведена.

 

 

Констатирани проблеми, накърняващи публичния интерес:

 

 • Държавата не осъществява контрол на качеството на внасяните от трети страни плодове и зеленчуци и извършване на необходимите изследвания от частна лаборатория на ГКПП „Капитан Андреево“.
 • Държавната хазна е ощетена с 32 млн. лв., които са установени като касова наличност, но реално ги няма във фирмата.

 

 

 1. Проблеми и нарушения при вноса, депонирането и изгарянето на отпадъци от Италия

 

През юни 2019 г. 8400 тона италиански смесени отпадъци с номер 191212 се внасят в България с цел изгаряне в ТЕЦ „Бобов дол“. Нотификацията за това е подписана от зам.-министър Николай Кънчев, въпреки че ТЕЦ „Бобов дол“ няма съответните разрешения за изгаряне на отпадъци.

Нотификацията за внос е издадена преди получаването на комплексно разрешително за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“.

Поради спирането на горенето на отпадъци над 900 тона остават на площадка в близост до инсталацията. Започва продаването на отпадъците на фирми, които имат право да ги оползотворяват. Такива са „Девня цимент“ и „Реци Трейд България“, които ги изгарят на площадка в Първомай, където са намерени 24 тона отпадъци от Италия.

Към момента 210 тона все още са на площадка край ТЕЦ „Бобов дол“. През юни 2020 г. нотификацията за съхранението им изтича и в момента отпадъците са на площадката нерегламентирано. Разрешителното е отнето поради липса на работеща автоматична система за спиране на работата на централата при замърсяване, както и заради липса на видеонаблюдение на местата, според нормативните изисквания.

Същевременно с това е установено, че високият комин на ТЕЦ „Бобов дол“ е работил без пречиствателно съоръжение в "преходни режими на работа", които са твърде широкообхватно формулирани. В момента коминът има филтри, но все още липсва сероочистваща инсталация.

В Плевен, на площадка на фирмата „Феникс Плевен“ се внасят  9000 тона отпадък с референтен номер 191212 с цел рециклиране. Има подписана нотификация, въпреки че е забранено рециклирането на отпадъците с този номер, а фирмата няма съответната техника за рециклиране. Към момента, по документи, отпадъците са рециклирани, но реално част от тях все още стоят на площадката в Плевен.

 

 1. Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и държавно предприятие „Държавна петролна компания”

 

Във връзка със сигнал на гражданин относно повишаването на цените на горивата и изграждането на 100 държавни бензиностанции от новосъздаденото държавно предприятие „Държавна петролна компания” (ДПК) бяха проведени две изслушвания на изпълнителния директор на ДПК и на председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”(ДРВВЗ). Бяха поискани и представени от тях документи за изпълнението на задълженията по чл. 11а от Закона за държавния резерв и военновременни запаси (ЗДРВВЗ), подписването на споразумение за прехвърлянето на активи, пасиви, архиви и други документи на петролните бази, където се съхраняват горивата.

На 21 май 2020 г. Министерският съвет внася в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременни запаси (ЗИД на ДРВВЗ), с който се предлага да се създаде ДПК. Законопроектът е внесен без да бъде направена оценка за въздействие и без да са направени обществени консултации. ЗИД на ЗДРВВЗ е приет от Народното събрание на 9 юли 2020 г. и обнародван в ДВ бр. 65 от 2020 г. Министерският съвет с  Постановление № 404 от 22 декември  2020 г. приема  Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания”,  като в ПЗР се определят правилата и сроковете, които трябва да стане прехвърлянето на активите и пасивите от  ДРВВЗ на ДПК. Държавно предприятие „Държавна петролна компания” е вписано в Търговския регистър на 12 март 2021 г. Съгласно чл.11а ал.4 от Закона за ДР и военновременните запаси, цитирам:  „Условията, редът и сроковете за осъществяване на взаимодействие между агенцията и предприятието се уреждат със споразумение”.

До започване на процедурата за разглеждане на прехвърлянето на петролните бази от ДРВВЗ на ДПК от Временната комисия споразумението не беше подписано, съгласно цитирания по- горе текст от закона. На 27 август 2021 г. с представянето на една част от поисканите документи от Временната комисия Председателят на ДРВВЗ представи подписано споразумение от негова страна и  главната счетоводителка. В срок до 12 юни 2021 г. ДПК е трябвало да подаде искане до Агенция „Митници” за издаване на лицензии за данъчни складове. Докато не бъдат издадени лицензии, дейността продължава да се осъществява от  ДРВВЗ. / § 18. (1) от ПЗР на ЗДРВВЗ/. До момента няма издадени лицензии на ДПК за данъчни складове, поради това, че по нейно искане,  Агенция „Митници” е спряла с решения от 14 юли 2021 г. административните производства за издаване на лицензи за данъчни  складове в с. Първомайци, община Горна Оряховица и  в гр. Сливен. Една от причините да не бъдат издадени  лицензии, че вътре в базите трябва да се изгради система за видеонаблюдение.

На 27 август 2021 г. Председателят на ДРВВЗ уведомява изпълнителния директор на ДПК, че ще допусне външни лица в петролните бази за оглед и изграждане на система за видеонаблюдение, след представяне на документи за избрано лице, което да направи системата за видеонаблюдение  по реда на Закона за обществените поръчки от ДПК. ДПК не беше обявявала обществена поръчка за избор на лице, което да прави системите за видеонаблюдение в петролните бази до 3 септември 2021 г. Съгласно писмо на агенция „Митници” от 18 август 2021 г. до ДРВВЗ, кои лица могат да влизат в петролните бази, това  се определя от ДРВВЗ, стига да не се пречи на работата на представителите на агенция „Митници”. Докато не бъдат издадени лицензии за данъчни складове, петролните бази  за съхранение на нефт и нефтопродукти ще продължават да се управляват от ДРВВЗ, а от връчването на лицензии преминават към ДПК. /§ 19. (2) от ПЗР на ЗДРВВЗ/. В тримесечен срок от издаването на лицензии за данъчни складове ДПК трябва да подаде искане за регистрация на складове по чл.38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. До регистрацията на складовете от ДПК дейността се осъществява по досегашния ред. /§ 18. (2) от ПЗР на ЗДРВВЗ/. Съхраняваните резерви и запаси собственост на ДРВВЗ при външни съхранители, в складове по чл.38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти преминават за управление в ДПК в тримесечен  срок от вписването в търговския регистър. Условията и редът за преминаването на съхраняваните резерви и запаси се уреждат в споразумението. /§ 19. (3) от ПЗР на ЗДРВВЗ/. На 23 юни 2021 г. Председателят на ДРВВЗ е уведомил   4 /четири/ външни съхранители на гориво, че предстои резервите и запасите при тях да се прехвърлят на ДПК.

От ДПК бяха представени над  102 документа, заедно с писмо, в което отговарят на въпросите на Временната комисия и дават някои пояснения, относно създадената ситуация между тях и ДРВВЗ.  ДПК не  представи пред Временната комисия план за дейността си, който да е одобрен от министъра на икономиката. В представения отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31 юли 2021 г. от ДПК,  като в колоната  годишен план е посочено, че тя ще получи трансфери от държавен бюджет в  размер  34 109 926 лева.

Във връзка с проточилата се във времето процедура за  уреждане на отношенията между ДРВВЗ и ДПК, относно подписването   на двустранно споразумение ДПК е изпратила  писма, сигнали, доклади и др. документи както следва: сигнал до Върховна административна прокуратура от 28 април 2021 г., сигнал до Окръжна прокуратура Сливен от 10 май 2021 г.,  доклад до Министерство на икономиката от 25 май 2021г., Доклад до Министерския съвет  от 27 май 2021 г., писмо до Министерство на икономиката, копие главния секретар на Министерски съвет от 28 май 2021 г. , писмо до главния секретар на Министерство на икономиката от 24 юни 2021 г., писмо до Министерството на икономиката от 14 юни 2021 г.,  писмо на Министерство на икономиката до ДПК от 18 юни 2021 г.,  писмо от МВР Сливен до ДПК от 28 юни 2021 г., че не отговарят на тяхно писмо от 17 май 2021 г.,  писмо до МВР Сливен от 13 юли 2021 г. в отговор на техни писма от 17 май 2021 г. и 28 юни 2021 г. и писмо до Първо РПУ София от 3 август 2021 г.  От 23 август 2021 г. има Резолюция на прокурор В. Малинов за прекратяване на преписката във Върховна административна прокуратура /ВАП/. В Резолюцията е посочено, че е ангажиран Ръководителят на Инспектората на Министерския съвет по прокурорската преписка. В изпълнение на искането на ВАП е  представен утвърден  доклад от министър-председателя от 5 юли 2021 г. изготвен от Главния инспекторат на Министерския съвет. На 20 август е изискана отново информация от ръководителя на Главния инспекторат на Министерския съвет, относно съдействията на двамата вицепремиери, които координират работата на Министерството на икономиката и ДРВВЗ, като ВАП ще продължават да изискват информация.

По време на изслушванията на ръководствата на ДРВВЗ и ДПК се установи, че в петролната база в Сливен има разлив на бензин в размер на 811 това, който е установен на  5 април 2021 г. сутринта. ДРВВЗ е уведомила  всички компетентни институции в държавата за случая – Окръжна прокуратура Сливен, ДАНС, РИОСВ в Стара Загора, Министерството на околната среда и водите и др.  за разлива,  като вкл. е направена  вътрешна инвентаризация за установяване на щетата. По информация на Председателя на ДРВВЗ стана ясно, че до момента застрахователната компания не е възстановила сумата за установената щета, тъй като се чака да се произнесе Окръжна прокуратура - Сливен.

Не бяха дадени достатъчно аргументирани обяснения от Председателя на ДРВВЗ, кое  е наложило да обяви  по-рано обществени поръчки за наемане на охрана на петролните бази и за продължаване на застрахователните полици за тях, след като му е било известно, че има направени изменения и допълнения в ЗДРВВЗ през юли 2020 г. и той ще трябва да предаде базите на новосъздадената ДПК, след нейното създаване.

По време на двете изслушвания в Комисията по ревизия, стана ясно, че най-големия текущ проблем в момента между ДПК и ДРВВЗ е, че има представени фактури от ДРВВЗ пред ДПК за плащане в общ размер на 5 418 922,036 лева за извършени ремонти на четирите петролни бази. Ремонтите са извършени съгласно сключени договори между ДРВВЗ и търговски дружества, а плащанията трябва да бъдат направени от ДПК без да имат право и възможност да упражняват какъвто и да е било контрол. За целта се очаква да се направи работна група в Министерството на икономиката за да се реши проблема.

По време на изслушването на 2 септември 2021 г. присъства и служебния министър на икономиката Кирил Петков, който каза, че се обсъжда предложението  да се раздели управлението на петролните бази, от надзора, който  премине към друга агенция. Плащанията  към ДРВВЗ няма да бъдат извършени от ДПК, докато не се извършат проверки и всичко стане по прозрачен начин.

 

 

 

Констатирани проблеми, накърняващи публичния интерес:

 

 • Една година след приемането на промените в Закона за държавния резерв и военновременните запаси същият не е приведен в действие. Създадена е Държавната петролна компания, която не извършва дейностите, възложени й със Закона и с Правилника, приет с постановление на Министерския съвет от 22 декември 2020 г.
 • Не са прехвърлени петролните бази от Държавния резерв на Държавната петролна компания, както е изискването на Закона за държавния резерв и военновременните запаси.
 • В бюджета на ДПК са заложени 34 млн. лв. за 2021 г., като на практика до момента са похарчени средства само за заплати и издръжка, без да са извършени други дейности.
 • Държавният резерв е обявил обществени поръчки и сключил нови договори за охрана и застраховка на петролните бази, независимо, че Законът изисква базите да са прехвърлени на Държавната петролна компания.
 • Държавният резерв е извършил ремонтни дейности на петролните бази на завишени цени, като например проектиране на ремонт на резервоар за над 500 000. лв. и ремонт на резервоар за 1 600 000 лв.
 • През месец април 2021 г. е установен разлив на гориво в размер на 811 тона (над 1 млн. литра) в петролната база в Сливен, за които се твърди, че са се изпарили.

 

 

 1. Отчет на институции за предприети действия по сигнала на Светослав Илчовски, подаден до 45-ото Народно събрание

 

Относно предприетите действия от компетентните институции по сигнал, подаден от Светослав Илчовски към Временната комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години в 45 Народно събрание на заседанието на временната комисия участваха представители от Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието, храните и горите, Държавна агенция за национална сигурност, Комисия за финансов надзор и Българска агенция за безопасност на храните.

По време на изслушването стана ясно, че Министерство на правосъдието е направило проверка от регистъра на травматичните увреждания сред задържаните под стража и са установили, че за периода 2017-2021г. са регистрирани 9 издевателства над лицата в местата за лишаване от свобода. Това включва само докладваните и регистрирани травматични увреждания, не включва нефизически тормоз, насилие неоставящо следи или недокладвани случаи на насилие.

От МВР заявиха, че всички материали по случая, включително за проведен разпит на г-н Илчовски са изпратени на Софийски градска прокуратура по тяхно искане. Междувременно от Европейската прокуратура е получено постановление за възлагане на проверка към МВР последвано от две постановления за възлагане на допълнителни проверки. Междувременно няма данни за движение по преписката от страна на българската прокуратура.

Държавната агенция за национална сигурност също заявиха, че цялата релевантна документация е предоставена на прокуратурата по случая.

Проверката на Комисията за финансов надзор на фирма Градус след сигнала на г-н Илчовски е целила да установи дали наличието на фиктивни обороти на фирмата се е отразила на оценката на минималната и максималната допустима цена на акциите на Градус при първичното публично предлагане. За определяне на минималната цена на акциите е използван метод чрез сравняване с група от 15 компании, които оперират на територията на Европа и на база техните показатели се сформира средно претеглените стойности на акциите. На тази база КФН заключва, че наличието на фиктивни обороти всъщност не влияе минималната цена на акциите. Въпреки това не се получава категоричен отговор дали повишения общ оборот на дружеството влияе на групата компании, които се взимат за аналози, на цената или на предлаганото количество акции. Според председателя на КФН няма манипулации на Българска фондова борса по казуса. Комисията не проверява данните, които получава от публичните компании и които се публикуват на интернет страницата на Комисията.

От изложената информация стана категорично ясно, че въпреки, че фирма Градус е един от големите производители на пилешко месо в страната през годините проверки от страна на КФН не са правени, а първата такава проверка е едва след сигнала на г-н Илчовски през 2021г. до временната комисия в 45-тото Народно събрание.

Проверката на Българската агенция за безопасност на храните не е могла да намери г-н Илчовски въпреки че е един от големите земеделски производители в страната и съответно не е продължила с проверката. Проверка от страна на Инспектората на Министерство на земеделието, храните и горите също не е извършена тъй като намират сигнала за твърде общ и без конкретна информация за оказван административен натиск от страна на служители на БАБХ под давлението на собственика на Градус с цел разправа с конкуренцията. Нито МЗХГ, нито БАБХ са говорили с жалбоподателя или с евентуални други потърпевши фирми, за да направят проверка дали изнесената в сигнала информация отговаря на истината.

По време на изслушването стана ясно, че към момента единствено Европейската прокуратура се е заела сериозно със случая и систематично събира информация и извършва проверки по сигнала. От страна на сигнализираните институции в страната или проверка не е извършвана, или е окомплектована информацията и е препратена към други институции, или е извършена проверка по документи без установен контакт и извършена проверка на посочените в сигнала страни или нямаме информация за предприети действия до момента.

Именно от страна на българската прокуратура, която е събрала материалите от проверките на няколко други институции и която отговаря за разследването на извършени престъпления, към момента няма информация за предприетите действия и развитие по случая.

 

 1. Договор за доставка на суровини и материали, сключен от ВМЗ ЕАД-Сопот в размер на 20,4 млн. долара, по който са извършени плащания за 10,2 млн. долара, но няма изпълнение

 

“Вазовски Машиностроителни заводи” ЕАД е най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България /ВМЗ/ ЕАД - Сопот. В него работят около 4 000 работници, а предприятието е едно от структуроопределящите, не само за Пловдивска област, а и за националната сигурност на Република България.

През 2018 г. дружеството извършва превод – авансово плащане по договор на база проформа фактура към сръбска фирма през Първа инвестиционна банка в размер на 10,2 млн. долара. Срещу преведената сума до момента не са извършени никакви доставки. Твърди се, че плащането е извършено по разпореждане на бивш министър на икономиката и бивш министър-председател.

През юни 2021 г. по решение на Съвета на директорите на ВМЗ-Сопот сделката и плащанията по нея са засекретени, като не е осигурен достъп до материалите на новоизбрания състав на Съвета на директорите.

 

Констатирани проблеми, накърняващи публичния интерес:

 

 • Извършено плащане в размер на 10,2 млн. долара през 2018 г. по договор със сръбска фирма, по който до момента няма извършени доставки.

 

 1. Сигнали за „Топлофикация София” ЕАД и предстоящият отоплителен сезон

 

„Топлофикация София” ЕАД заема важно място в енергийната система на страната за осигуряване на нейната сигурност.  Най-важната функция, която дружеството трябва да  изпълнява в държавата  е да  осигурява отоплението на столицата през зимата  на над 405 хиляди домакинства, отделно  болници, детски градини, училища, учреждения, стопански потребители и др.

По данни от Годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 г.,    „Топлофикация София” ЕАД е произвела за 2020 г. общо 959 591 МВтч електрическа енергия и 4 658 401 МВтч топлинна енергия. Само едно сравнения ще направя АЕЦ „Козлодуй” ЕАД за 2020 г.  е произвела бруто 16 625 765 МВтч електрическа енергия

От години е известно, че потребителите на топлинна енергия са недоволни както  от неясните и неразбираеми сметки, които получават, така и  качеството на предоставената топлинна енергия и услуга.

Дружеството се намира в тежко финансово състояние, де факто е във фалит.

На 3 август 2021 г. от Комисията изпратихме писмо до   „Топлофикация София” ЕАД, с което  поискахме  да представи финансови отчети, доклади и справки общо по 22 точки.  На  6 август 2021 г. „Топлофикация София” ЕАД представи част от поисканата  информация по 14 точки, а по 8 не е  представена и до момента.

Финансови резултати за последните пет години показват, че  дружеството е работило само на  загуба: за  2016 г. -  40 822 хил.  лв., 2017 г. – 34 817 хил. лв.,  2018 г. – 19 786 хил. лв., 2019 г. – 82 525 хил. лв. и 2020 г. – 67 158 хил. лв.  или общо за петте години, тя е в размер на  245 108 хил. лева. Към 30 юни 2021 г. загубата на дружеството е 92 731 хил. лева.

Към 31 декември 2016 г. общите задължения на дружеството са били 726 564 хил. лв., докато към 31 декември 2020 г. те са увеличени на  1 003 461 хил. лв. , т.е.  повече с  276 897 хил. лв.  за пет години.  Към 30 юни 2021 г. общите задължения са в размер на 1 068 980 хил. лв., т.е. за  шест месеца  те са се увеличили с още  65 519 хил. лв.

Най-големият кредитор на дружеството е „Българският енергиен холдинг” ЕАД. Той има сключени три договора с дружеството, като общите задължения по главницата към 30 юни 2021 г. са  в размер на 711 330 хил. лв.,  в т.ч. просрочени 157 397 хил. лв. и отделно дължими лихви, вкл. и просрочени в общ размер на 16 463 хил. лв., или общо задължения по главници и лихви 727 793 хил. лева

„Топлофикация София” ЕАД е изплатила на „Българския енергиен холдинг” ЕАД  за периода 2016 г.- 2020 г. лихви по кредитите  в размер на 87 957 хил. лева плюс 429 763 лева неустойки или общо 88 387 хил. лева Към 30 юни 2021 г. задълженията на дружеството към „Булгаргаз” ЕАД са в размер на 86 137 хил. лева.  Съгласно счетоводният баланс на дружеството към 30 юни 2021г. „Топлофикация София” ЕАД има дългосрочни задължения към банки  в размер на 19 666 хил. лв., а краткосрочни в размер на 16 640 хил. лв. или общо 36 306 хил. лв.

По данни от представената справка за задълженията към банки се оказва, че дружеството има задължение по един  заем към Международната банка за развитие и възстановяване в размер на 14 776 хил. лева, който не се разбира дали към момента е в просрочие или е редовен дълг.

Не става ясно дали към 30 юни 2021 г. е погасен заема към Българската банка за развитие, който беше взет за  да бъдат върнати парите на клиентите от разликата в цените на природния газ през 2020 г. който не се разбира дали към момента е в просрочие или е редовен дълг.

 

„Топлофикация София” ЕАД  не представи пред Временната комисия информацията за вземанията, които има от клиенти на топлинна енергия, битови и небитови, както и за тяхната обезценка.

Вземанията от клиенти на електрическа енергия към 30 юни 2021 г. са в размер на 2 423 хил. лева, като най-много са от НЕК в размер на 1 626 хил. лв.

Съгласно представената справка от  „Топлофикация София” ЕАД се оказва, че дружеството за 5 години е закупила 3 749 109 тона квоти за въглеродни емисии на обща стойност 206 384  хил. лева.

 

 

Година Количество тон цена евро/тон цена лева/тон стойност лева
2016 300036 5.57 10.89 3268583
2017 566002 14.09 27.56 15597683
2018 774105 27.30 53.39 41332686
2019 930046 28.47 55.68 51787252
2020 1178921 40.94 80.07 94398167
общо 3 749 109     206 384 371

 

Съгласно представената справка от  „Топлофикация София” ЕАД, на база на  решенията на КЕВР в цените на топлинната и електрическата  енергия за периода 2016 г. до 30 юни 2021 са включени разходи за закупени емисии общо 2 584 804 тона, на обща стойност 96 549 990 лева.

 

ценови период количество цена евро/тон цена лева/тон стойност лева
01.07.2018-30.06.2019 713513 8.91 17.43 12433995
01.07.2019-30.06.2020 613141 25.00 48.90 29979989
01.07.2020-30.06.2021 1258150 22.00 43.03 54136005
 общо 2 584 804     96 549 990
признати разходи от КЕВР, които са включени в цените от 1 юли 2021 г. , за предишния ценови период не включени в справката на Топлофикация София 21879140
общо 2 584 804     118 429 130

 

Но ние считаме, че трябва да се прибавят и признатите разходи от КЕВР в размер на 21 879 хил. лева, които са включени в цените за настоящия ценови период, съгласно действащата Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия, която КЕВР прие през май 2020 г.

Временната комисия  установи  разлика между признатите разходи от КЕВР в цените и реално закупените от дружество квоти емисии въглероден двуокис  в размер на  1 164 305 тона на обща стойност 87 955 хил. лева.

Покупката на емисии е един от ключовите етапи от цялостния процес по управление на емисиите по ЕСТЕ (Европейска схема за търговия с емисии). За придобиването на квоти емисии се прилагат три подхода в зависимост от текущите потребности на дружеството - текуща (ежемесечна) покупка, еднократно или периодично (нетекущо) придобиване на квоти и срочен пазар на емисии парникови газове.

Във връзка с реално закупените от „Топлофикация София” ЕАД  квоти въглеродни емисии интерес предизвиква договор Д-0-26 от 10.04.2019 г. за сключване на сделки с финансови инструменти между „Топлофикация София" ЕАД и инвестиционния посредник ,,Гранд Кепитал" ООД.

С договора инвестиционният посредник приема срещу възнаграждение от свое име и за сметка на клиента да извършва сделки с финансови инструменти, в това число квоти за емисии парникови газове, съгласно нареждания от клиента.

Впечатление прави неопределеният срок на договора. Клиентът е длъжен да заплати възнаграждение за всяка изпълнена сделка за покупка на квоти за емисии парникови газове в размер на 0,5 евро на тон квота. Инвестиционният посредник може да възложи изпълнението на инвестиционните услуги и дейности на трето лице  въз основа на писмен договор и при спазване на изискванията на Наредба 38 и Общите условия.

Според договора сделката с финансови инструменти се извършват само по писмено нареждане на клиента (заявка) и са изцяло на риск на клиента.

По договора са реализирани форуърд сделки на извънборсов пазар (поръчка/сделка маржин: 19733 от 08.08.2019 г. и поръчка/сделка маржин 19735 от 08.08.2019 г.). С тези  две поръчки ,,Топлофикация София" ЕАД е наредило на ИП „Гранд Кепитал" ООД извършването на две форуърдни сделки, които са потвърдени от „Гранд Кепитал" ООД.  Предмет на нарежданията е покупка на форуърд върху емисии на парникови газове, с ISIN GB00H1JDWN70, номинал 800 000 (осемстотин хиляди тона), единична цена 28.50 ЕUR/тон и обща стойност 22 800 000 EUR (двадесет и два мили она,  осемстотин хиляди евро} и падеж 15.04.2020г., с насрещна страна „Гранд Енерджи Дисrрибюшън" ЕООД.

„Топлофикация София” ЕАД за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г.  няма сключени договори по така наречените ин-хаус процедури / чл. 14 ал.1 т.6 от Закона за обществените поръчки/.

Фирмата „Гранд Кепитъл“прехвърля закупуването на емисии на „Гранд Енерджи Дистрибюшън, като и двете фирми са свързани с Христо Ковачки. Поръчките са за единични цена 28.50 ЕUR/тон, докато всички прогнози (например на експертите от REFINTIVE) за цени на емисии за 2019 г. са 23 ЕUR/тон, а за 2020 г. са 25 ЕUR/тон.

Датата 08.08.2019 за закупуване на първите 50 000+50000 тона емисии е подбрана много добре защото на тази дата борсовата цена не фючърси  СО2 е 29,28 ЕUR/тон тоест с 0,78 ЕUR/тон по-висока цена. За всички останали дати, на които са издадени останалите 10 фактури от страна на „Гранд Кепитал” към „Топлофикация София”, тоест дати на които се предполага че след извършени плащания от „Топлофикация София” са осъществени  борсови сделки, се оказва, че цените са значително по ниски и по този начин „Гранд Кепитал” си осигурява една печалба от порядъка на 4,6 млн. евро или приблизително 9,2 млн. лв. Общата стойност на фактурираните суми е 52 248 963,96 лв., като „Топлофикация София” ЕАД е заплатила всички суми на „Гранд Кепитал ООД”, включително начисленото, въпреки законодателните промени, ДДС (от 28.02.2020 г. са в сила изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Законодателната промяна се изразява в режим на “обратно начисляване” на ДДС при прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове по част трета на Приложение № 2 от ЗДДС) в размер на 10 257 264 лв. От своя страна инвестиционният посредник е заплатил всички суми на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД и твърди, че не дължи суми на „Топлофикация София” ЕАД, а задължението следва да бъде отнесено към „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД, от което са закупени квотите. Надвнесените суми обаче не са върнати от насрещната страна по сделката - „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД.

Тоест, „Топлофикация София“ е изплатила 800 000 лв. комисионни на „Гранд Кепитал“ без да е ясно по какви критерии и правила топлофикационното дружество е избрало този инвестиционен посредник.

Предвид факта, че целта на инвестиционния посредник е договаряне на по-ниски цени по сделки, не е ясно защо при прогнозни цени на емисионни квоти от 25 ЕUR/тон „Топлофикация София подписват поръчка с цена на емисионна квота 28,5 ЕUR/тон.

Ако дружеството „Топлофикация София“ сама организира и провежда сделките си за закупуване на въглеродни емисии, то разходите за това ще бъдат намалени с 9,2 млн. лв.

За  периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. дружеството е   изплатило  разходи по граждански и консултантски договори в общ размер на 3 897 100 лева, по години както следва:

 

година общо изплатени суми
1 юли до 31 декември 2016 409445
2017 641101
2018 787719
2019 909005
2020 857928
1  януари 2021 до 30 юни 2021 г. 291902
общо за периода 3 897 100

 

За периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. някои от изплатените суми са за:

- за правни услуги 721 851 лева;

- на обществените посредници 416 895 лева;

- през 2016 г. и 2017 г. са изплатени суми по договор „Стратегически и оперативни инициативи за оптимизиране на дейност на „Топлофикация София” ЕАД  на консорциум „ИНДЕВР- АЙ ТИ СИ”, който има само регистрация по Булстат на обща стойност  327 870 лева.

- през 2018 г. и 2019 г. са изплатени суми  на дружество регистрирано по Закона за задълженията и договорите „Скалиа” ДЗЗД, което има само регистрация  Булстат, но не и регистрация в Търговския регистър  за „Планиране и изпълнение на дейности по усъвършенстване на процеси, свързани с удовлетвореност на клиенти и повишаване на събираемостта” обща стойност  573 600 лева.

 

На консорциума и дружеството „Скалиа” са изплатени общо 901 470 лева, което представлява над  23 % от всички изплатени суми по граждански и консултантски договори.

С писмо от 9 септември 2021 г. Временната комисия поиска договорите, отчетите и документите, с които са извършени плащанията към консорциума и дружеството, което е регистрирано по Закона за задълженията и договорите.

На 10 септември 2021 г. получихме отговор, като бяха представени договори, приемо-предавателни протоколи и банковите документи за извършените плащания.  Отчети за извършената работа няма представени.

 

Освен това по договора с консорциума в справката на „Топлофикация София” ЕАД  има посочени, че са извършени 4 плащания на обща стойност 327 960 лева, а съгласно представените банкови документи са извършени 5 плащания на обща стойност 355 590 лева или има разлика от 27 630 лева.

За 2016 г. на членовете на Съвета на директорите са били изплатени възнаграждения в общ размер на 120 хил. лева  /за трима човека/, през 2020 г. на членовете на Надзорния и Управителния съвет / общо 6 човека / са изплатени възнаграждения в общ размер на 294 хил. лева, или има увеличение  с над 145 %.

На 22 юли 2021 г. Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите отказа на „Топлофикация София” ЕАД поискана дерогация от дружеството  за спазване на нормите за допустимите емисии на азотни оксиди.

За да приведе дейността на дружеството за спазване на тези европейски  нормите то  е трябвало да направи инвестиции  в размер на около 190 млн. лева.

При прегледа на бизнес-плана за периода от 2020 г. -2024 г. приет от КЕВР с Решение № БП -15 от 25 септември 2020 г., както и приетия бизнес-план за 2021 г. от Столичния общински съвет на дружеството, ние не установихме да са планирани средства за такава инвестиция, за което очакваме да получим отговори от тях.

Столичният кмет Йорданка Фандъкова и председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков в качеството им на собственик на „Топлофикация София“ не се явиха на заседание на Комисията по ревизията.

 

Констатирани проблеми, накърняващи публичния интерес:

 • „Топлофикация София“ ЕАД е във фактически фалит – към 30 юни 2021 г. общите задължения на дружеството са 1 068 980 000 лв. и няма перспектива за погасяването им.
 • Потребителите на топлинна енергия са недоволни от високите сметки за парно и топла вода, от неясните и неразбираеми фактури и от качеството на предоставяната услуга.
 • Дружеството не е направило инвестиции за спазване на нормите за допустимите емисии от азотни оксиди, поради което не отговаря на изискванията в комплексното разрешително.

 

 1. Изграждането на газовата връзка България-Гърция и дейността на смесеното българо-гръцко дружество „Ай Си Джи Би” АД

 

След кризата с доставката на природен газ от Русия през зимата на 2009 година, се взема решение от Правителството  да се построи интерконекторна връзка между България и  Гърция. По този начин се свързват газопреносните мрежи на Гърция и България между Комотини и Стара Загора, като тя се очертава като приоритет не само за България, а за цяла Югоизточна Европа. Чрез тази газова връзка България ще има достъп до Транадриатическия газопровод /ТАР/.

Целта на проекта е България да може да получава природен газ по различен маршрут и от различни източници. Дължината  на газопровода е 182 км, като 160 км са на българска територия. Очаква по газопровода  да се доставя около 3 млрд. куб. м годишно природен газ, като ще има технически капацитет до 5 млрд. годишно.

Проектната компания „Ай Си Джи Би” АД е създадена през 2011 година с цел изграждане и експлоатация на интерконектора между България и Гърция. В дружеството участват с по 50 % от българска страна „Български енергиен холдинг” ЕАД, а от гръцка страна IGI Proseidon SA.  Решенията на Общото събрание на дружеството и на 8-членния Съвет на директорите се вземат с единодушие, като  „Ай Си Джи Би” АД се представлява от двама изпълнителни директори по един от гръцка и българска страна само заедно. Българската страна не може да прави никакви промени на наша територия  от мениджърския екип без формалното съгласие на гръцката страна.

През 2013 година са приключени одобрителните  процедури за ОВОС и за двете страни, като те са положителни. През декември 2015 г. акционерите на „Ай Си Джи Би” АД приемат окончателното инвестиционно решение за проекта, като реализацията му е обвързана с  две условия – провеждане на пазарен тест и осигуряване на грантово финансиране. През месец декември 2016 г. успешно е завършен пазарния тест.  През 2015-2017 г. са учредени вещните права върху  3 800 поземлени имоти, през които ще преминава газопровода през българската територия.  Разрешение за строеж от Министерството на регионалното развитие и благоустройство от българска страна е издадено на 12 октомври 2017 г., което е представено пред Комисията по ревизията. На 8 август 2018 г. регулаторите на две страни са приели официално решение за проекта. През октомври 2019 г. са сключени споразумения за пренос на газ с основните търговци, които са запазили капацитет през газопровода.

На 1 октомври 2019 г. са подписани договорите за производство и доставка на линейни тръби и договор за проектиране, доставка и строителство.

През месец февруари 2020 г. започват фактически строителните дейности.

Капиталът на „Ай Си Джи Би” АД, който е регистриран в Търговския регистър към момента е в размер на 115 980 740 лева, като половината е участието на „Български енергиен холдинг” ЕАД /БЕХ/, т.е. 57 990 370  лева, от които на 23 октомври 2019 г. са внесени  41 463 590 лева. Тези средства са взети  средства от третата облигационна емисия, която БЕХ е емитирала  чрез Ситибанк Лондон през 2018 г., информацията е от отчета на БЕХ на „Българска фондова борса” ЕАД  към 31 август 2021 г. Сумата от 57 990 370 лева представлява българското участие в проекта, от посочените по-долу източници  за собствено финансиране  в размер на  59 300 000 евро / 115 980 хил. лева/.

Първоначално окончателното инвестиционно решение за строителството на газопровода е било в размер на около  144 850 000 евро  с краен срок за изпълнение 28 април 2021 г.

Съгласно писмото на „Ай Си Джи Би” АД до Временната комисия през 2015 г. се договаря ново окончателно инвестиционно решение от българска и гръцка страна със  следните източници на финансиране на проекта в размер на 247 млн. евро:

 • 59 300 000 евро собствено финансиране, предоставено от акционерите;
 • 45 млн. евро одобрена безвъзмездна помощ от Европейската енергийна програма за възстановяване;
 • 39 млн. евро безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност” 2014 г. - 2020 г., осигурено от европейските инвестиционни фондове в размер на 85 % и национално финансиране 15 %;
 • 109 900 000 евро дългосрочно заемно финансиране от Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ предоставено на „Български енергиен холдинг” ЕАД и обезпечено с държавна гаранция. Договорът за заем е сключен на 10 октомври 2019 г. От своя страна холдингът прехвърляне заемното финансиране на „Ай Си Джи Би” АД, при същите условия без допълнителен марж за тях, при които е предоставен заема от ЕИБ чрез договор за акционерен кредит. Според поясненията на „Българския енергиен холдинг” ЕАД до Временната комисията, ако са различни условия по кредита, който холдинга дава на „Ай Си Джи Би” АД от условията, при които ползва заема от  ЕИБ, щяло да се тълкува за държавна помощ.

 

На 17 август 2020 г. е усвоен първият транш от заема в размер на 30 млн. евро, при плащане на лихва два пъти годишно в размер на 0,259 %, пет години гратисен период за главницата, плащане на главницата два пъти годишно, като окончателно трябва да се изплати последната вноска на 17 август 2045 г.

 

18 януари 2021 г. е усвоен вторият транш от 30 млн. евро, лихвата е 0,237 %  платима два пъти годишно, връщане на последната вноска 18 януари 2046 г.

 

Съгласно условията на ЕИБ, проектът подлежи на регулярни независими одити и проверки за спазване на всички екологични и социални стандарти. По време на строителството на газопровода, са предвидени шест такива проверки.

 

По данни от представената информация  от „Българския енергиен холдинг” ЕАД, холдингът е сключил три консултантски договори  и извършил  следните плащания за проекта IGB:

 • през 2018 г. с „Инфрапроект консулт” ЕООД за  въпроси свързани с нотифициране на държавните помощи  в общ размер на 29 000 лева;
 • през 2018 г. с „ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК” ЕАД, относно подготовка на отговори на въпроси на ЕИБ свързани с екологичното и социалното въздействие на проекта в общ размер на 25 000 лева;
 • през 2019 г. с „ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК” ЕАД относно консултатски услуги по въпросите на екологичното и социалното въздействие на проекта в общ размер на 706 421 лева.

 

Общо изплатени суми по трите договора  от „Българския енергиен холдинг” ЕАД  са 760 421 лева.

 

Съгласно писмото на „Ай Си Джи Би” АД до Временната  комисия,  срокът на приключване на строителните работи е до 31 декември 2021 г.

 

Процесът на  въвеждане  в търговска експлоатация след завършване на строителните работи предполага, че възможната дата за въвеждане в действие на газопровода  е 1 юли 2022 година.

 

Преди да се въведе в експлоатация и след като се завършат строителните дейности, трябва да бъде направено най-малко следното:

 • Издаване на Констативен акт за установяване на годността на строежа образец 15;
 • Отразяване на построеното съоръжение в специализираните карти и регистри;
 • Подаване на заявление и получаване на лиценз от КЕВР;
 • Приемане от Държавна приемателна комисия;
 • Издаване на разрешение за ползване на строежа;
 • Регистрация на съоръжението, като обект с повишена опасност и извършване на първоначален технически преглед.

 

„Ай Си Джи Би” АД приключва 2019 г. на загуба в размер на 1 668 000 лева, а през 2020 г. на загуба в размер на 2 451 000 лева.

От прегледа на Договора на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД с изпълнителя AVAX за проектиране и строителство става ясно, че проектната компания се е отказала от правото си за претендира договорната неустойка, включително от правото си да прекрати предсрочно договора с Изпълнителя поради неизпълнение в заложените срокове.

Съгласно Договора изпълнителят е следвало до завърши строителните работи, включително и пробните дейности до 28.04.2021 г. До новата договорена дата за изпълнение - 31.12.2021 г. е налице забава от приблизително 250 дни. При неустойка в размер на 90 000 евро на ден, за периода на забава, това прави 22 500 000 евро, непретендирана неустойка, която вече не може да се предяви за плащане.

Зам.-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов не можа да отговори колко километра от газовата връзка България-Гърция са изградени. Той подчерта, че от назначаването на служебния кабинет са направени редица проверки с участието на експерти, които са констатирали, че е забавено строителството и няма да бъде завършено до края на 2021 г. Включително, при една от проверките е установено, че само шест строителни работника извършват дейност по трасето на интерконектора.

Изпълнителният директор на „Ай Си Джи Би” АД Теодора Георгиева не се яви на изслушване пред Комисията по ревизията с абсурдните аргументи, че дружеството е само с 50 % българско участие. Установи се, че същата получава възнаграждение в размер на 10 555 лв. месечно през 2019 г. и 15 500 лв. на месец през 2020 г. Тоест, от назначаването й като изпълнителен директор през 2012 г. до момента тя е получила над 1 млн. лв. трудови възнаграждения, като само за 2020 г. общата сума е 205 хил. лв.

 

Констатирани проблеми, накърняващи публичния интерес:

 • Забавянето на изграждането на газовата връзка ощетява българските граждани и фирми и е една от причините за продължаващото сериозно увеличение на цените на природния газ в България.
 • Ръководството на „Ай Си Джи Би” АД не е предявило искане на неустойка в размер на 22 500 000 евро от AVAX поради забавяне на строителството на интерконектора с 250 дни, което сериозно накърнява публичния интерес.

 

 

ІV. ПРЕПОРЪКИ

 

На тази база могат да се изведат следните препоръки:

 1. Процесът по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при изразходването на публични средства да продължи и в следващото Народно събрание чрез създаването на следваща Комисия по ревизията.
 2. Сигналите на граждани и НПО, както и установените нарушения при проверка на представените документи и проведените обсъждания, да бъдат изпратени на съответните институции – Националната агенция за приходите, Агенцията за държавен финансов контрол, прокуратурата, Европейската прокуратура, ОЛАФ, КПКОНПИ, КФН, КЕВР, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по горите, органите на МВР и др.
 3. Изменения и допълнения в Закона за енергетиката, относно Фонд „Сигурност на енергийната система”, утвърждаването на регулирани цени на топлинната и електрическата енергия от КЕВР, управлението и контрола на организирания борсов пазар на електрическа енергия, контрола върху дяловото разпределение на топлинната енергия и др.
 4. Комисията за енергийно и водно регулиране да предприеме действия за изменения и допълнения на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.
 5. В следващото Народно събрание да бъде поискан Доклад за дейността на КЕВР относно изпълнение на контролните й функции по изпълнение на  Регламент (ЕС)  № 1227/2011 г., съгласно глава седма „а” от Закона за енергетиката за периода от 2018 г. до 2021 г.
 6. В следващото Народно събрание да бъде представена информация от КЕВР относно заведените съдебни дела и последващите решения за изменение на цените.
 7. Промени в Закона за обществените поръчки за ограничаване на възможностите за сключване на „ин хаус“ договори.
 8. Да бъдат предприети действия за прекратяване на сключените в нарушение на ЗОП договори „ин хаус“ за дейностите, които не са започнати.
 9. Промени в Закона за управление на отпадъците в посока забрана на вноса на отпадъци от трети страни, ограничаване на местата и срока за съхранение на отпадъци, по-високи изисквания към фирмите, които изпълняват дейности с боклук, забрана за изграждане на инсталации за изгаряне на отпадъци в и в близост до населени места.
 10. Да бъдат предприети действия за защита на държавния интерес при осъществяване на дейности по дезинфекция и контрол на гранични контролно-пропускателни пунктове, включително прекратяване на договори.
 11. Анализ на сключените договори за съвместна дейност и концесия на територията на ловни и горски стопанства. Ограничаване на възможностите за поставяне на ловни огради и недопускане спирането на достъп на граждани до ловните стопанства, както и прекъсване на договорите, които не са в държавен интерес. Модернизиране на техническото оборудване за контрол върху дърводобива. Забрана за сеч във вековни гори, вододайни зони и защитени територии.
 12. Въвеждане на по-строги правила за верифициране на въглеродните емисии. Въвеждане на по-високи изисквания към лабораториите, измерващи емисиите, включително липса на конфликт на интереси с емитентите.
 13. Министърът на околната среда и водите да представи отчет по чл. 6, точки 5 и 6 от Закона за ограничение измененията на климата.
 14. Промени в Закона за ограничение измененията на климата, които да осигурят независимост и обективност на верифициращите и контролиращите органи. Завишаване на изискванията за квалификация и опит на лицата, които извършват дейността.
 15. Министерството на енергетиката и БЕХ да осъществят контрол върху организацията на работата на „Ай Си Джи Би” АД по изграждането на газовата връзка България-Гърция с цел ускоряване на завършването й.
 16. Да бъде предявено искане за неустойка в размер на 90 000 евро на ден от строителя на интерконектора AVAX поради забавяне на строежа, съгласно сключения договор с „Ай Си Джи Би” АД.
 17. Кметът на София, Столичният общински съвет и ръководството на „Топлофикация София“ да предприемат действия за оздравяване на дружеството, защита на интересите на потребителите на топлинна енергия в столицата и осигуряване на инвестиции за изпълнение на екологичните норми и стандарти.

 

 1. ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 1. Приложение 1. Списък с постъпилите сигнали на граждани, НПО, сдружения и инициативни комитети

 

 1. Приложение 2. Списък на документи, изискани от Временната комисияи предоставени на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с работата й.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

№ по ред Входящ номер Относно Резюме Дата на разглеждот комисията Предприети действия по сигнала
23.07.2021 г
1 ПГ-46-128-00-2 сдружение "Обединение 29" Павлин Колев и Никола Николов, Монтана, на ръка, до НС. Сигнал за безхаберно и безстопанствено отношение на властите в гр. Монтана и стопанисването на язовирната стена на язовир "Огоста". Приложен диск. Насочен към ВК за ревизия на МС заедно с диска. Властите в гр. Монтана проявяват безхаберно и безстопанствено отношение към язовирната стена на местния язовир. Това застрашава съседните площи от получаване на разлив и опасност от инциденти НЕ ПРОКУРАТУРА
26.07.2021 г
2 ПГ-46-1194-

М-3

Момчил Добрев Добрев - "Goldman Management LLC", фирма"Спа центрове и детоксикация" ООД, фирма "Голдберг груп" ООД, на ръка, до ВК по ревизия. Относно бездействие на длъжностни лица, неизпълнение на закона и използване на служебно положение, във връзка с кражбата на земна маса от имота на фирмата му, с която е построена северната тангента. Въпреки сезирането на институциите за кражбата на земна маса от собствения му недвижим имот за построяване на северната тангента, те бездействат и не предприемат никакви действия по жалбата. НЕ ПРОКУРАТУРА
3 ПГ-46-1194-

М-4

Марио Шиваров - Движение за противодействие на корупцията, по електронна поща, до ПНС, ВК по ревизия. Молят да бъдат конституирани като представители на обществен съвет в комисията, чрез чиято дейност ще бъдат извършвани проверки в Община Варна. Препратено на комисията НЕ -
4 ПГ-46-1194-

И-5

Иван Чинлаков, по електронна поща, до ВК по ревизия, ПНС. Настоява да бъде поканен, за да изнесе разобличаващи данни за Иван Гешев и Бойко Борисов. Препратено в комисията НЕ -
5 ПГ-46-1194-

Д-1

Димитър Крумов Павлов от София, до всички ПГ, ПНС, ВК по ревизия, на ръка. Ново писмо относно нарушени граждански права, корупция и беззаконие от властта на ГЕРБ и кмета на София г-жа Фандъкова. Препратено Сезира комисията за нарушените му граждански права, корупция и беззаконие от кмета на София Йорданка Фандъкова и управляващите от ГЕРБ. НЕ ПРОКУРАТУРА
27.07.2021 г
6 ПГ-46-

1194-

М-4

Национално движение "Антикорупция в защита на гражданите и държавата", Марио Шиваров, по електронна поща - До ПНС и ВК по установяване на злоупотреби. Ново писмо. Поради технически причини е допусната грешка в предходното писмо и молят да бъде подменено с настоящото писмо. Препратено на комисията. НЕ -
7 ПГ-46-

1194-

М-6

Момчил Добрев Добрев, гр. София, на ръка - До ВК за установяване на злоупотреби. Сигнал за предприемане на мерки срещу лице, което предлага издаване на американски паспорти и шофьорски книжки - Радослав Пейн. Препратено в комисията. Сигнал за предприемане на мерки срещу лице, което предлага издаване на американски паспорти и шофьорски книжки НЕ ПРОКУРАТУРА
28.07.2021 г
8 ПГ-46-

1194-

Д-7

Десислава Конакчийска - Относно предстоящо ликвидиране на басейнов комплекс с уникална за България минерална вода, намиращ се в гр. Варна - Дом Младост. Препратено 31.05.2021 г е обявено, че басейна и сградата няма да работят и ще се строи Феста Тауър. След протести се удължава работата до края на август.

Юли 2020 г се създава нова фирма  „Дом Младост“ ООД

Май 2021 г е препродаден имота на друга фирма

Необходимо е да се уточни вида на собствеността – не е изцяло частна, а правата върху минералната вода са държавни, като управлението и контрола по стопанисването й е предоставено на Община Варна до 2036 г, вино от писмо на МОСВ.

От приложените документи е видно, че басейна на Дом Младост е частен, а сондажа на минералната вода е разположен в общински имот. Необходимо е Община Варна да предостави информация относно предвиденото застрояване в имота на Дом Младост и има ли непосредствена опасност за находището на минерална вода?

НЕ ПРОКУРАТУРА
29.07.2021 г
9 ВКМС-46-1194-

А-1

Атанас Милев - Злоупотреба с финансови средства за частна охрана на обекти на МО - 12 1.Охраняват се войскови имоти с отпаднала необходимост от частни охранителни фирми и най-често от „МОБА“

2. Има обекти, които не съществуват, а са посочени, че се охраняват. Такива има в общините: Свиленград, Харманли, Хасково, Кърджали, Любимец, Крумовград и др. От тези обекти са останали само обособени УПИ-та, но се заплаща за тяхната охрана, което води до неправомерно изразходване на публични средства около 1 000 000 годишно.

3. Предлага да се извърши проверка, която да установи:

- Колко обекта са възложени за охрана от частни фирми от МО?

- Колко се заплаща ежемесечно на дадена фирма? Да се сравни броя на служителите на фирмата и броя на необходимите охранители за обектите, които охранява?

- Да се охраняват обекти, чиито сгради и съоръжения са на висока стойност.

4. При установяване на нарушения и корупционни практики да се накажат виновните лица и да се сезират компетентните органи.

НЕ ПРОКУРАТУРА
10 ВКМС-46-1194-

А-2

Албена Златкова - Незаконно депониране на боклук в сметище за строителен отпадък с изчерпан капацитет – депо „Враждебна“. 16 1.На депо „Враждебна“ не спазени редица изисквания и се депонират материали, които изискват специални площадки за временно съхранение на отпадъци и последваща преработка.

2. Депото е 20 м под земята и опасно близо до подпочвените води на р. Искър. Над земята натрупаните отпадъци достигат близо 20 м височина.

3. Допуснати са закононарушения при проектирането, узаконяването, изграждането и експлоатацията на депото:

- Няма екологична оценка на ПУП и доклад по ОВОС.

- Складират се различни видове отпадъци – опасни и неопасни

- Не е изградена ограда за ограничаване на свободен достъп

- Приемат се материали, които не са инертни /снимков материал/

Искания:

-Да се прекрати дейността на депо „Враждебна“

- Да се изчисти от опасните отпадъци и тогава да се рекултивира

- Да се проведе разследване има ли данни за извършени нарушения, нанесени ли са щети върху околната среда и отговорните лица да понесат отговорност.

12.08.2021 ПРОКУРАТУРА
11 ВКМС-46-1194-

Б-1

Бойко Лаков - Проблеми в дом за възрастни хора гр. Берковица Възрастните хора са затворени и не могат да напускат дома от януари 2020 г заради КОВИД19. Директорът не пуска хората да излизат докато трае извънредното положение.  Ако някой излезе по спешност, при връщане трябва да представи PSR-тест и въпреки това го слагат в 14-дневна карантина. Защо не се признават в дома антигенните тестове? Не е допустимо пенсионери да трябва да плащат скъпи PSR-тестове, след като може с по-евтините антигенни тестове. Финансово не е по силите на пенсионерите.

Изпратено е писмо до Главния санитарен инспектор Ангел Кунчев, но няма отговор.

От МЗ са отговорили, че домовете са под юрисдикция на Социалното министерство

НЕ -???
12 ВКМС-46-1194

-В-1

Васил Василев - Новопостроен паркинг на София мед, който не е асфалтиран и вдига много прах. Общината бездейства 1.Изграден е нов паркинг за 30 автомобила към болница София Мед, който запрашава района. Некачествената настилка на паркинга предизвиква това запрашаване. На ден паркират там около 200 автомобила. Когато времето е дъждовно, паркингът става огромно калище.

2. Изпратени две писма до СО Район Изгрев на 08.12.2020 г и на 23.03.2021 г, след което е получен отговор, че има предписание в 14-дневен срок, паркинга да бъде асфалтиран.

3. След като не е асфалтиран е изпратено 3-то писмо, на което на 10.05.2021 г СО отговаря, че предписанието не е изпълнено, защото паркинга е временен.

Съдействие да се асфалтира паркинга с цел да се избегне замърсяването на района.

НЕ -
13 ВКМС-46-1194-

Г-1

Георги Михайлов – относно зокононарушения в ДЛС „Росица“ Севлиево. 1. Конфликт на интереси – може ли директорът на ДЛС „Росица“ да е в борда на директорите на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово?

2. Нарушения в държавни горски територии:

в периода 20.08.2020 г – 02.09.2020 г е констатирано с протоколи извършване на незаконна сеч. Има ли установени виновни лица и как са наказани?

3. Нарушени са изискванията по сертификат FSC:

- отрязани немаркирани дървета

- облекло, което не отговаря на изискванията на горските работници

- грубо отношение към копитните животни при извозване на дървесината

4. Репресии и изнудване на местни дърводобивни фирми

Приложени са подписки за неправомерни забрани върху ловни дружинки за преминаване и срещу системни и ежедневни проверки на дърводобивните фирми с цел тормоз и затрудняване на дейността им.

12.08.2021 Изпратено копие на сигнала до:

1.Министъра на МЗГХ

2. Изп. Директор на АГ – г-н Дунчев

3. Управителя на Северноцентрално държавно предприятие – Цветелин Миланов

 

14 ВКМС-46-1194-

Г-2

Георги Станков - Екостикери за газови автомобили - 18 1.Автомобилите с допълнителна газова уредба в пунктовете за ГТП се тестват на бензин съгласно инструкциите на М-вото на транспорта, което е дискриминация.

2. Да се промени законодателната уредба в посока преференции на колите на газ – данъчни облекчения, по-висока екокатегория и др.

НЕ -
15 ВКМС-46-1194-

И-1

Иван Симеонов -Необосновано и еднолично отпускане на големи суми на българската православна църква чрез постановления на Министерски съвет - 36 1.За 2021 г със 7 броя ПМС са отпуснати 13 690 813 лв. + 32 500 000 лв. заложени в бюджет 2021 г = 46 190 813 лв.

2.Превишен е лимита с около 2 500 000 лв.

3. По Закона за вероизповеданията няма горен лимит, но са посочени по 10 лв. на лице, но не по-малко от 15 млн., което за 4 374 135 души на 43 741 350 лв. т.е. надвишени са 2500000 лв.

НЕ ПРОКУРАТУРА
16 ВКМС-46-1194-

Й-1

г-жа Йорданка Иванова - помолена да си подаде молба за пенсиониране в столичния електро транспорт.- 20 1.В началото на 2021 г г-жа Иванова е помолена да напусне, въпреки 15 години стаж в Столичен електротранспорт с мотив, че е ползвала 1 месец болнични за операция през 2020 г.

2. Г-жа Иванова и нейни колеги са спечелили дело в админ. съд по сигнал за нарушения в електротранспорта, което е причината за отстраняването им от работа.

Искат да се проверят мотивите за уволнението на Йорданка Иванова и Камелия Гаджелова. Да бъдат възстановени на работа, ако са неправомерно уволнени.

НЕ -
17 ВКМС-46-1194-

К-1

Кирил Господинов - Горско стопанство Невестино злоупотреби. -3 1. инж. Николай Никифоров няма лесовъдско образование е зам.- директор на горско стопанство „Невестино“

2. Милчо Кирилов е директор на ДЛС „Невестино“, Илиян Богомилов и  Красимир Шукалски са горски стражари, Силвия Борисова е лесничей, а Николай Никифоров – зам.-директор. Всички те са общинската структура на ГЕРБ съответно – Милчо Кирилов и Силвия Борисова – ръководители, а останалите са членове на общинското ръководство

3. „МУЛТИГОР“ ООД, с управител племенника на Милко Кирилов – дългогодишен директор, печели последните 10 г 99 % от търговете за продажба на дървесина. Председател на комисиите за търговете е Николай Никифоров.

Да се сезира МЗГХ и прокуратурата за порочния модел за продажба на дървесина и назначенията по роднинска или партийна линия.

12.08.2021 ПРОКУРАТУРА
18 ВКМС-46-1194-

К-2

Костадин Цеков – Замърсен

въздух в с. Беласица -17

В община Петрич, с. Беласица фабрика за пелети замърсява въздуха, шумно е около фабриката и хвърчат трици.

Да се вземат мерки за отстраняване на проблемите, които създава фабриката за пелети.

НЕ ПРОКУРАТУРА
19 ВКМС-46-1194-

Л-1

Людмила Христова –сигнал за ЗП „АГРОКАФТ“ ЕООД гр. Златарица относно безобразия, самоуправство и неспазване на нормативната уредба в област Велико Търново в сектор Замеделие 1.„АГРОКАФТ“ ЕООД гр. Златарица обработва 5000 дка. Във връзка изготвени служебни споразумения, които са обжалвани в РС гр. Елена не се допуска „АГРОКАФТ“ ЕООД да чертаят земите си.

2.След сезиране на МЗГХ очертаването на земята става в реални граници. ЗП не е допускан до масивите си и не може реално да ги обработва.

Изискват се указания какви действия да предприеме ЗП, за да може да обработва земите си.

НЕ ПРОКУРАТУРА
20 ВКМС-46-1194-

М-1

Мария Цекова относно регистрирани в НЗОИК извършени операции и изследвания в МБАЛ „Св. Панталеймон“, които не са направени - източване на НЗОК -15 1.Не е била приемана в МБАЛ „Св. Пантелеймон“, не са извършвани никакви прегледи и операции.

2. Не е ползвала болничен, а е била на работа в ОП „Социален патронаж“ в ж.к. Люлин

Да се направи проверка има ли източване на средства от НЗОК?

НЕ ПРОКУРАТУРА
21 ВКМС-46-1194-

Х-1

Христо Симеонов - Натиск върху животновъд от с. Българене от г-н Георги Балев 1.Георги Балев местен земевладелец, съдружник в „Г 8“ ООД тормози семейна овцеферма с 200 овце в с. Българене – заплахи и физическо насилие

2. Георги Балев е разорал общинските пасища в с. Българене, които ползва под наем.

3. Да се провери каква субсидия получава за унищожена черешова градина, на чиято земя се сеят зърнени култури.

4. Георги Балев ползва пасища без да отглежда животни и ги е разорал и ги е засадил с житни култури.

Да се разгледа системата за разпределение на субсидии да се промени, за да не се допуска 200-300 човека да получават над 80 % от цялата субсидия за страната.

НЕ ПРОКУРАТУРА
22 ВКМС-46-1194-

Ц-1

Царина Печева - ЗАЛИЧАВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ -13 1.Служебно заличаване на стаж от НОИ в два аспекта:

- заличаване на данни, подадени с декл. Обр.1

- заличават се данни преди да е изтекъл 10 годишния давностен срок

Отнася се за случаи на работещи, командировани в страни от ЕС – болногледачи например

НЕ ПРОКУРАТУРА
23 ПГ-46-1194-

Г-2

Георги Стамболиев, гр. Бургас, на ръка - До ВК по установяване на злоупотреби. Сигнал за извършване на проверка в Държавен фонд Земеделие и разпределянето на субсидии за производителите. 1.Да се ревизира ДФЗ по следните основания:

- при отказ от изплащане на субсидия и обжалване по съдебен ред, след отмяна на отказа от съда, ДФЗ не е изплатило субсидията.

- ако не се изплати полагащата субсидия, следва да се направи Акт за установяване на публично държавно вземане, който да може да се обжалва

- при неиплащане на субсидията на ЗП, тя трябва да бъде възстановена към Националния или Европейски бюджет. Това извършено ли е?

2. Въпрос:

- Къде е сумата на неизплатените към мен субсидии в размер на 600 000 лв.?

НЕ АДФИ
30.07.2021 г
24 ВКМС-46-1194-

А-3

Атанас Чобанов -Схема за фалшифициране на данните за въглеродните емисии на електроцентралите свързани с Христо Ковачки. - 35 Поради фалшиви данни са избегнати плащания в размер между 26,7 и 32,21 милиона евро.

ТЕЦ „Бобов дол“ и „Брикел“ подават занижени отчети за въглеродни емисии за последните три години и са си спестили минимум 26,63 милиона евро.

Данните са заверени от компания, която няма предишен опит във верификацията на емисии. Всичките й клиенти са фирми, свързани с бизнесмена Ковачки.

Има съмнение, че верифициращата компания е също на Ковачки и следователно той контролира сам себе си. Това води до:

- ощетяване на държавния бюджет

- замърсяване на околната среда

04.08.2021 ПРОКУРАТУРА
25 ВКМС-46-1194-

А-4

Александър Ковачев - Тир паркинг Лесово с плащания по 25 лв. или 25 евро. - 37 На Лесово има обособен паркинг, през който са задължени да минават ТИР-овете и да заплащат съответно 25 лв. или 25 евро.

Да се провери случая.

31.08.2021 ПРОКУРАТУРА
26 ВКМС-46-1194-

Б-2

Борислав Кънчев - Сигнал за корупция за директора на ДГ-40 „Проф. д-р. Ангушев“ гр. София - 24 1.Укрива се насилие върху малолетни деца в ДГ 40 „Проф. д-р. Ангушев“

2.Осъществява се нелегален прием в детската градина, което води до корупция

3.Има свръхприем на деца + 4 деца в група от 35 деца

4. Сезирана е прокуратурата, която прекратява делото

Твърди се, че има политическа закрила над директора на ДГ 40

НЕ ПРОКУРАТУРА
27 ВКМС-46-1194-

В-2

Виктория Любомирова - Застрояване на плаж Нестинарка - 30 През април установяват застрояване с комплекс от едноетажни къщи, който възпрепятства достъпа до плажа. Също така не съществува паркинга, който до момента се е ползвал от посетителите на плажа.

Да се направи проверка на застрояването – отговаря ли на изискванията и ще се осигури ли достъп до плажа?

НЕ МРРБ
28 ВКМС-46-1194-

Г-3

Галина Каварджиева -Регистриране на хора в адреси в имоти, в които няма съгласие на собствениците за гласуване на изборите.с. Забърдо обл. Чепеларе 29 В с. Забърдо са регистрирани за кметските избори около 90 човека по адресите в селото, без знанието на собствениците на къщите. Целта е да гласуват на местните избори. Сигнализирана е прокуратурата, но няма резултат. Жителите искат да се провери случая. НЕ ПРОКУРАТУРА
29 ВКМС-46-1194-

К-3

Кремена Желева - Имотни измами на Добромир Турманов - Бургас - 26 Група граждани, потенциални купувачи на имоти са измамени от Добромир Турманов, син на председателя на Обс Бургас Севдалина Турманова. Считат, че лицето е покровителствано от институциите, поради позицията на майка му. Измамил е хора със суми от 2000 до 10 000 лв. Някои от измамените са общински служители и не смеят да се оплачат. Твърди се, че има политически чадър над измамника. Търсят съдействие. НЕ ПРОКУРАТУРА
30 ВКМС-46-1194-

Л-2

Любчо Луков - Грабеж в к.в. Дървеница с търг на гл. архитект на Район Студентски - СО - Диан Димов. Площадка е превърната в кръчма, която затваря единствената улица.- 23 УПИ публична общинска собственост е продадено чрез търг като частна общинска собственост и е построено заведение, което пречи на преминаването на граждани към спирките на градския транспорт и магазините. Да се провери:

1.УПИ 68134.1603.5784 в кв. 2А, парцел 7 каква собственост е – публична общинска или частна общинска?

2. Ако е публична, кога е сменен в частна?

3. Нищожен ли е търгът от продажбата?

НЕ ПРОКУРАТУРА
31 ВКМС-46-1194-

М-2

Мартин Цветков -Сливане на две детски градини от кв. Стрелбище ДГ "Приказен свят" и по-малката ДГ 40 „ДГ д-р Ангушев“, кв. Гоце Делчев. 1.Кое налага сливането на две детски градини от различни квартали – 129 ДГ "Приказен свят" от кв. Стрелбище и 40 ДГ  „ДГ д-р Ангушев“, кв. Гоце Делчев, въпреки, че родителите са против.

2. Защо по-малката поглъща по-голямата?

3. Повече от 2 години не се назначава конкурс за директор на 129 ДГ. Умишлено ли е това?

Покровителства се директорката на 40 ДГ от партия ГЕРБ.

Да се провери случая.

НЕ МРРБ
32 ВКМС-46-1194-

М-3

Михаел Кристенсен - За купуване на гласове от общинска фирма "Чистота " - Пловдив Чрез Общинска фирма „Чистота“ в Пловдив се изплащат по 100 лв. за гласувалите за ГЕРБ, твърди ром, работещ във фирмата. Направен е списък с данните на работещите във фирмата, които ще гласуват за ГЕРБ. 100 лв. ще получат до 10 дни след изборите. НЕ ПРОКУРАТУРА
33 ВКМС-46-1194-

М-4

Мартин Д. - Заплахи от Иван Белишки - син на кмета на Панагюрище на съграждани. -29а Заплахи от сина на кмета на Панагюрище към жителите, които го критикуват и разобличават престъпните му действия. Също и натиск към хора от опозицията. НЕ ПРОКУРАТУРА
34 ВКМС-46-1194-

П-1

Пенка Бобева - Добромир Турманов син на Севдалина Турманова от ПГ Герб е завлякъл с обещания за закупуване на имот десетки граждани Група граждани, потенциални купувачи на имоти са измамени от Добромир Турманов, син на председателя на Обс Бургас Севдалина Турманова. Считат, че лицето е покровителствано от институциите, поради позицията на майка му. Измамил е хора със суми от 2000 до 10 000 лв. Някои от измамените са общински служители и не смеят да се оплачат. Твърди се, че има политически чадър над измамника. Търсят съдействие. НЕ ПРОКУРАТУРА
35 ВКМС-46-1194-

П-2

Пламен Йорданов и др. - Сигнал за натиск от Илиян Събев от ПП ГЕРБ в Каварна Група търговци с дейност на територията на Община Каварна са тормозени и рекетирани от кандидата за кмет на ГЕРБ Йордан Стоянов.

1.През 2019 г приближен на Стоянов иска 16000 лв. за предизборната му кампания. При отказ е отправена заплаха за проверки от Инспекция по труда и Икономическа полиция. След отказ да се спонсорира кампанията, започват множество проверки.

2. Принуждават се работниците във фирмите да пускат сигнали, които да са повод за проверки.

Да се вземат мерки за провеждане на честни избори в Общината. Да се спре натиска от представители на ПП ГЕРБ.

НЕ ПРОКУРАТУРА
36 ВКМС-46-1194-

Р-1

Радост Колева - Сигнал за незаконна практика на ЧСИ Лучия Тасева от Добрич, която налага запор на госпожата за изтеглен кредит от нейната починала майка и направила отказ от наследство.-25 Родителите й са осъдени за кредит от 2008 г. ЧСИ Лучия Тасева запорира неправомерно личните сметки на г-жа Колева и й изпраща покана за опис на имущество. Делото е от 2011 г и давностния му срок е на 01.11.2021 г. Майката на г-жа Колева е починала 2018 г и тогава има отказ от наследство, който е изпратен на ЧСИ в срок. Баща й е жив и носи последствията от взетия апартамент.

Превишава ли си ЧСИ Тасева правата като запорира сметки и описва имущество на наследниците, които имат отказ от наследство?

НЕ ПРОКУРАТУРА
37 ВКМС-46-1194-

Р-2

Милена Рашева - Одобрен доставчик по схема "Училищен плод" от 2012 г. и по схема "Училищно мляко" от 2016 г. и неплатени 1 милион неплатени разходи за доставка на плодове и зеленчуци по училищата. 1.ДФ „Земеделие“ не изплаща доставени, разпределени и консумирани плодове по схема „Училищен плод“. Отчетени са от ДФ „Земеделие“ доставки за учебната 2018/2019 г в размер на 2 584 681,91 лв. но не са изплатени съгласно чл. 5 Изплащане на помощта на одобрените заявители.

2.В следствие на това „Ню Проджекс Консулт“ ЕООД има неизплатени разходи за доставки на плодове и зеленчуци по училищни схеми над 1 милион лв.

3.Прилагам документи за констатирани нарушения от служители на ДФ „Земеделие“. Също така уведомителни писма за одобрени заявки за плащане.

НЕ ПРОКУРАТУРА
38 ВКМС-46-1194-

Х-2

Христо Сотиров - Обществена поръчка за резервни части необходими за ремонти на китайските автобуси с 4 пъти по висока цена избрана фирмата след обжалване пред КЗК. - 21 1. Обжалвана обществена поръчка за доставка на резервни части за поддръжката на автобусите в Столичен Автотранспорт 04.08.2021 Има решение на КЗК, с указание към комисията да се потвърди избора на спечелилия изпълнител. Вносителят оттегля жалбата си.
39 ВКМС-46-128-00-1 Гражданско сдружение „Искър“ -Неправомерни действия на институции и отказ за възстановяване на собствеността на имоти в землището на трите изселени села Калково, Шишманово и Горни Пасарел Селата Калково, Шишманово и Горни Пасарел са принудително изселени през 1954 г във връзка със строителството на яз. Искър. 1368 домакинства са собственици на 106 106 дка в землището на яз. Искър, които не са обезщетени и земите им не са одържавявани. Въпреки това се разпродават на чужди хора чрез различни постановления. Част от земите им са дадени на концесия на Румен Гайтански. Собствениците са подали заявления за възстановяване на собствеността им, но все още не е възстановена. Искания:

-да се проверят действията на Поземлената комисия Пначарево, която отказва да изработи земеразделителин план и създава вилна зона.

-да се уточни териториалната граница между общините София и Самоков.

- да се възстановят земите на собствениците им и техните наследници.

НЕ ПРОКУРАТУРА
40 ПГ-46-139-01-1 Инициативен комитет от гр. Плевен, с. Брестовец - До ПНС. Подписка от граждани от гр. Плевен и Плевенска област във връзка с управлението на Медицинския университет в гр. Плевен. Сигнализират за корупционни практики и злоупотреби от страна на Ивалена Василева - ръководител "Човешки ресурси" и Григор Горчев - бивш ректор на МУ. Към писмото липсват приложени подписи. С резолюция на ПНС е насочено към М. Манолова. Сигнализират за корупционни практики и злоупотреби от страна на Ивалена Василева - ръководител "Човешки ресурси" и Григор Горчев - бивш ректор на МУ НЕ ПРОКУРАТУРА
02.08.2021 г
41 ВКМС-46-116-00-1 Инициативен комитет на кв. В. Левски - зелена градинка на общината се превръща в частен имот с осъществяван чадър на кмета на р-н Подуяне Ева Митова и арх. Михайлов - Директор на РДНСК -48 1.Зелена градинка, която е държавна собственост обсебена и половината от нея е превърната в частен имот. В зелената площ има построени бунгала, гаражи, два павилиона за закуски, които са превърнати в кръчми.

2.Сезирана е прокуратурата и са издадени заповеди за премахване на незаконните обекти.

3. Кметът на района Ева Митова не изпълнява заповедите и обектите не са премахнати.

Бездействието на кмета буди подозрение за наличието на корупционни практики.

Да се сезират органите за премахване на незаконните постройки и да се възстанови облика на зелената площ.

НЕ МРРБ
42 ВКМС-46-1194-

А-5

Антон Мишев - Източване на българските инвеститори от ЕРП-тата 1.Чрез законови промени и КЕВР се източват българските инвеститори, което води до покачване цената на тока.

2. През 2017 г е приета Наредба 1, в която се определя разходите за присъединяване да се плащат от инвеститора на обекта, но от друга страна след въвеждане в експлоатация съоръженията стават част от активите на електроразпеделителните дружества. Така те стават част от формулата по ценообразуването на ел. енергията. Имаме двойно заплащане на „инвестициите на ЕРП-тата – един път от инвеститорите на обектите и втори път от бълг. граждани чрез цената на ел. енергията.

04.08.2021 КЕВР
43 ВКМС-46-1194-

В-3

Величка Величкова -Организирана престъпна група от настоящия кмет на общ. Бойчиновци. - 42 Нарушения, извършвани от кмета на Община Бойчиновци:

-неправомерно съхраняване на опасни отпадъци в Община Бойчиновци

- неправомерно изразходване на публични средства чрез обществени поръчки

- неправомерно изразходване на европейски средства по оперативни програми

- психически и физически тормоз върху служители, които са против извършване на посочените по-горе закононарушения

- да се провери концесията на „Екоагрострой“ АД за добив на инертни материали в находище „Гредо“

Твърди се, че е организирана ОПГ на територията на общината, която усвоява финансовите и материални ресурси в Бойчиновци.

НЕ ПРОКУРАТУРА
44 ВКМС-46-1194-

В-4

Веселин Георгиев - ремонти на Ломско ще се и изграждането на ВиК инсталация в Костинброд - 50 Въпреки липсата на дупки и това, че скоро е асфалтиран, отново се прави ремонт и полага асфалт на „Ломско шосе“ – отсечката от Костинброд до София. А в Костинброд улиците са без асфалт и дупки. Неправомерно се изразходват публични средства. Да се направи проверка. НЕ МРРБ
45 ВКМС-46-1194-

Е-1

 

Елена Савова - Назначение на КАЛИНКА в КПКОНПИ -44 Предстои да се назначи въпреки мораториума, наложен от 45-тото НС лице Малинка Вълкова на длъжност „Старши експерт“ в звено „Международно сътрудничество“ в КПКОНПИ. В момента лицето работи на длъжност „Младши експерт“ в същото звено.

Да се провери има ли направено такова назначение.

НЕ -
46 ВКМС-46-1194-Ж-1 Желязко Михалев - Терен за училище се преобразува в жилищен терен за застрояване -46 Терен в Малинова долина отреден за училище е преобразуван в терен за жилищно застрояване. Постъпило е инвестиционно намерение от „Лобутов инвест“ ЕООД за строеж на 5 нови сгради. В терена е запазено място за детска градина. Защо общината е защитила частния интерес и допуснала да се смени предназначението на терена от училище в жилищен? Спазена ли е законовата процедура за това? НЕ МРРБ
47 ВКМС-46-1194-

И-2

Иван Иванов – „Златен гьол“ на границата и лаборатория Алименти 1.Фирма „Алименти“ притежава изпитвателна лаборатория, към която се насочват голям брой проби за изследвания. Операторите в областта на храните са били принуждавани да си дават пробите в тази лаборатория.

2.Още Пламен Моллов, като шеф на БАБХ въвежда практиката да се насочват кръвни проби към частни лаборатории, вместо постъпленията от изследванията да постъпват в БАБХ.

3. Така наречения „Златен гьол“ е създаден по национална профилактична програма. Частна фирма прибира приходите от дезинфекционните площадки, които е взела под наем.

В основата на схемата са д-р С. Василев и д-р Михайлов. Първият е бивш шеф на ОДБХ-Пловдив, а вторият дългогодишен началник на ГВИП Капитан Андреево.

31.08.2021 ПРОКУРАТУРА
48 ВКМС-46-1194-

Й-2

Йордан Минчев - неправилно приложена улична и дворищна регулация в ромската махала в гр. Нова Загора Новоизграждаща се улица минава през частно дворно място. Счита, че е неправомерно отредена уличната регулация в интерес на ромското малцинство, които са покровителствани от ДПС. Кметът на Община Нова Загора не отговаря на жалбите и не разглежда казуса. НЕ МРРБ
49 ВКМС-46-1194-

М-5

Милен Цветанов - Невдигнат запор, наложен от ЧСИ Виктор Георгиев, рег. 725 от регистъра на КЧСИ, върху дружествен дял на Петър Петров, ЕГН 7111231543, който е внесъл задълженията си на 22.11.2019 г. в пълен размер. 1.Неправомерно невдигнати запори от ЧСИ Виктор Георгиев върху банкови сметки и дружествени дялове

2. Неправилно изчислени законни лихви върху главницата от ЧСИ Георгиев.

3. Неправомерно конституиране на взискател ЕТ „ЛДВ-Даниела Канчева“ – съдлъжник, въпреки че два месеца по-рано е прекратено делото поради погасяване на целия дълг

4. Не са възстановени от ЧСИ Георгиев несеквестируеми суми – субсидии по схеми и мерки от Европейските фондове или държавния бюджет

5. Да се потърси наказателна отговорност от ЧСИ Георгиев за неправомерни действия.

НЕ ПРОКУРАТУРА
50 ВКМС-46-1194-

Н-1

Нели Атанасова - Медицински специалисти и лекари, работещи в сектор образна диагностика към ДКЦ, МЦ, СМДЛ, СМТЛ и МТЛ в различни градове на страната не получават допълнителни парични средства за работа на първа линия, въпреки работата с болни от корона вирус-43 Няма заплащане на работещите на първа линия с болни от коронавирус:

- В рентгеновите кабинети

- В денталните лаборатории

Настояват статута им да бъде променен и да бъдат включени в Методиката за допълнително финансово стимулиране, включително и със задна дата.

НЕ -
51 ВКМС-46-1194-

П-3

Пенка Великова - Сигнал за ревизия и отчет по обявените приеми в периода 21.04 до 30.06 на 2020 г. и същия период на 2021 г. за предоставяне от ДЗ Земеделие на краткосрочен кредит на земеделски стопанства на плодове и зеленчуци. + копия Бюджетът за краткосрочните кредите на ЗП на плодове и зеленчуци полски и оранжерийно производство за реколта 2020 г е 30 милиона лв., а за реколта 2021 г – бюджета е 12 милиона лв. По наша информация са усвоени около 1 милион лв. Въпросът е къде са останалите близо 40 млн. лв. и за какво са усвоени? Тази помощ реално не е стигнала до стопаните и много от тях са фалирали.

Проблемът е текущ и необходимо спешно да му се обърне внимание

НЕ АДФИ
52 ВКМС-46-1194-

Р-3

Руси Кънев - ДФ Земеделие неизплатени 30000 лв. по програма на животновъдите - 41 Неизплатени субсидии за млечни крави в размер на 27000 лв. Причината е, че кравите са в нерегистриран по чл. 137  обект.

Водят дело срещу ДФ „Земеделие“ за изплащане на субсидията.

НЕ АДФИ
53 ВКМС-46-1194-

С-1

Севим Шехова - Обществена поръчка със завишени цени на доставените продукти - 45 Да се провери обществена поръчка за закупуване на компютър, мишка, УСБ и шродер на държавните служители, подпомагащи социално слаби и деца в риск. Цената на един комплект, обявен в поръчката е 8558 лв., която е многократно завишена. НЕ АДФИ
03.08.2021 г
54 ВКМС-46-1194-

О-1

Огнян Пенев - Извършване на проверка за злоупотреби на EVN/EP ЮГ 1.През 2020 г е обявена процедура за СМР към КЕЦ при EVN чрез заобикаляне процедурите по ЗОП.

2. Сигналите подадени към КЕВР, Прокуратура АДФИ, КЗК и др. са без резултат.

3. Процедурата е обжалвана в Австрия и е спряна от съда, но е обжалвана във ВАС. Въпреки това, СМР-тата се извършват от незаконно от фирма, която не е избрана със законова процедура. Нарушени са редица закони за извършване на строителство – няма договор за строителство, няма разкрита линия и площадка и т.н.

4. Дейностите по СМР се възлагат на фирми без нужния персонал и компетенции. Такава е „Електролукс Табаков и синове“, която има свързаност с „КРАСИН“ ООД. Това позволява налагането на корупционни практики, защото няма достатъчно алтернативи.

04.08.2021 -
55 ВКМС-46-1194-

П-4

Павел Николов - Съмнение за злоупотреба и репресивни действия от страна на Българската агенция по безопасност на храните и УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - дружество с изцяло държавен капитал. - 15 Прикачени файла - 51 Тенденционни проверки на обекта от БАБХ клон Варна с цел затваряне на стопанисвания от „Пасве“ ООД и „Маринико“ ООД. Затварянето на обекта и не получаване на необходимите документи, води фирмата до фалит. Това довежда и до спор със собственика на обекта УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, които са заведи иск в размер на 100 000 лв за неплатени наеми. Фирмата е поставена в тежка ситуация – от една страна обекта е затворен от институциите, а от друга се дължи наем за него. Въпросът е всички тези действия тенденциозни и съгласувани ли са? 04.08.2021 Писмо до Министъра на здравеопазването и до БАБХ
56 ПГ-46-1194-

Р-4

Райна Божилова Михайлова, с. Николаево, обл. Перник, по електронна поща - До ВК по ревизия, ПНС, ПГ на ИТН, БСП, ДБ и ИБГНИ. Сигнал за извършване на проверка, която да установи за наличие/липса на злоупотреба с правомощия и неправомерно разходване на европейските средства по ОПАК,ПРСР, РЧР и др. Препратено до ВК и ПГ. Сигнал за извършване на проверка, която да установи за наличие/липса на злоупотреба с правомощия и неправомерно разходване на европейските средства по ОПАК,ПРСР, РЧР и др. НЕ ПРОКУРАТУРА
05.08.2021 г
57 ВКМС-46-1194-1 Декларация от служителите на МБАЛ Велинград - опити за закриване и приватизация на МБАЛ „Велинград“ ЕООД и ликвидиране на общинското здравеопазване в община Велинград, Ракитово и Сърница Опасност 60 000 души от района на Велинград, Сърница и Ракитово да останат без общинска болница. Чрез нападки, чрез административен и финансов натиск, фалшиви новини и др. се цели да се приватизира МБАЛ „Велинград“ ЕООД от МБАЛ „Здраве“ със собственик Михаил Тиков.

Търси се съдействие да се запази общинската болница.

НЕ -
58 ВКМС-46-1194-

А-6

Антоанета Божикова - Искане за проверка на частите от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ - Заповед I- С-157/28.09.2017 г. за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I-345, УПИ II - 345, УПИ III- 347, УПИ V-350 и транспортен достъп с о.т. 102 о.т. 109, м.Рупите, земл. на с.Рупите, абщ Петрич и одобрените проекти, заедно с издадените 11 бр. разрешения за строеж на триетажни къщи за гости и СПА комплекс в местност Рупите с инвеститор СИ 5 ТРЕЙД ЕООД Група „Спаси Рупите“ е против застрояването на 10 бр. триетажни къщички и СПА комплекс в местността Рупите. Сезирани са редица институции, но има вече издадени разрешения за строеж от Община Петрич.

За обектите няма“

- Решение на РИОСВ

- Няма одобрение на Министерството на културата и НИНКН

Строителните разрешения са извън нормите – по-голямо от 30 % застрояване, по-малко от 50 % озеленяване, по-висок Кинт

Искане Рупите да станат част от НАТУРА 2000 с цел защита на уникалната местност и запазване на лековитите извори.

НЕ МРРБ
59 ВКМС-46-1194-

А-7

Александър Атанасов - порочна обществена поръчка от Генералния Директор на ДП Национална компания железопътна инфраструктура НКЖИ за нарушение на чл.1, ал.1, т.3 от ЗОП и чл. 2, ал.1 от ЗОП и принципите на ДФЕС, за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, за свободна конкуренция и прозрачност Нарушение на чл.21, ал.2 от ЗОП + Приложения Обществена поръчка „ Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини ДГку-5, АДМ и АГ-му за срок от две години“ е обжалвана през 2020 г след обявяването й пред КЗК. На 08.07.2021 г е открита отново същата процедура с направени козметични промени.

Условията са така направени, че да ограничат участието на повече икономически субекти, а да отговаря на тях само „Резервимпекс“ ЕООД гр. Бургас. Практиката до момента е, да се обособяват отделни позиции за видовете машини, за да могат да участват повече доставчици.

Това довежда до липса на реална конкуренция и завишаване на прогнозната стойност на поръчката с близо 300 000 лв над пазарната. Публичните средства ще бъдат разходвани неправомерно.

НЕ АДФИ
60 ВКМС-46-1194-

В-5

Васил Иванов - Кмета на община Тетевен г-н Мадлена Бояджиева за евентуално извършено престъпление по служба по чл.282 от НК , касаещ Реализация на Проект Изграждане на претоварна станция за битови отпадъци в землището на с. Гложене, общ. Тетевен. Нарушения при изграждането на обект „Изграждане на претоварна станция за битови отпадъци в землището на с. Гложене, Община Тетевен“:

1.29.11.2015 г при встъпване в длъжност кметът г-жа Мадлена Бояджиева прави оглед и установява, че е извършена 1/3 от работата.

2. Декември 2015 г кметът подписва документите, че работата е изцяло завършена, въпреки че е СМР са изпълнени на 30 %.

3. Приемателна комисия под натиск на кмета приема обекта и се изготвят всички документи за разплащането му. Мариян Алексиев, който отказва да подпише е уволнен след 3 месеца.

4. Обектът е завършен реално 30.04.2016 г

5. До 05.09.2016 г до края на договора ни, фирма „Еко-Титан“ ЕООД изхвърляше отпадъците на старото Регионално депо, въпреки че по документи то е закрито на 15.12.2015 г

Има достатъчно счетоводни и други документи, с които може да се установят нарушенията при извършена проверка.

НЕ МРРБ
61 ВКМС-46-1194-

В-6

Валентин Пешев - схема за източване на средства от Европейския социален фонд, чрез Агенция по заетостта на гърба и за сметка на инвалиди. Фирмата поела дейността е с 2 лева капитал и не извършва поетите ангажименти в последните 6 месеца. Седем инвалиди участват по програма към Агенцията по заетостта, финансирана от Европейския социален фонд. Забавени са по 6 заплати на всеки един. Агенцията е сключила договор с „куха“ фирма с 2 лв. капитал. Агенцията вместо да реши проблема прекратява договора с фирмата-работодател и то със задна дата.

Ще представят съответните документи и доказателства при поискване.

Искане да се осветли проблема и съдействие да си получат трудовите възнаграждения.

НЕ ПРОКУРАТУРА
62 ВКМС-46-1194-

Г-4

Георги Тупаров - съмнения за закононарушения в община Ракитова, извършени от кмета на общината г-н Костадин Холянов и подопечни длъжностни лица + Приложение 2 Решение на КПКОНПИ - прекратило производство и Специализирана прокуратура отказва да образува досъдебно производство - не е сканирано приложение 2. 1.Конфликт на интереси спрямо кмета на община Ракитово и фирми, изпълнителки на обществени поръчки за горива и смазочни материали, сметосъбиране и сметоизвозване, чиито управители са синът и съпругата на кмета.

2. Подаден е сигнал по случая до специализирана прокуратура, която отказва да образува досъдебно производство и прекратява преписката.

3. Извършват се нарушения в общинската горска територия в землището на Ракитово – изсича се и складира иглолистна дървесина без позволително в обем 68,35 куб.м. Сезирана е и Областна администрация

4. Съмнения за ОПГ в общиинската администрация в Ракитово под ръководството на кмета, която източва ресурсите на общината.

12.08.2021 Изпратено копие на сигнала до:

1.Министъра на МЗГХ

2. Министъра на Мф

3. Главен прокурор на РБ – Иван Гешев

4. Административен р-л на специализираната прокуратура на РБ – Валентина Маджарова

5. Председателя на КПКОНПИ – С. Цацаров

6. Изп. Директор на АГ – г-н Дунчев

7. Изпълнителния директор на НАП – Р. Спецов

8. Управителя на Южноцентрално държавно предприятие – Здравко Бакалов

 

63 ВКМС-46-1194-

Д-1

Дани Косрави - Застрояване на зелени площи в кв. Чепино във Велинград. Съгласно устройствения план на Велинград парцелите в кв. Чепино в парка между бул. „Съединение“ и ул. „Осми март“ са отредени за зелени площи. През 2005 г парцелите са реституирани и собствениците им започват процедури по изменение на плана и отреждането им в жилищно строителство. Проведе се обществено обсъждане и на 02.06.2021 г на извънредно заседание на Общинския съвет Александър Даскалов – общински съветник от ЗНС доведе 50 човека, които бяха „за“ застрояване на парка и промяна на статута му. Ние, които бяхме „против“ останахме малцинство. Така решението за промяна на статута на парцела, беше прието от Общинския съвет.

Търси се подкрепа за предотвратяване застрояването на парка.

НЕ -
64 ВКМС-46-1194-

Д-2

Димитър Димитров - Строежът на пробива на Кауфлнд гр. Русе с последвало наводнение на ул. „Баба Тонка“ Новостроящ се блок в непосредствена близост Екатерина Русенци искат съд за Пламен Стоилов бивш кмет на Русе Изсичане на дървета от Енерго - про в близост до къщата на жалбоподателя. Представя следните случаи:

-строеж на пробива  Кауфланд в Русе наводнява блок „Баба Тонка“. Построен е 4-лентов път без шумоизолиране, въпреки обещанията. В близост се строи и кооперация, която замърсява допълнително околната среда

- в с. Сломер ЕНЕРГО-ПРО изрязва незаконно дърветата пред къщата на жалбоподателя

НЕ МРРБ
65 ВКМС-46-1194-

К-4

Кремена Йорданова – „Кариери Пазарджик“ ООД извършват дейности близо до къщите на село Мирянци. концесията не включва добивни подземни богатства на територията в близост до къщите, които се напукват и вибрират от тежкотоварната техника и са повишени праховите частици във въздуха. През 2012 г е дадена на концесия баластриера, добиваща инертни материали на „Кариери Пазарджик“ ООД. Концесията е в сила от 2013 г. Изкопните дейности се извършват близо до къщите, които вече са напукани и застрашени от пропадане. Към кариерата минават много тежкотоварни камиони, които запрашават и се получават постоянни вибрации. Има изпратени сигнали до МОСВ и Министерството на енергетиката. МОСВ отговаря, че не е в тяхната компетенция. М-вото на енергетиката изпраща проверка, която не констатира закононарушения.

28.05.2021 г е изпратен нов сигнал до Министъра на енергетиката.

Жителите на село Мирянци са против дейността на кариерата.

НЕ -
66 ВКМС-46-1194-

К-5

Катя Иванова - Многобройни дела за неправилно провеждане на търговете за дървесина от Иван Степанов директор на ДЛС Росица През април 2020 г се обединяват ДГС Севлиево и ДЛС „Росица“ Лъгът. Въпреки, че е обещано да няма съкращения и да се вдигнат заплатите, по-късно започва съкращаване на служители, които са дългогодишни и пред пенсия.

Основна дейност и лова. Поради лошото управление приходите са малки. Ловните домове стоят празни и са за лично ползване от приятели и роднини. Допуска се и незаконна сеч в стопанството.

Служебните автомобили се ползват и за лични и няма никакъв контрол при използването им.

След 4 г. управление на този директор ДЛС „Росица“ се разпада и заличава.

Да се сезират компетентните органи за лошото управление на стопанството.

12.08.2021 ПРОКУРАТУРА
67 ВКМС-46-1194-

Л-3

Латинка Маноилова -несправедливо начисляваме на общи дялове за потребление на студена вода - Софийска вода. Начисляването на общи дялове от Софийска вода е несправедливо и некоректно. Повечето от тях се начисляват неправомерно. Проблемите са законодателни. Наредба 4 работи в интерес на монополистите и против гражданите.

Съдействие за коректно и адекватно фактуриране на база реален отчет.

04.08.2021 -
68 ВКМС-46-1194-

М-6

Мария Вълчева - извършване на ревизия на управлението на кмета на Свиленград г-н Георги Манолов - отсечени дървета и построени кафета и паркинги в зелените площи. Зелена площ на ул. „Крайречна“ в Свиленград са унищожени и са превърнати в паркинг и заведение. Изсечени са дърветата – орехи и липи от зелената площ. Кметът твърди, че ще бъде изградена нова зелена зона по съвместен проект с Гърция, но това не се е случило до момента.

Да се провери реституцията на ул. „Крайречна“ и по какъв ред е превърната зелената площ в заведение и паркинг.

НЕ МРРБ
69 ВКМС-46-1194-

М-7

Маруся Катева - Сигнал за лихварска дейност от Веселин Найденов Марешки, като г-жа Катева има допълнително документи , които не е предоставила и има намерение да ги предостави при желание от страна на комисията. Внесен е сигнал в Районна прокуратура Варна за извършена незаконна лихварска дейност от Веселин Марешки без лиценз от 18 години. В този период са сключени 26 договора за кредит чрез семейните му фирми. На лична поща ще изпрати материали от проучване, което е направила. НЕ -
70 ВКМС-46-1194-

П-5

Пламен Павлов - Злоупотреба със власт и административен натиск от Агенция за държавна финансова инспекция , както подготвя сигнал за чадър над апелативен прокурор Стойчо Ненков и незаконни намеси на същия по преписка с прокурор Лефтеров и ГД Национална полиция, които ще изпрати. „Си Ен Джи Марица“ ООД осъществява дейности за разпределение на природен газ. Фирмата е подложена на натиск за обслужване на частни интереси от:

-АДФИ – от 8 наказателни постановления, само 2 са потвърдени

Репресията е с цел завладяване на предприятието, което от 07.03.2019 г е в процедура по несъстоятелност, предизвикана от организирана икономическа група.

-Търговския регистър – на 18.03.2019 г има отказ на ТР за вписване на изменения, а по-късно има ново заявление за вписване от 21.03.2019 г, което ТР изпълнява без да бъде обжалван отказа и без да бъдат съобразени мотивите за отказа

Опит за придобиване на бизнес чрез натиск и рекет.

НЕ ПРОКУРАТУРА
71 ВКМС-46-1194-

П-6

Пенко Пенков - Незаконосъобразни действия на директора на ТП ДЛС Росица Севлиев г-н Иван Степанов + Приложения Нарушения, извършени от директора на ДЛС „Росица“ Севлиево Иван Степанов:

-несъответствия по издадените разрешителни за индивидуален лов

- фирма „Тера тур“ Правец е предоставила автомобил африкански модел, пикап и нов трактор Беларус, които в момента липсват

Да се направи проверка за начина на управление от посочения директор.

12.08.2021 ПРОКУРАТУРА
72 ВКМС-46-1194-

С-2

Страхил Везенков - извършени закононарушения в системата на МЗГХ: отнемане на имот нива от 2,75 дек. и предприемане на действия за отстраняване на адм. ръководители на Министерството , Областните дирекции земеделие и общинските служби земеделие+ приложение 122 листа 1.Да се възстанови собствеността върху нива 2075 дка заедно с построената малка вилна сграда, който е имот е отнет в полза на Община Симитли по незаконен начин.

С определение на Административния съд София-град е направен отказ да се разгледа жалбата поради обстоятелството, че не е довършена процедурата по възстановяване на собствеността върху имота.

Началника на ОСЗ Симитли не изпълнява указанията на МЗГХ за довършване на процедурата.

НЕ ПРОКУРАТУРА
ВКМС-46-

153-82-5

Иван Георгиев - начини за осъществяване на корупционни практики в ДФЗ, с които бенефициентите с големи проекти са изнудвани и принуждавани да дават подкупи на служителите на ДФЗ. 1.Схемата за даване на подкупи в ДФЗ е следната: Бенефициент, който е подал документи за авансово и окончателно плащане, който не иска да даде подкуп е принуден като срещу него се пускат анонимни сигнали. На база сигналите, бенефициента започва да се размотава и му се бави плащането. Пред него стои дилемата – да фалира или да даде поискания му подкуп. В тази връзка да се провери:

-колко сигнала“ за нередности са подадени и колко от тях са умишлено забавени от г-н Д. Димитров.

2. При контрол на изпълнение на обектите, когато се констатира нарушение, се появява посредник, който срещу 10 % от размера на наказанието решава проблема. Да се провери:

- колко наказания са изцяло отменени или редуцирани

НЕ ПРОКУРАТУРА
06.08.2021 г
73 ВКМС-46-1194-

И-3

Илия Златанов - Проблем от Януари от 2017 г. с Явор Илиев Златанов, като съдружник във фирма ИЗАМЕТ с дял 40 % и последвали действия във война, изнудване, обсебване на средства, побой и фалшификации. - по мейла От конфликт между баща и син се стига до война, изнудване, обсебване на средства, побои и фалшификации.

Това се случва със съдействие на прокуратурата и държавни институции.

НЕ ПРОКУРАТУРА
74 ВКМС-46-1194-

И-4

Ивайла Бакалова -незаконосъобразни действия на прокуратурата и държавната администрация при предходното правителство срещу мен и търговски дружества, в които съм съдружник В сигнала се сезира за:

-прокурорски и административен произвол, който започва в началото на септември 2020 г

- извършени са претърсвания и са иззети лични вещи

- привлечена съм като обвиняема без реални доказателства за вината ми

- с Постановление на наблюдаващия прокурор бе възложено извършването на пълна данъчна ревизия на мен и всичките търговски дружества, в които участвам или съм съуправител. Основанието на тази ревизия е протичащото разследване.

Да се установи органи на властта и държавни институции използват ли се за принуда, рекет и изземване на бизнес.

НЕ
75 ПГ-46-1194-

Л-5

Латинка Христова Георгиева и Чавдар Емануилов Янев, София, на ръка, до г-жа М. Манолова. Относно съдебни дела срещу "Топлофикация". Препратено във ВК по ревизия. Направен е отказ за присъединяване към „Топлофикация“ София, когато това е допустимо и въпреки това жалбоподателите получават сметки и днес. Водят дела, съда отхвърля методиките, но постоянно се издават нови методики.

Разполагат с шокиращи данни. Ще ги предоставят.

14.09.2021 КЕВР
09.08.2021 г
76 ВКМС-46-1194-

Б-3

молба за предоставяне на информация за дейността на Временната комисия
77 ВКМС-46-1194-

Г-5

Георги Иванов - Сигнал за нарушения на синдиците на КТБ АД, свързани с продажбата на активите на банката, което ощетява кредиторите. През юни 2021 г е подадено наддавателно предложение за придобиване на кредитна експозиция на физически лице. Предложението е прието и е допуснат в процедурата. На 9.07.2021 г получава мейл, че цената е неудовлетворителна за Синдика, въпреки че надвишава стартовото предложение. Имам информация, че продажбата на тази кредитна експозиция е осъществена, с което Синдиците на КТБ нарушават утвърдените от тях правила за продажба чрез пряко договаряне. Искания:

-Да се извърши проверка за установяване на действията на синдиците по кл. № 52712, сделка № 10470, договор за банков кредит от 24.10.2011 г

- Да се анулират действията, извършени от Синдиците, ако се констатират нарушения.

- Да се уведоми подателя за предприетите действия от институциите.

НЕ ПРОКУРАТУРА
78 ВКМС-46-1194-

С-3

сигнал от г-н Веселин Денков за неговото задържане.+ приложения. В сигнала се сезира за:

-прокурорски и административен произвол, който започва в началото на септември 2020 г

- извършени са претърсвания и са иззети лични вещи

- привлечена съм като обвиняема без реални доказателства за вината ми

- с Постановление на наблюдаващия прокурор бе възложено извършването на пълна данъчна ревизия на мен и всичките търговски дружества, в които участвам или съм съуправител. Основанието на тази ревизия е протичащото разследване.

Да се установи органи на властта и държавни институции използват ли се за принуда, рекет и изземване на бизнес.

НЕ ???
79 ПГ-46-1194-Ж-1 Живка Константинова Бръзицова, по електронна поща, до ВК по ревизия. Жалба относно обявяването на сина й Христо Бръзицов за национално и международно издирване, за задържане и настаняване за лечение по чл. 89 от НК. Препратено и на хартия Жалба относно обявяването на сина й Христо Бръзицов за национално и международно издирване, за задържане и настаняване за лечение по чл. 89 от НК. НЕ
80 ВКМС-46-

1194-

Г-6

Георги Георгиев – бивш зам.-директор на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен – незаконно изтребване на дивеч, незаконна сеч в СИДП – гр. Шумен Директорът инж. В. Нинов и инж. Й. Радославов за 5 години източват финансово „ДП“ Шумен и е отчетена загуба на предприятието от около 3 000 000 лв. Това става чрез:

- изтребване на дивеча – около 8000 бр. животни, средно по 60 кг на животно са около 480 000 кг. Средна продажна цена от 8 лв/кг, отклонените средства са 3 840 000 лв.

-изсичане на гори без проведени търгове – около 100 000 простр. куб. м или около 3 000 000 лв.

- завишаване на ценоразписите

- манипулиране на продажните цени

- добив на едра строителна дървесина

- лесокултурни мероприятия

12.08.2021 Изпратено копие на сигнала до:

1.Министъра на МЗГХ

2. Изп. Директор на АГ – г-н Дунчев

3. Управителя на Североизточното държавно предприятие – Ради Иванов

 

ПРОКУРАТУРА

 

81 ВКМС-46-

1194-

Е-2

Изграждане на инсталация за

комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF -

Нарушения на европейското и

националното законодателство при изграждането.

Нарушения в процедурите и изискванията на законодателството както националното, така и Европейското. 12.08.2021 Изпратено копие на сигнала до:

1.Министъра на МОСВ

2. Кмета на СО – Й. Фандъкова

3. Директора на РИОСВ София – Ирена Петкова

4. Изпълнителния директор на „Топлофикация София“ АД

82 ВКМС-46-

1194-

Д-3

Добринка Иванова – относно инвестиционните намерения на Община Девня, свързани с изгарянето на отпадъци

Допълнение от 30.08.2021 г

През 2018 г е изграден мобилен инсенератор по проект на „Ви ПИ Екосолюшънс“ ЕООД. Фирмата има разрешително за термично третиране на отпадъци от РИОСВ Варна. Инесенератора се намира на 300 м от жилищните квартали в Девня – „Химик“ и „Гъбена Махала“. През 2019 г инсенератора сменя собственика си – „Еко Сейф“ ООД. Новата фирма получава разрешение за термично третиране на отпадъци. Замърсен е въздуха. Има наличие на фин прах и черна пепел. Съхраняват се отпадъци, повече от разрешеното. Фирмата иска да разреши дейността си и на съседния терен и да включи кодове за опасни отпадъци.

Допълнение:

Изработването на ПП за ОУП на гр. Девня. Не е проведено обществено обсъждане на ЕО за ПП на ОУП гр. Девня и ДОВОС.

01.09.2021 МОСВ
83 ВКМС-46-

1194-

С-3

Адв. Стоимен Чакалов – предоставя информация за историята на Веселин Денков и специализираното правосъдие През декември 2019 г е образувано производство за отнемане на незаконно придобито имущество срещу В. Денков, Д. Миленкова и „Юнайтед синема Пампорово“ ЕООД с бъдещ иск 12 818 455,72 лв. Има редица нарушения, допуснати от инспектори на КПКОНПИ. След разследването на „Антикорупционен фонд“ случаят е изпратен в прокуратурата НЕ
84 ВКМС-46-

1194-

С-4

Неизплатени средства за извършена дейност от ДФЗ РА през 2013 г., 2015 г. 2018 г. 2019-21 г. и не се изплаща сума за извършена работа за 5 месеца от порядъка на 10 000 лв., Поради извършена техническа грешка не са изплатени 10 000 лв. за извършена работа в продължение на 5 месеца НЕ
10.08.2021 г
85 ВКМС-46-

1194-

С-5

Неизгодна и ненужна на България сделка за Ф-16 - цената е висока, договор в интерес на САЩ Да се разгледа процедурата, по която се закупуват Ф-16 на завишена цена. НЕ
11.08.2021 г
86 ВКМС-46-1194-

Е-3

Емил Стойнов – поръчки в ДП НКЖИ 1.Изразходване неправомерно на средства по ОП Транспорт чрез обществени поръчки чрез приближени до ДПС фирми

2.Не са извършвани проверки и одити от МТИТС

3. Христо Алексиев е слаб експерт в областта

НЕ АДФИ
87 ВКМС-46-1194-

С-6

Симеон Гаврилов – условия за работа на Летище София 1.11 години служител в дирекция Сигурност и е недоволен от работната среда – без униформи, при високи температури на пистата, без оборудване и тоалетни

2. Има видео и снимков материал

НЕ ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
88 ВКМС-46-1194-

В-7

Вихрен Матев – поради законодателни промени и регулаторни механизми е затруднена работата на малки и средни фирми, предоставящи и разпространяващи Интернет базирани услуги 1.През последните 10-12 г чрез промени в законодателството се регулира изграждането на електронни съобщителни мрежи. Задължението да бъдат подземни ги третира като СТРОЕЖ. Това изисква редица документи – от разрешение за строеж до въвеждане в експлоатация на обекта.

2.Общини и държавни институции налагат тормоз чрез актове и глоби на дребните интернет доставчици.

3. В периода 2010 г-2018 г са изрязани хиляди км положени оптични и медни кабели. Това довежда много фирми до фалит, някои изпадат в сивия сектор, трети избират вариант „неформални договорки“ с местната власт т.е. корупция

4. Единствено кабелите на БТК не са изрязани, защото били в „режим на търпимост“

5. Забавяне на транспониране на Европейската „Директива 2014/61ЕС“ в нашето законодателство с 4 г.

6. Няма публикувана физическата инфраструктура в Единна информационна точка, въпреки тримесечния срок. – възможност за злоупотреби и затруднения при свързвания от точка до точка.

7. ЧЕЗ не са собственици на стълбовете за ниско напрежение, но имат претенции за собственост. Подобно е положението с каналната мрежа на БТК.

8. ЧЕЗ повече от 12 години събира наеми от стълбове, които са с неизяснена собственост. Дело във ВАС относно взаимоотношенията между ЧЕЗ и 160 оператора за ползване на инфраструктурата.

9. ЧЕЗ калкулира разходи за поддръжка на една и съща инфраструктура ДВА ПЪТИ – в сметките за ел. енергия и в сметките за интернет на потребителите. Това рефлектира и върху цената на ел. енергията чрез искане пред КЕВР на база по-големи разходи и инвестиции.

10. ЧЕЗ не са декларирали приходи от наеми от интернет доставчици. Отчитането на тези приходи биха довели до намаляване цената на ел. енергията.

11.ЧЕЗ извършва закононарушение като за едно и също трасе събират наеми от няколко кабелни оператори.

 

НЕ МТИТС
89 ВКМС-46-1194-

Ц-2

Цветан Цонев, п-л на УС на АДФБ – злоупотреби при изграждане на БИСД „Разсадника“ в ТП ДЛС Черни Лом Попово в с. Цар Асен 1.При изграждане на ограда липсва Заповед на министъра на МЗХГ за обособяване на оградени площи, липсва и координатен регистър, определящ оградената площ.

2.Липсва екологична оценка.

3. Няма Заповед за строителство в горски територии.

4. Констатирана е незаконна сеч, извършена от служители на ТП ДЛС Черни Лом.

5. Сезирана е Прокуратурата

 

 

12.08.2021 Изпратено копие на сигнала до:

1.Минисътр на МЗГХ

2. Изп. Директор на Аг – г-н Дунчев

3. Управителя на Североизточното държавно предприятие – Ради Иванов

 

90 ВКМС-46-1194-

Г-7

Георги Георгиев – относно договор за реклама на стойност 1 101 860,48 лв. без ДДС, който се изпълнява от рекламна агенция, собственост на майката на Красен Кралев – Султанка Кралева. Договорът е възложен докато К. Кралев е бил министър на младежта и спорта. 1.Края на м. Октомври 2014 г  ДП „Български спортен тотализатор“ сключва договор за реклама за 1 101 860,48 лв. без ДДС с „Маг Адвъртайзинг ОО“, свързана с Красен Кралев в качеството му на собственик.

2. Дни, преди да е назначен за министър на младежта и спорта, Красен Кралев прехвърля собствеността на фирмата на майка си Султанка Кралева.

3.На 07.11.2014 г Красен Кралев е назначен за министър на ММС и съответно става принципал на ДП „Български спортен тотализатор“, в което качество трябва да контролира изпълнението на  договора с майка му.

Има конфликт на интереси и е нарушен закона

НЕ КПКОНПИ
12.08.2021 г
91 ВКМС-46-1194-

В-8

Валя Ахчиева – предоставяне на журналистическо разследване „Замитането на италианския боклук в България“ 1.Разкриват се документи, неизвестни до момента, които ще бъдат предоставени. Според тях има основание за тревога относно третирането на отпадъци в България.

2.Въпроси, които изникват:

- Как се издават от МОСВ нотификации на италианска фирма за трансграничен превоз на отпадъци с код 19-12-12 за рециклиране и горене в 2 бълг. Компании?

- Има ли вътрешен контрол в министерството, който да провери има ли условия и отговарят ли на изискванията третирането на тези отпадъци?

- Ще се потърси ли отговорност на длъжностните лица, подписали документите, разрешаващи третирането на отпадъците по този начин?

01.09.2021 ПРОКУРАТУРА
92 ВКМС-46-1194-Ю-1 Юлиян Ненчев – относно складирането на 9 т отпадъци на територията на община Плевен. Поставени въпроси:

- Ще бъдат ли премахнати от територията на община Плевен складираните отпадъци и кога?

- Кои са лицата, допуснали да се складират отпадъците по нерагламентиран ред?

- Ще се потърси ли отговорност на установените нарушители?

01.09.2021 ПРОКУРАТУРА
16.08.2021 г
93 ВКМС-46-

1194-

В-9

Винсент Ромбаут, управител на ЛФС ЕООД  - репресивни действия от страна на държавни институции – УМБАЛ „Св. Марина“ и ОДБХ Варна Ромбаут е собственик на кетъринг компания. Има над 380 души работници.

1.През 2012 г. ЛФС е отстранен като участник в процедура по ЗОП за доставка на храна в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД Варна. Мотивът е, че кухнята-майка не е на територията на община Варна. Подава сигнал до АДФИ. Проверката е установила закононарушения в сключения договор с „Залива 47 СП“ АД.

2. През 2015 г е обявена нова поръчка с незаконосъобразни критерии. Заложените критерии за кухнята-майка да е в община Варна и помещенията да са близо до УМБАЛ са в полза на другия участник „Залива 47 СП“ АД. След жалба, условията се променят.

3. ЛФС печели поръчката и подписва договор за доставка на храна. УМБАЛ започва да ги саботира, за да не могат да изпълняват договора си. Започват ежедневни проверки от ОДБХ Варна. Всичко това принуждава ЛФС да прекрати договора си с УМБАЛ и проверките от ОДБХ спират.

Конкурсите в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД Варна са нагласени в полза на „Залива 47 СП“ АД.

Да се сезират компетентните институции за случая.

08.092021 АДФИ
94 ВКМС-46-

1194-

К-6

Злоупотреби с обществени поръчки, конкурси, незаконна сеч, репресии и злоупотреба с власт от кмета на гр.

Петрич -  Димитър Бръчков

Множество нарушения при провеждане на обществени поръчки в Община Петрич, извършване на незаконна сеч, репресии и злоупотреба с власт от кмета на Община Петрич. НЕ Прокуратура
95 ВКМС-46-1194-

С-8

Симеон Величков – изисква да се направи проверка на дейността на Държавната петролна компания за периода на създаването й до момента. Юли 2020 г с Решение на 44-тото НС се създава Държавна петролна компания с цел изграждане на 100 държавни бензиностанции, за да се спре спекулата с горивата. В момента цените на горивата постоянно нарастват, което води до нарастване на цените на всички стоки и услуги.

Март 2021 г в сайта „24 часа“ Председателят на Държавната петролна компания заявява, че  са му предоставени 50 милиона от държавния бюджет за ремонт на петролните бази.

Комисията по ревизиите да провери за какво и как се изразходват тези средства.

25.08.2021

02.09.2021

18.08.2021 г
96 ВКМС-46-

113-00-2

„Бунарски“ ЕООД В края на март 2021 г започва упражняване на административен произвол срещу „Бурнарски“ ЕООД от Община Пловдив. В следствие на това са съставени 5 бр. Наказателни постановления за период от 22.03.-21.05.2021 г. Кметът на Община Пловдив не се произнася по подадени от жалбоподателя заявления за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Пловдив. Мълчаливия отказ е обжалван в Административен съд –Пловдив. Връчени са заповеди за премахване на обектите, които също са обжалвани в АС –Пловдив и е поискано спирането на предварителното им изпълнение. Упражнен е административен произвол срещу дружеството с цел да преустанови дейността си в „Парк Отдих и култура“ гр. Пловдив. 20.08.2021 Получен е отговор от Община Пловдив
97 ВКМС-46-1194-

С-7

Снежанка Николаева – казус относно осигурителен стаж с ТП на НОИ Русе Поради забавен отговор от ТП на НОИ Русе с повече от 7 месеца, се е успяла да добави 1 месец и 7 дни стаж към общия си трудов стаж и с намерение да заплати недостигащите 5 г трудов стаж, щяла е да може да изпълни условието за получаване на лична пенсия на база възраст и необходим осигурителен стаж. Направен е отказ, защото изчисленията са направени към датата на заявлението от страна на Николаева, а не след представянето на всички необходими документи, доказващи осигурителния стаж.

ТП на НОИ Русе е отговорило изчерпателно и дава указания за подаване на ново заявление.

НЕ МТСП
19.08.2021 г
98 ВКМС-46-1194-

Г-8

Георги Петров – отлагане на дело поради бездействие на ръководителя на СРС срещу мълчалив отказ с вх. № 29005858/17.08.2021 г Изгубено дело и съдебните инстанции си прехвърлят отговорността и не издават акт за възстановяване на делото.

1.Жалба от 17.08.2021 г срещу мълчалив отказ да се състави акт за изгубено дело в СГС.

2. На 09.11.2021 г има насрочено дело, за което са необходими материали от изгубеното дело.

3. На 14.10.2020 г по-горестоящата прокуратура отменя Постановлението за отказ за образуване на наказателно дело и дава указания да се установи дали делото е скрито или откраднато.

4. 15.03.2021 г постановление за отказ от образуване на наказателно производство

НЕ ПРОКУРАТУРА
99 ВКМС-46-1194-

М-8

Марийка Илиева – неправилно изчислени изравнителни сметки от „Топлофикация“ София и Техем Г-жа Илиева няма нито един радиатор. Сметките, които плаща са за сградна инсталация и топла вода. Пускала е жалби до КЕВР с копие до „Топлофикация“ и „Техем“. Няма резултат. 14.09.2021
100 ВКМС-46-1194-

М-9

Митко Влахов – ТП „ДГС Петрич“ се допускат незаконно  изсичане и извозване на дървесина от приближени до ръководството фирми Жалбоподателят Влахов е тормозен и е бил бит от шеф на фирма, приближена до началника. Той и служителите на ТП „ДГС Петрич“ са уволнявани от работа, защото не натискат фирми, които трябва да плащат „такса спокойствие“

Несправедливо е обвинен, че е откраднал дърва – съдът отменя Наказателното постановление 18.09.2017 г. Влахов е възстановен на работа след съдебни дела, но отново е намерена причина да бъде уволнен – „не си мълчи“

Влахов сигнализира за множество злоупотреби в ТП „ДГС Петич“ и ТП „ДГС Сандански“. Приближени фирми изсичат и продават дървесина без необходимите документи.

НЕ ПРОКУРАТУРА
101 ВКМС-46-1194-

С-9

Станимир Тодоров – неправомерно изплатени суми и такси към ЧСИ Кръстьо Ангелов 1.2017 г на основание изпълнителен лист завежда дело срещу длъжника Росица Димова чрез ЧСИ Кр. Ангелов. След две публични продани, които не се случват, Станимир Тодоров намира купувачи и иска да бъде обявена трета продан. Няма резултат, а ЧСИ Ангелов твърди, че е така, защото не е открил Тодоров, за да му връчи документите за търга.

2. 2019 г завежда дело чрез друго ЧСИ Гергана Илчева и тогава разбира, че възбранения имот не е вече собственост на длъжника и е продаден чрез ЧСИ Ангелов през 2015 г

3. ЧСИ Ангелов е заблудил Тодоров относно собствеността на имота и неправомерно му е взел такси и две години го е заблуждавал, че прави опити да продаде имота.

4. Районна прокуратура Стара Загора отказва да образува дело.

5. Тодоров е бил заплашван с оръжие, но въпреки свидетелите РП Стара Загора отново не образува дело.

Иска проверка на случаите и да се сезират компетентните органи.

НЕ ПРОКУРАТУРА
23.08.2021 г
102 ВКМС-46-1194-

Д-4

Деян Топалски – чрез кредит дружеството „НСА България“ ЕООД /НСА/ увеличава капитала си, за да закупи акциите на „Терминал Тигър“ АО, собственост на австрийска компания. Оказва се схема, чрез която да се придобие дружеството НСА. Дружеството „НСА България“ ЕООД /НСА/ увеличава капитала си, за да закупи 72 % от акциите на „Терминал Тигър“ АО, собственост на австрийска компания за 7 350 000 евро.

„Риджънт Кепитал“ АД /Риджънт/ и „Логистичен Терминал Свиленград“ /ЛТС/ са съдлъжници в посочения по-горе кредит и го обезпечават със свои активи.

В края на януари, началото на февруари се провежда среща в ПИБ, на която присъстват управителят на НСА, изпълнителните директори на Риджънт и ЛТС и изпълнителен директор на ПИБ.

Изпълнителният директор на ПИБ Чавдар Златев поставя условие за отпускане на кредита от 7 350 000 евро – да се сключи договор за цесия вземане на ПИБ от една българска фирма, на която не казва името. Златев казва, че трябва да се придобие вземане в размер на 4 039 813,58 лв. за цена от 3 911 660,00 лв. и с тази сума  ще бъде увеличен кредита му и общият му размер ща стане 9 500 000  евро за срок от  12 месеца, като лихвите се плащат ежемесечно, а главницата на падежа на кредита.

16 февруари е представен проект на договор за цесия.

На 19 февруари на среща при г-н Златев е представен друг проект на договор, в който не се споменава за купуване на вземане от ПИБ. Устно Златев казва, че цесията остава като пояснява, че НСА трябва да купи вземане на една бълг. фирма на друга бълг. фирма и това е „цената“ да получат НСА целевия кредит от ПИБ.

Поради изтичане на срока за осъществяване на сделката, за която е искан кредита, въпреки изнудването за цесия, НСА подписва договора за кредит.

Има разминаване в датите на договора за кредит – 16 февруари 2018 г и реалното подписване и ипотеките – 22 февруари 2018 г

Кредитът от 9 500 000 евро се усвоява на траншове в периода 23-26.02.2018 г, . 2 000 000 евро са платени по договора за цесия, а 7 350 000 евро са преведени за покупка на акциите.

По договора за цесия не са получавани никакви придружаващи документи, нито е имало среща с представител на отсрещната страна. Посредник е бил г-н Златев.

При поискване не са били представени никакви документи, даже и уведомление до длъжника, че има нов кредитор, което е изискуемо по закон.

Когато иска да си събере вземането от цесията, г-н Златев дава съвет да не се занимава с това и припомня, че това е „цената“. Отправени са и заплахи.

Оказва се, че фирмата-длъжник е обявена в процедура по несъстоятелност. Кой тогава е получил 2 000 000 евро? Фактите насочват към измама, в която участва ПИБ и нейния изпълнителен директор Чавдар Златев.

НСА не може да открие  и събере вземането си от длъжника. Това води до невъзможност да НСА да обслужи тази част от кредита – 2 000 000 евро. След това ПИБ пристъпва към изпълнително производство и започва публична продан на заложените активи. Отнети са ценни имоти в центъра на София, собственост на съдлъжниците. Спечелилите фирми на търговете за публична продан, се оказват близки до ПИБ.

Изпратени са сигнали до ДАНС, ЧСИ, ПИБ, по които няма реакция.

Твърди се, че има ОПГ с огромен финансов и административен ресурс и чрез юридически хватки отнемат имоти на кредитоискатели.

Извод: ПИБ чрез непредоставяне на информация и натиск си решава въпроса с един несъбираем кредит. Също така ПИБ или близки до ПИБ фирми се сдобиват на ниска цена с актрактивни имоти в София.

Въпроси: Необсужвания договор за кредит, който е предмет на цесията, с какво е бил обезпечен? Какво е станало с обезпечението? Защо правата върху обезпечението не са прехвърлени на цесионера? ПИБ запорира ли ли са обезпечението по надлежния ред?

НЕ ПРОКУРАТУРА
103 ВКМС-46-1194-

Г-10

Гошо Василев гр. Варна – жалба срещу решение Ц-29 от 01.07.2020 г на КЕВР за държавно подпомагане на Електроснабдителните дружества С Решение Ц-29/01.07.2020 г на КЕВР се решава да се подпомогнат монополистите и да се въведе такса електромер по 20-30-50 лв. на месец на няколко хиляди абоната, което означава милиони всеки месец за ЕРП-тата. Това е държавен рекет. Обяснението на ЕНЕРГО ПРО е, че пазели тока за абоната. Недопустимо е да се плаща такса мощност без да ползваме електроенергия. Така се убива малкия и среден бизнес. НЕ
104 ВКМС-46-113-00-3 Десислава Христова – председател на СД на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД Във връзка с изпълнението на текущи договори, сключени за периода 2019 -2021 г от „Автомагистрали“ ЕАД с трети лиза за проектиране, наем на механизация, доставка на материали и извършване на специфични дейности без да провежда процедури по възлагане по ЗОП, възникват следните въпроси:

-„Автомагистрали“ ЕАД публичен възложител ли е по смисъла на & 2 т. 43 от ДР на ЗОП

- Получените средства по договорите с АПИ и такива по ЗОП съставляват ли пряко финансиране с публични средства?

- Трябва ли да се прилага ЗОП от страна на „Автомагистрали“ ЕАД при сключване на договори с трети лица?

- Допустимо ли е „Автомагистрали“ ЕАД да осъществява разходи за външни услуги?

- Какви правни и фактически действия трябва да предприеме  „Автомагистрали“ ЕАД по вече сключените договори?

Стойността на текущите договори е 3 655 361 011 лв. като изборът на изпълнители се е осъществявал въз основа на:

-Вътрешни правила за заявяване и доставка на материали, стоки и услуги за целите на дейността на „Автомагистрали“ ЕАД

- Вътрешни правила за организацията и провеждане на процедури за възлагане на големи поръчки от „Автомагистрали“ ЕАД

25.08.2021 АДФИ
24.08.2021 г
105 ВКМС-46-1194-

Н-2

Николай Борисов – злоупотреби, закононарушения, корупция, некачествено производство на лекарствени продукти, счетоводни нарушения и др. в държавно дружество „Бул Био – НЦЗБ“ ЕООД „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД е със 100 % държавно участие с принципал Министъра на здравеопазването и основен предмет на дейност – производство на ваксини, серуми и продукти от човешки кръвни продукти. Дружеството не е разпоредител с бюджетни средства и плаща дивидент около 5 млн. лв. годишно.

Злоупотреби:

-занижаване качеството на произведените лекарствени продукти, застрашаващи здравето и живота на хората

Конфликт се получава, когато се настоява дружеството да продава на едро лекарства в нарушение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

През 2016 г поради нарушения производството на противозмийски серум е спряно, защото не отговаря на стандартите. Проблемът е в липсата на коне. През 2020 г се доставят 4 бр. коне и започва без разрешителни да ги третира със змийска отрова. Ръководителят на лабораторията се противопоставя и е уволнен. На новоназначения ръководител Ковачева е закупен и служебен автомобил. Няма условия и необходимите продукти за производството на серума, но той се произвежда без съгласуване с Изпълнителната агенция по лекарства.

- злоупотреба със средства и корупция при строителни дейности и ремонти на обекти на дружеството

В периода 09.2016-09.2018 г са сключени 14 договора за ремонт с две фирми, свързани чрез лицето Любо Тодоров – говори се, че е от кръга на „котараците“. Ремонтите бяха некачествени и са прекратени договорите. Без процедура е сключен договор за строителство на склад на стойност 750 хил. лв и са изплатени удържаните суми за лошо качество в размер на 200 хил. лв. През 2015 г се строи нова лаборатория за БЦЖ ваксина и се закупуват машини и съоръжения за 20 млн. лв. Започва проучвания и проектиране за строителство на лабораторията. Прогнозните сметки са 1,5-2 млн. лв. и краен срок на строителството 09.2020 г. След като е уволнен, нещата заглъхват. След посещение на Борисов през април 2020 г се отпускат 23 млн. лв. за строителство. Как се изразходват тези средства? Кой извършва дейностите и по какъв ред?

- освобождават се служителите в разрез със законите – уволнени са Ръководител управление на качеството, гл. счетоводител. ръководител отдел Търговски.

- финансовото състояние на дружеството

Намаляват приходите от продажби с близо 3 млн. лв., разходите се увеличават с около 1 млн. лв., а печалбата намалява с 2,257 млн. лв. Прави впечатление, че са увеличени външните плащания с 3,889 млн. лв.

Да се направи проверка от компетентните органи на дейността и управлението на дружеството.

25.08.2021 ПРОКУРАТУРА
106 ВКМС-46-128-00-14 Сдружение в обществена полза „За Княжево“ относно въпроси от Александър Иванов и Александър Ненков във връзка с ремонт и организация на движението на част от първокласния път I-1 между ж.п. гара Владая и пътен възел Даскалово и движението през Княжево Автомагистрала „Люлин“ би следвало да разтовари отсечката „Княжево-Драгичево“. АПИ въвежда реверсивна организация, чрез която отново пренасочва автомобилният трафик от автомагистралата към отсечката „Княжево- Драгичево“ и обезсмисля построяването на автомагистрала „Люлин“.

-на 18.12.2019 г и 14.01.2020 г са проведени Обществени обсъждания на Проект за реверсивна организация за движението на републиканския път I-1 София – Перник от км 276 + 162 до км 282 + 00 с цел осигуряване безопасност на движението, намаляване на шума и постигане на обществено съгласие за подкрепа на проекта.

- постъпили са възражения, отразени в съставения протокол. Р-н Витоша дава становище да се изпълнят условията и предложените мерки на обсъждането.

Това не е извършено и до момента – липсват част от тротоарите, спирките не са обезопасени, липсват предпазни съоръжения.

На какво правно основание са извършени СМР от АПИ в отводнителния канал на булевард Цар Борис III, след което водите се стичат по платното?

АПИ издава незаконносъобразни  Заповеди. Закононарушение е и обособяването на 3 ленти с намалени габарити.

С въвеждането на ВОД се увеличава многократно автомобилния поток.

Искания:

-да се провери стойността на изразходваните средства за ВОД и за изработка на Идеен проект за въвеждане на постоянна организация на реверсивно движение.

- де се направи проверка на извършените СМР без съгласувания и издадени строителни разрешения, които се отчитат като ремонти.

 

НЕ МРРБ
107 ВКМС-46-1194-

Г-9

Георги Георгиев – сигнал за корупция срещу кмета на Козлодуй Кражби от извършваната комунална дейност в Община Козлодуй:

-фалшиви фактури от „ТЕХ-КО“ ООД София за доставени резервни части, масла и консумативи, които реално не са доставени. Количествата са многократно завишени.

- не се провеждат процедури по ЗОП за избор на доставчици

- нарушения при подписване на договор с „Елит-Пунчев“ ЕООД – подписан е от лице, което не е управител на фирмата

- изплаща се без документи извънреден труд на служители на ОП „Комунална дейност“

- да се провери обществената поръчка за „Доставка на употребявани специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Козлодуй“.

Мария Маркова е сезирала редица институции и е водила дела за посочените нарушения.

АДФИ отговарят, че не са извършени нарушения

Сезиран е и Главния прокурор, Министър-председателя, до С. Цацаров, до Специализираната прокуратура, до Президента.

Образувано е досъдебно производство в Специализираната прокуратура през 2019 г.

Жалба до РС гр. Козлодуй чрез РП

Запален е автомобила на Мария Маркова. Получила е множество заплахи и по телефона.

НЕ ПРОКУРАТУРА
108 ВКМС-46-1194-

З-3

Здравко Стефанов – повдигнато обвинение за убийство, което не е извършил в Гърция и е с доживотна присъда Твърди, че друг е извършил престъплението – бившият съпруг на убитата, но той е осъден. Счита, че прокуратурата не е извършила всички следствени дейности – изискване на трупа от Гърция и да се направи двойна ДНК експертиза. Също така смята, че прокуратурата укрива доказателства. НЕ
109 Анонимен Да се ревизира назначението на Станимир Станков за директор на РЗИ Стара Загора. Той е назначен на 02.03.2020 г от ГЕРБ, след като е подал редица сигнали срещу предишния директор Зл. Нанева. Станков започва да уволнява приближените на Нанева. Лош административен директор с редица наказания. Извършва редица назначения без конкурси.

Да се ревизира назначението на Станимир Станков, всички негови заповеди, извършените от него назначения и уволнения.

НЕ
110 ВКМС-46-1194-

Я-1

Явор Божанков – закупуване на ЛПС по време на пандемията и дезинфектанти от МЗ Във връзка с Покана до всички заинтересовани лица за доставяне на медицински изделия и лични предпазни средства МЗ е сключило 9 договора на обща стойност 2 096 134,80 лв. с ДДС. От журналистическо разследване става ясно, че цените на маските са завишени и не е спазен критерият за „най-ниска цена“ при договарянето с фирма „Интекстред“ ЕООД.

Договорът за доставка на дизефектант с фирма „Килвид“ ООД е на стойност 494 044,80 лв. и в обявената поръчка има абсурдно условие – доставката да е направена в деня на поръчката, което навежда на мисълта за предварителна уговорка. Съмнителни са съдържанието и произхода на дезифектанта.

След направен лабораторен анализ, се установява, че съдържанието на дезифектанта не отговаря на описаното на етикета. Установява се наличие на отровния метанол.

Комисията по Ревизия да извърши проверка на фактите и обстоятелствата по описаните случаи.

Съмнителна е и собствеността на „Хигиенно-медицинска индустрия“ ООД – В. Търново. Основателят и собственик Евгени Костадинов е прехвърлил неясно защо дружествени дялове на Виктор Азманов. В ТР се виждат необосновани прехвърляния на дружества и дялове от страна на Евгени Костадинов. С тези обстоятелства са запознати институциите. Да се провери направена ли реална и ефективна проверка по случая?

25.08.2021 ПРОКУРАТУРА
25.08.2021 г
111 ВКМС-46-1194-

М-12

Мария Колева – иска спешно изслушване в парламента, за да докаже твърденията си за насилие, рекет, тормоз, данъчни измами, извършване на престъпления при усвояване на бюджетни и европейски средства. Ще представи доказателства за следните казуси:.

1.Извършени престъпления по проекта автомагистрала „Люлин“

2. Престъпления, свързани със събиране на ТБО от граждани

3. Извършени престъпления при усвояването на европейски средства във връзка с изграждането на депото в с. Трудовец, община Ботевград

4. Взет подкуп от съдии и „злоупотреба с власт“

5. Насилие от служители на ДАНС

6. Извършено престъпление от ВСС

7. Извършено престъпление за преследване и рекет от РП Ботевград

8. Извършено престъпление от шефове на НАП

9. Извършено престъпление от ЧСИ-та

10. Извършено престъпление  относно усвояването на европейски средства от кмета на Якоруда, община Златоград

НЕ ПРОКУРАТУРА
112 ВКМС-46-1194-

С-10

Стела Николова – продажба на държавни имоти на стойност над 6 млн. лв. от бившия областен управител на Варна. Сделки, извършени от бившия областен управител:

-Компанията „Ескана“, свързана с бизнес-групата около „Химимпорт“ и ЦКБ е придобила близо 24 дка в с. Дебелец за 78 000 лв.

-6 дка във Варненската морска градина са продадени за малко над 708 000 лв., което е под 120 лв. на кв. м. Теренът е закупен от „Порт Варна“ ООД – частно дружество.

- 863 кв. м в Морската градина е продаден на „Пропъртис ПС“ на Петя Славова за около 204 000 лв или около 230 лв./кв м

- 13 имота, придобити на занижени цени от служители на Областна администрация Варна.

02.09.2021 ПРОКУРАТУРА
27.08.2021 г
113 ВКМС-46-1194-

М-10

Мирослав Петков – управител на ДЗЗД „Ветеринарна диагностика“ – липса на извършени плащания по договор и отказ от предоставяне на проби за изследване за 2021 г с възложител БАБХ ДЗЗД е създадено за участие в открита процедура с предмет „Избор на външна акредитирана лаборатория за диагностични изследвания по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в България за периода 2019-2021 г“ с възложител БАБХ. Въпреки пречките от страна БАБХ през 2020 г са извършени около 70 % от заложените изследвания за годината – 756 885 бр. За 2021 г започна изпълнението на ДПП и са получени проби за януари. За февруари спира подаването на проби по заповед на изпълнителния директор на БАБХ. За 2021 г не са предоставени проби за животни поради недостиг на средства. Всички проби са насочени към държавни лаборатории, които според подателите нямат капацитет. Твърдят, че на практика е спряло изпълнението на програмата.

Не са разплатени извършените изследвания за 2020 г и януари 2021 г. Общото задължение е 5 166 085,36 лв без ДДС. Поради неплатеното ДДС, НАП за порира сметките на ДЗЗД-то.

Да се провери случая и при липса на средства, същите да бъдат заложени при актуализацията на бюджета.

08.09.2021 АДФИ
30.08.2021 г
114 ВКМС-46-139-00-1 Бойко Станкушев - Фондация „Антикорупционен фонд“ – злоупотреби с т. нар. „Златна локва“ на границата с Турция – ГКПП Капитан Андреево По какъв ред БАБХ е сключила договор с дружеството „Пи Еф Си“, което обслужва дейността по дезинфекция на всички ГКПП на границата с Турция? Твърди се, че цитирания договор е нищожен, поради не спазване изискванията на закона. Нарушение е, че държавни такси се събират от частно дружество. Осем години продължава този произвол. 25.08.2021 АДФИ
01.09.2021 г
115 ВКМС-46-154-00-1 Юлиян Ненчев и Димитър Делчев – плащане към контрагент на „ВМЗ“ ЕАД Сопот в размер на 10 млн. долара. Забавяне изплащане на работни заплати. „ВМЗ“ ЕАД Сопот е платило по договор за доставка на суровини и материали 10 млн. долара без да получи нищо срещу заплатените средства. Във връзка с това, да се изяснят следните въпроси:

-има ли забавени заплати на работници и служители на дружеството

-има ли направен превод за 10 млн. долара за доставка на определени суровини със сръбски контрагент – кога е сключен договора, кога е направено плащането, има ли в договора неустойка и в чия полза, извършена ли е доставката, обичайна практика ли е да се извършват 100 % авансови плащания.

-освободени ли са от отговорност, сключилите договора

02.09.2021 МИ
02.09.2021 г
116 ВКМС-46-113-00-5 Димитър Стоянов –управител на „ДИКС 2001 М“ ЕООД относно прихванати суми от текущото задължение на ЕР ЮГ ЕАД към дружеството ЕР ЮГ твърди, че има забавяне на изпълнение на договор от 01.10.2020 г  за обект КЕЦ Ямбол и е направена санкция на дружеството. След преписка по мейл между двете дружества и не предприемане на необходимите действия от страна на ЕР ЮГ, което възпрепятства изпълнението на СМР, ЕР ЮГ налага финансова санкция.

Писмото е до Йоким Гесер, с копие до Мая Манолова. Иска се в писмото отмяната на финансовата санкция

НЕ
117 ВКМС-46-1194-

К-7

Константин Цветков – застрашен е Варненският делфинариум от нов проект за строителство в съседство. Областния управител на Варна Стоян Пасев е продал на Петя Славова 7 дка в Морската градина на Варна. Ще се реализира нов бизнес проект, който застрашава Варненския делфинариум. В близост има и геотермален източник, който също е застрашен.

Да се провери законността на сделката.

НЕ ПРОКУРАТУРА
118 ВКМС-46-1194-

А-8

Атанас Атанасов – сигнал относно корупционни практики в АЕЦ Козлодуй. Корупционни практики в АЕЦ Козлодуй. НЕ
119 ВКМС-46-1194-

В-10

Васил Василев – сигнал относно увеличение на фирмения ток с 40 % Увеличението на битовия ток с 4%, а

фирмения с близо 40 %. Ще фалират

малките фирми

НЕ
120 ВКМС-46-1194-

М-11

Михаил Иванов – относно действия и бездействия на изпълнителната власт във Варна Действие и бездействие на Община Варна при отчуждаване на имот за улица. Нарушена улична регулация и отнемане от частен имот поради липса на ПУП-ПРЗ. НЕ
121 ВКМС-46-1194-

Р-4

Румяна Танева относно надписване на сметки за студена вода Надписване на сметки за студена вода в София НЕ
122 ВКМС-46-1194-

С-11

Станислава Милева – сигнал как ЕРП-та печелят дела в съда Загубено дело срещу ЕРП, въпреки доказателствата, представени от нея за правотата й. EVN са начислили неправомерно огромна сметка за 775,16 лв. НЕ
123 ВКМС-46-1194-

С-12

Симеон Симеонов – сигнал за източване на язовир Източване на язовир БАТИЦА, поради ремонт на стена. Все още язовирът е празен. Флората и фауната е унищожена. НЕ
03.09.2021 Г
124 ВКМС-46-113-00-6 Димитър Стоянов –управител на „ДИКС 2001 М“ ЕООД Искане за отнемане на лиценза на Електроразпределение Юг ЕАД относно груби нарушения на лицензионните им задължени за пренос и разпределение на електрическа енергия НЕ
125 ВКМС-46-1194-

А-9

Александър Томов – сигнал за подкуп, прикрит чрез консултантски договор Изграждане на сателитен на София туристически град, наречен „Света София“. Инвестирани са над 22 млн. евро като обемът на цялата инвестиция е 1,6 милиарда евро. Подписан е договор за консултантска услуга с фирма на Иван Саздов в

размер на 34,25 млн. евро без ДДС. Твърди се, че има превишаване на власт и права на бившия министър-председател Б. Борисов. Договорът се

явява скрита форма на рушвет в особено големи размери. Да се проверят изложените факти.

НЕ
126 ВКМС-46-128-00-2 Инж. Любчо Луков – председател на СНЦ „ И ние сме хора“ В ПУРБ-Плановете за управление на речните басейни за периода 2016-2021 г на 4-те басейнови дирекции реките, свързващи защитените зони от Натура 2000 бяха извадени от тях в грубо нарушение на чл. 30, ал. 2 и ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие. Да се върнат плановете във вида от 2016 г НЕ
127 ВКМС-46-128-00-3 Николай Бареков  - председател на гражданско сдружение „Антикорупционен фонд“ Скандална сделка за милиони евро и

корупционни практики в сектор енергетика и ЕСО. Злоупотреби от олигарси.

НЕ
128 ВКМС-46-

154-00-2

Юлиян Ненчев – относно дейността на „Ай Си Джи Би“ АД Повишението на цената на природния газ е със 157,71 % за девет месеца. Един от начините за намаляване на цената е да се диверсифицират

източниците за доставка на природен газ чрез изграждане на нова газова връзка между България и Гърция. Създадена е проектна компания „Ай Си Джи Би“ АД между българска и гръцка страна, но нищо друго не е известно за нея. Моля, за съдействие да получа повече информация за компанията и въпросите, които поставих.

14.09.2021
07.09.2021
129 ВКМС-46-116-00-2 Инициативен комитет гр. Разлог – „За защита правата и интересите на жителите на община Разлог“ Сигнали от граждани за неравноправно отношение на администрацията към различни граждани.  Покровителстват се граждани от ромския квартал „Нов път“ гр. Разлог. Посочват се заведения и магазини, в които не се отчитат продажбите и развиват търговска дейност без да са регистрирани търговски НЕ
10.09.2021
130 ВКМС-46-1194-

В-11

Весела Мишева Проблем с получена фактура със 50% сградна инсталация и неполучаване на адекватен отговор от Топлофикация - получен по мейл 14.09.2021
131 ВКМС-46-1194-

С-13

Стоян Грозданов Съмнения за данъчни престъпления

във връзка със ЗДДС извършвани

ежемесечно от Топлофикация София

ЕАД

14.09.2021
13.09.2021
132 ВКМС-46-1194-

А-10

Алеко Томов – нарушения по поддръжка на язовирите от „Монтажи“ АД Твърди се, че има извършване на нарушения при поддръжката на язовирите и проявена безстопанственост от „Монтажи“ АД НЕ Прокуратура
133 ВКМС-46-1194-

Б-4

Борислав Василев Повишена изравнителна сметка от

Топлофикация София

14.09.2021
134 ВКМС-46-1194-

В-12

Веселин Тодоров – изразява опасения с проектното решение за определяне на префернциални цени за изкупуването на електрическата енергия т възобновяеми източници, публикувано то КЕВР на 27 май Изразяват се опасения с проектното решение за определяне на префернциални цени за изкупуването на електрическата енергия т възобновяеми източници, публикувано то КЕВР на 27 май. Посочват се потенциални заплахи при реализацията на посоченото проектно решение. НЕ
135 ВКМС-46-1194-

И-5

Съмнение в съдебната процедура в гр.

Бургас за насрочено дело на

30.09.2021 г.

НЕ
136 ВКМС-46-1194-

К-8

Костадин Костов -Проблеми в „Кюстендилска вода“ ЕООД В с. Крумово общ. Кочериново няма достъп до питейна вода. Вода има в рамките на не повече от 3 часа на ден. В някои период водата спира за 24 часа. Поставени са 7 въпроса, на които очаква да получи отговор НЕ
137 ВКМС-46-1194

-С-14

Ревизия за установяване на

злоупотреби и нарушения при

разходване на публични средства от

органи на Столична община през

последните 5 години.

 

НЕ
138 ВКМС-46-1194-

Я-2

Янко Петров Злоупотреба в Топлофикация 14.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

 

„Български енергиен холдинг” ЕАД 

 

Дата на изпращане: 09.08.2021/Изх. №  ВКМС-46-153-82-6

Дата на отговор: 17.08.2021 г Приложени документи: 1 писмо и 1 диск

ИЗИСКАНИ И ПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
1.Справка по т.2

2. СПРАВКА по т.3  ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕНОВЕ НА СД НА БЕХ ЕАД ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. - 31.07.2021 г.

3.Отговор на въпрос 4

4. Отговор на въпрос 5

5. СПРАВКА ЗА НАЧИСЛЕНИ ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. - 31.07.2021 г.

6. Справка по точка 7

7. СПРАВКА  по т. 8 ЗА КРЕДИТИТЕ ОТ БАНКИ към  31 декември на 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и към 30 юни 2021 г.

8. По т. 9 - СПРАВКА ЗА РАЗМЕРА НА НАЧИСЛЕНАТА ПРОВИЗИЯ ПО ДЕЛО AT.39849 – BEH Gas      и Справка за извършени плащания по съдебно дело СОМР/В1/АТ.39849- ВЕН gas по години 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 30 юни 2021 г.

9. СПРАВКА по т 10 ЗА ВЗЕМАНИЯТА ОТ КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

10. Справка по т. 11  за размера на паричните наличности на "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД, по години и по банки

11. Справка по т.12

12.Отговор на т. 13

13. Отговор на т. 14

14. По т. 15 - СПРАВКА ЗА РАЗМЕРА НА ИНВЕСТИЦИЯТА В ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ АД И РАЗМЕР НА НАЧИСЛЕНАТА ОБЕЗЦЕНКА и Разходи за консултантски услуги по английското право, изплатени от БЕХ ЕАД, по Проект "Южен поток“ – 2016

15.Отговор на т. 16

16.Отговор на т. 17

17.Приложен документ по т. 18

18. По т. 19 и т. 20 - СПРАВКА ЗА РАЗМЕРА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД КЪМ "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД

19. Отговор на въпрос 21

20. Справка по т. 22.23.24.26.27-             ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА КЪМ 30.6.2021

21. Отговор на въпрос 25

22. Отговор на въпрос 28

23. По т. 29 – Справка за з закупени квоти за емисии на парникови газове от "Български Енергиен Холдинг" ЕАД от 01.07.2016 31.07.2021 г

24.Отговор на въпрос 30

25.Предоставени документи по въпрос 31.

1.Междинен съкратен индивидуален и консолидиран финансови отчети на БЕХ, заедно с пояснителните бележки към тях към 30.06.2021 г са в процес на подготовка и не са предоставени

 

 

„Българска независима енергийна борса” ЕАД

 

Дата на изпращане: 09.08.2021 Изх. № ВКМС-46-153-82-6 

Въпроси: 18 бр. въпроси Справки:  20 бр. справки

Дата на отговор: 11.08.2021 Приложени документи: Писмо с 1 бр. диск

ИЗИСКАНИ И ПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
1.    Справка за начислените представителни разходи 2016-2021 г

2.    Справка за изплатени бонуси/награди на служители 2016-2021 г

3.    Справка за получените гаранционни депозити от контрагенти на електрическа енергия към 31.07.2021г.

4.    Справка за начислените неустойки за забава на плащания за периода 01.07.2016-31.07.2021г.

5.    Справка за задълженията на БНЕБ ЕАД към доставчици към 31.07.2021г. /над 100 хил. BGN/

6.    Справка за задълженията на БНЕБ ЕАД по получени авансови плащания към 31.07.2021г.

7.    Справка за видовете разходи, включени в Разходи за външни услуги за периода 01.07.2016-30.06.2021г.

8.    Справка за изплатени дивиденти от БНЕБ ЕАД за периода 01.07.2016-30.06.2021 г.

9.    Отговор на въпрос 1 в Приложение 1

10. Отговор на въпрос 2 Приложение 2

11. Отговор на въпрос 4 Приложение 4

12. Отговор на въпрос 5 Приложение 5

13. Отговор на въпрос 6 Приложение 6

14. Отговор на въпрос 7 Приложение 7

15. Отговор на въпрос 8 Приложение 8

16. Отговор на въпрос 10 Приложение 10

17. Отговор на въпрос 11 Приложение 11

18. Отговор на въпрос 23 Приложение 23

19. Отговор на въпрос 26 Приложение 26

20. Отговор на въпрос 27 Приложение 27

21. Отговор на въпрос 29 Приложение 29

22. Отговор на въпрос 30 Приложение 30

23. Отговор на въпрос 31 Приложение 31

24. Отговор на въпрос 32 Приложение 32

25. Отговор на въпрос 33 Приложение 33

26. Отговор на въпрос 34 Приложение 34

27. Отговор на въпрос 35 Приложение 35

28. Отговор на въпрос 36 Приложение 36

29. Отговор на въпрос 39 Приложение 39

30. Отчет за всеобхватния доход към 30.06.2021 г

31. Междинен отчет за дейността на БНЕБ към 30.06.2021

32. Организационна структура на БНЕБ

33. Две писма на английски

34. Презентация на пазарите

 

1.     Отговор на 3 въпрос – Какви са правата и задълженията на БНЕБ по отношение на Single Intra Day Coupling (SIDC) и Singe Day Ahad Coupling (SDAC) относно интегрирането на българския пазар в европейският единен електроенергиен пазар и разделянето на разходите съгласно чл. 76 от Регламент № 2015/1222 (CACM) предвид функцията на БНЕБ като оператор на пазара?

2.     Отговор на въпрос 9 - Разходно-приходен бизнес модел на пазарни сегменти. Ден напред, Рамки на деня и Платформа за сделки с дългосрочни доставки

3.     Отговор на въпрос 13 -Какъв е % на търгуваните количества на „Енерджи пауър“ ЕООД от общия пазарен дял за ден на доставка на 04.10.2018 г?

4.     Отговор на въпрос 14 – Колко общо на брой са непогасените и издадени фактури от БНЕБ към Енерджи пауър“ ЕООД?

5.     Отговор на въпрос 16 – Кой е отговорният служител допуснал търговията на дружеството да продължи, въпреки неплатените и издадени фактури?

6.     Отговор на въпрос 17 - Защо БНЕБ не е следяло за спазването на правилата си и не са предприети навременни действия, които да минимизират финансовия риск и да ограничат злоупотреби

7.     Отговор на въпрос 18 - Какви мерки за отстраняване на практики, нарушаващи принципите на прозрачност, равнопоставеност и конкурентост на българския електроенергиен пазар са били предприети?

8.     Отговор на въпрос 19 - Съществуват ли данни и доклади за системно сключване на двупосочни сделки между НЕК ЕАД и „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД?

9.     Отговор на въпрос 20 - Изпращани ли са сигнали до КЕВР за нерегламентирани сделки между „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, ЕСО ЕАД, НЕК ЕАД и други фирми, ако са изпращани моля да се предоставят.

10.  Отговор на въпрос 21 - Какво е направено от БНЕБ по отношение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на европейския парламент и на съвета от 25 октомври 2011 година, относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT) и какви са изпълнените задължения по регламента?

11.  Отговор на въпрос 22 - Колко сигнала са получени в БНЕБ, колко са изпратени към КЕВР и колко са получени в БНЕБ, но не са изпратени към КЕВР? Моля да се предоставят сигналите.

12.  Отговор на въпрос 24 - . Справка с всички данни от всички сключени сделки и подадени оферти за периода от стартирането на работата на БНЕБ до днес за всички пазарни сегменти, както и обобщена информация по месечно, съдържащата следната информация:

- продадени и закупени количества по пазарен участник, средна цена на покупките и продажбите и отсрещна страна по сделката. От данните трябва да е видим интензитетът на сключваните сделки между пазарните участници, средните цени и количествата.

13.   Отговор на въпрос 28 - Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. за изплатените суми по граждански договори, за изготвяне на анализи и консултации и др. като се посочва номера и дата на договора, предмета на договора, лицето, с което е сключен договора  /за юридическите лица се представя името, ЕИК и името на лицето, което представлява дружество, а за физическите лица - имената,  размер и дата на изплатената сума. Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. /задължително да се пита Мая, дали да се иска тази справка/

14.  Отговор на въпрос 37 - Защо вземането по продажба на електрическа енергия от „Енерджи пауър” ЕООД през септември – октомври 2018 г. не е било уредено в срока, съгласно Правилата на борсата? Какви действия е предприел изпълнителния директор през периода септември – октомври 2018 г. да събере вземането или да го обезпечи, преди дружеството да бъде обявено в несъстоятелност?

15.  Отговор на въпрос 38 - На какво основание е направена обезценка на вземането от „Енерджи пауър” ЕООД, чиито  брутен размер е 6 747 хил. лева,  а размера на общата обезценка е  2 025 хил. лв. през 2018  г., 2019  г. и 2020  г.? Защо одитора на финансовия отчет Валя Йорданова към 31.12. 2020  г. твърди, че не са представени достатъчно документи, данни и информация, че е съгласна с методите на направената обезценка на вземането?

 

 

 

Фонд „Сигурност на електроенергийната система”

 

Дата на изпращане: 03.08.2021        Въпроси:     2   бр. въпроси

                                                           Справки:       7  бр. справки

                                   11.08.2021      Въпроси:       1   бр. въпроси

                                                           Справки:       3  бр. справки

                                    16.08.2021      Въпроси:       0   бр. въпроси

                                                            Справки:       1  бр. справки

Изх. № ВКМС-46-153-82-3

Дата на отговор: 06.08.2021 – по въпросите от 03.08.2021 г

                              13.08.2021 г – по въпросите от 11.08.2021 г

Приложени документи: 2 броя писма и 2 броя дискове

ИЗИСКАНИ И ПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
06.08.2021 г – отговор на писмото от 03.08.2021 г

 

1. Решения на МС за одобрените бюджети на ФСЕС

- Решение 303/25.04.2016 г

- Решение 31/13.01.2017 г

- Решение 73/05.02.2018 г

- Решение 44/30.01.2019 г

- Решение 63/30.012020 г

- Решение 85/29.01.2021 г

2. Годишни отчети за дейността на ФСЕС за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г

3. Доклади на Сметната палата за извършени одити на ГФО на ФСЕС за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г

4. ГФО на ФСЕС за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г – баланс, касово изпълнение на бюджета, отчет за операциите и наличностите по сметки за чужди средства, оборотна ведомост и др.

5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г и към 31.07.2021 г

6. Справка за периода 01.08.2016 г-31.07.2021 г за изплатените суми за минали периоди, извън регулаторния период съгласно решения на КЕВР

7. Към 31.07.2021 г ФСЕС няма неразплатени задължения към юридически лица за минали периоди, извън регулаторния

8. Справка за периода от 01.08.2016 г. до 31.07.2021 г. за изплатени суми на НЕК ЕАД за заплащане разходите за закупени въглеродни емисии за ТЕЦ "ЕЙ и Ес Марица изток 1" и ТЕЦ" Контур Глобал Марица изток 3"

9.  За периода 01.07.2016-31.07.2021 г в УС на ФСЕС са участвали следните държавни служители: Румен Тушев, Мария Иванова, Боряна Папазчева-Каменова. Не са получавали възнаграждения

 

13.08.2021 г – отговор на писмото от 11.08.2021 г

 

1. Справка за видове разходи е размера им по години  за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г и към 30.06.2021 г

2. Справка по години за изплатени суми по договори с юридически и физически лица

3.  Писмо за приходите от продажба на квоти по чл. 57 от Закона за ограничаване изменението на климата за 01.07.2021-31.07.2021 г

4. Протоколи на УС на ФСЕС за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 г и към 30.06.2021 г

 

 

АЕЦ „Козлодуй” ЕАД

Дата на изпращане: 09.08.2021  Изх. № ВКМС-46-153-82-6        

 Въпроси:     11   бр. въпроси  Справки:      12  бр. справки

Дата на отговор:13.08.2021 г Приложени документи: 1 писмо и 1 диск

ИЗИСКАНИ И ПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
На диск:

1. Програма за заряд на акумулаторна батерия 5ЕА54 в ЦПС-3 след монтаж на новото оборудване – Блок 5 система ЕА

2. Програма за заряд на акумулаторна батерия 5ЕА55 в ЦПС-3 след монтаж на новото оборудване – Блок 5 система ЕА

3. Програма за заряд на акумулаторна батерия 6ЕА54 в ЦПС-4 след монтаж на новото оборудване Блок 6 система ЕА

4. Програма за заряд на акумулаторна батерия 6ЕА55 в ЦПС-4 след монтаж на новото оборудване Блок 6 система ЕА

5. Справка за приходите от продажби на БНЕБ ЕАД

по години за периода 1 юли 2016 г. до 30 юни

6. СПРАВКА по т. 12 от писмо Изх. № ВКМС-46-153-82-6/09.08.2021г.

7. Отговор по т. 23 - СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ПЛАТФОРМАТА НА БНЕБ ЕАД, СЕГМЕНТ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ, ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ 2017 г /търговска тайна/

8. Отговор по т. 11 - Справка за изплатени социални разходи на служители по договори за управление и контрол от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за периода от 01.07.2016 г. - 31.07.2021

9. Отговор т. 16 - Справка за изплатен дивидент от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на БЕХ за периода 2017 г. - 2021 г.

10. Отговор на въпрос 17

11. Отговор т. 22 – Справка за приходите от продажби на БНЕБ ЕАД по години за периода 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г.

12. С П Р А В К А по т.18 - Финансирания към 31.12.2020 г.

13. Отговор т. 19 -  СПРАВКА за блокираните суми на КТБ към 30.06.2021 г.

14. Отговор т. 20 - С П Р А В К А за размера на паричните средства на АЕЦ Козлодуй ЕАД за п-да 2016 г. – 2020 г

Писмен отговор на хартия:

15.Отговор на въпрос 1

16. Отговор на въпрос 2

17. Отговор на въпрос 3

18. Отговор на въпрос 4

19. Отговор на въпрос 5

20. Отговор на въпрос 6

21. Отговор на въпрос 7

22. Отговор на въпрос 8

23. Отговор на въпрос 10

24. Отговор на въпрос 13

25. Отговор на въпрос 14 – приложена справка

26. Отговор на въпрос 15

27. Отговор на въпрос 17

28. Отговор на въпрос 21

1. Междинен съкратен индивидуален финансов отчет на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, заедно с пояснителните бележки към него към 30 юни 2021г. – отчета е в процес на одиторска проверка. Ще го доставят допълнително.

 

 

 

АЕЦ „Козлодуй – нови мощности” ЕАД

Дата на изпращане: 09.08.2021 Изх. № ВКМС-46-153-82-6     

  Въпроси:        10 бр. въпроси      Справки:         10 бр. справки

Дата на отговор: 13.08.2021  Приложени документи: на хартия

ИЗИСКАНИ И ПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
1. Междинен съкратен индивидуален финансов отчет на „АЕЦ Козлодуй НОВИ МОЩНОСТИ" ЕАД, заедно с пояснителните бележки към него към 30 юни 2021 г.

2.Годишен доклад за дейността, доклад на независимия финансов одитор и годишен финансов отчет към 31.12.2020 г. на „АЕЦ Козлодуй -НОВИ МОЩНОСТИ" ЕАД. Дружеството е собственост на АЕЦ Козлодуй и отчетите за 2020 г. не са налични в Търговския регистър, нито на сайта на дружеството. – предоставен отговор и линк към годишните доклади

3.В бордовете на директорите на „АЕЦ Козлодуй - НОВИ МОЩНОСТИ" ЕАД за периода от 1 юли 2016 г. до 31 юли 2021 година, участвали ли са лица, които са били или са държавни служители? За всяко лице държавен служител, което е участвало в бордовете на директорите да се посочват трите имена, размера на изплатените им възнаграждения по години за посочения период и лицата, които са разрешили изплащането на възнагражденията им. Справката се представя в pdf. формат. – отговорено е че за периода не са участвали държавни служители в бордовете

4.Справка за изплатените социални разходи на лицата, които са били членове на бордовите на директорите на „АЕЦ Козлодуй - НОВИ

МОЩНОСТИ" ЕАД" ЕАД по години за периода 1 юли 2016 г. до 31 юли 2021 година, като се посочат трите имена на лицата, размера на изплатените суми, основанието за изплащане на сумите, лицето, което е разрешило изплащането на сумите? Справката се представя под формата на таблица, формат ексел и pdf. – отговорено е че разходите са под формата на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от ЗКПО - 60 лв., съответно 80 лв. Няма справка.

5.Справка по години за периода от 1 юли 2016 г. до 31 юли 2021 г. за обявените и сключени обществени поръчки на стойност над 500 хил. лв. от „АЕЦ Козлодуй - НОВИ МОЩНОСТИ"ЕАД. За всяка поръчка се посочва уникалния номер на поръчката в Агенцията за обществени поръчки, дата на публикуване, прогнозна стойност на поръчката, лицето, което е избрано да изпълни обществената поръчка, вкл. данни за ЕИК, лицето, което го представлява и е сключило договора с „АЕЦ Козлодуй - НОВИ МОЩНОСТИ" ЕАД" ЕАД, дата на сключване на договора, стойност на договора, стойност на извършените авансови плащания по изпълнение на поръчката по дати към изпълнителя, дата на приключване на изпълнението на обществената поръчка. Справката се представя под формата на таблица, формат ексел и pdf. – отговорено е че за периода няма ОП на стойност над 500 000.

6.Има ли сключени договори от „АЕЦ Козлодуй НОВИ МОЩНОСТИ" ЕАД" за периода от 1 юли 2016 г. до 31 юли 2021 г. на основание на чл. 14 ал.1 т. 6 от Закона за обществените поръчки, т. нар. ин хаус възлагане? Ако има сключени договори, се представя справка с посочване на дата на сключване на договора, изпълнителя на договора, вкл. данни за ЕИК, лицето, което го представлява и включило договора, предмет на договора, стойност на договора, стойност и дати на извършени авансови плащания по договора, стойност на окончателно извършените плащания по дати, дата на приключване на договора, вкл. посочване на документите, с които е приключен договора. Справката се представя под формата па таблица, формат ексел и pdf. – отговорено е че за периода не са сключвани ОП по чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП

7.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г., среден брой лица назначени на трудов договор, средна месечна работна заплата на 1 лице назначено на трудов договор, обща сума за изплатени възнаграждения по трудов договор, обща сума на изплатени социални разходи на лицата, които са работили на трудови договори. Справката се представя под формата на таблица, формат ексел и pdf. – 1 бр. справка

8.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016г. до 30 юни 2021г. за изплатените суми по граждански договори като се посочва номера и дата на договора, предмета на договора, лицето, с което е сключен договора  / за юридическите лица се представя името, ЕИК и името на лицето, което представлява дружество, а за физическите лица, името и ЕГН (ако имаме право да се поиска), I размер и дата на изплатената сума. Справката се представя под формата на таблица, формат ексел и pdf. – 1 бр. справка

9.За периода от 1 януари 2020г. до 31 юли 2021 г. предприети ли са действия от страна на едноличния собственик на „АЕЦ Козлодуй НОВИ

МОЩНОСТИ" ЕАД" за изпълнение на препоръките на одиторския доклад за 2019г. изготвен от „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД, капиталът на дружеството да бъде приведен в законоустановените размери, съгласно изискванията на Търговския закон? – предоставен отговор

10.Аналитична справка за всяка година поотделно към 31.12. на съответната година за 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г.в салдото по баланса раздел „Нетекущи активи" - „Имоти, машини и съоръжения".

Справката се представя под формата на таблица, формат ексел и pdf. – 1 бр. справка

Не е предоставен.

Документи които са предоставени: 3 бр.

Документи които не са предоставени: 1 бр.

 

Национална електрическа компания ЕАД

Дата на изпращане: 03.08.2021 Изх. № ВКМС-46-153-82-3     

Въпроси:    9    бр въпроси  Справки:      9   бр справки

Дата на отговор: 06.08.2021 Приложени документи: 1 бр. писмо и 1 диск

ИЗИСКАНИ И ПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
Въпроси:

1. НЕК ЕАД ще осигури ли средства през м. декември 2023 г да върне взетата финансова помощ по арбитражното дело за 601 млн. евро за АЕЦ "БЕЛЕНЕ"
2. Защо в доклада на независимия одитор са посочени балансова стойност на р-дите 2 399 080 хил. лв., а в пояснителните бележки сумата е 2 325 019 хил. лв.? Кои са причините за разликата от 74 млн. лв.?
3. За периода 01.06.20 г.-31.07.2021 г на какво основание и на какви документи НЕК ЕАД е извършило по процедура за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "БЕЛЕНЕ"?
4. В бордовете за периода 01.07.2016 г - 31.07.2021 г има ли лица държавни служители? - имена и възнаграждения?
5.  Има ли сключени договори за общ. Поръчки т.нар. ин хаус възлагане за 01.07.2016 г - 31.07.2021 г ? -  справка
6. Какво представляват активите с неустановена собственост към 31.12.2020 г за 17 млн. лв. На какво основание са закупени и кои са източниците за финансиране?
7. Защо е направена обезценка на търговски вземания за 29 758 хил. лв?
8. Защо има направена обезценка на съдебни и присъдени вземания 47 503 хил. лв при обща стойност 53 324 хил. лв към 31.12.2020 г.
9. НЕК ЕАД получавало ли е заеми от ББР АД от 01.07.2016 г-30.06.2021 г? - справка

Справки:

1. Междинен съкратен индивидуален ФО към 30.06.2021г
2. Справка за поисканите суми от фонд "Сигурност на електроенергийната система" за закупени квоти емисии парникови газове и изплатените суми по месеци - 01.07.2016-30.06.2021г
3. Копие на Споразумението от 5.12.2016 г между НЕК и М-во на енергетиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - 601 617133 евро.
4. Справка за разходите по години  01.07.2016 г - 31.07.2021 г за проекта АЕЦ "БЕЛЕНЕ". Източниците на финансиране. Разходите включени ли са в цените на електроенергията.
5. Справка по години 01.07.2016-31.07.2021 г за обявени и сключени обществени поръчки над 500 хил.лв.
6. Справка за изплатените социални разходи за членовете на бордовете - 01.07.2016 г - 31.07.2021 г
7. Справка по години за платени неустойки за 01.07.2016 г - 31.07.2021 г
8. Справка към 30.06.2021 г за търговски вземания за ел. енергия от клиенти за повече от 30 дни за всеки клиент.
9. Справка по години за изплатените суми по граждански договори за 01.07.2016 г - 30.06.2021 г

 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Дата на изпращане: 09.08.2021 Изх. № ВКМС-46-153-82-6                 

Въпроси:      3  бр. въпроси    Справки:     17    бр. справки

Дата на отговор: 11.08.2021  Приложени документи:  1 Писмо и 1 диск

ИЗИСКАНИ И  ПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
1.Междинен съкратен индивидуален финансов отчет на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), заедно с пояснителните бележки към него към 30 юни 2021г. – 1 pdf файл

2.Програмата за съответствие, която е одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране, съгласно чл. 81к,  ал. 1 от Закона за енергетиката за 2016 г., 2017 г., 2018 г. , 2019 г. и 2020 г. – 2 pdf файла

3.Лицата, които са били избрани  за отговорник по съответствието от Надзорния съвет на ЕСО ЕАД, съгласно чл. 81к, ал. 2 от Закона за енергетиката за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. – отговорено с писмото

4.Годишните доклади съгласно чл. 81, ал. 3, т. 2 от Закона за енергетиката, които са били представени на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. – отговорено в писмото

5.В бордовете на директорите на ЕСО ЕАД за периода от 1 юли 2016 г. до 31 юли 2021 г., участвали ли са лица, които са били или са държавни служители? За всяко лице държавен служител, което е участвало в бордовете на директорите да се посочат имената, размера на изплатените им възнаграждения по години за посочения период и лицата, които са разрешили  изплащането на възнагражденията им.  Справката да се представи в pdf. формат. – отговорено в писмото.

6.Справка за изплатените социални разходи на лицата, които са били членове на бордовите на директорите на ЕСО ЕАД по години за периода 1 юли 2016 г. до 31 юли 2021 г., като се посочат имената на лицата, размера на изплатените суми, основанието за изплащане на сумите, лицето, което е разрешило изплащането на сумите? Изплатените суми за социални разходи на членовете на бордовете на директорите по години, КЕВР признал ли ги е като разход в цените на електрическата енергия, които е утвърдил за съответния регулаторен период? Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 1 pdf и 1 ексел файла

7.Справка по години за периода от 1 юли  2016 г. до 31 юли 2021 г. за обявените и сключени обществени поръчки на стойност над 500 хил. лв. от ЕСО ЕАД. За всяка поръчка се посочва  уникалния номер на поръчката в Агенцията за обществени поръчки, дата на публикуване, прогнозна стойност на поръчката, лицето, което е избрано да изпълни обществената поръчка, вкл. данни за ЕИК, лицето, което го представлява и е сключило договора с ЕСО ЕАД, дата на сключване на договора, стойност на договора, стойност на извършените авансови плащания  по изпълнение на поръчката по дати към изпълнителя, дата на приключване на изпълнението на обществената поръчка. Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 5 pdf файла и 1 ексел

8.Има ли сключени договори от ЕСО ЕАД за периода  от 1 юли  2016 г. до 31 юли 2021 г. на основание на чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, т. нар. ин хаус възлагане? Ако има сключени договори, се представя справка  с посочване на дата на сключване на договора, изпълнителя на договора, ЕИК, лицето, което го представлява и включило договора, предмет на договора, стойност на договора, стойност и дати на извършени авансови плащания по договора, стойност на окончателно извършените плащания по дати,  дата на приключване на договора, вкл. посочване на документите, с които е приключен договора. Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 1 ексел и 1 pdf файла

9.Кратък анализ на приходите от продажби за всяка година поотделно за периода от 1 юли  2016 г. до 30 юни 2021 г. Съгласно Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход към 31.12.2020 г. техния размер е бил  566 432 хил. лв., а към 31.12.2016г. техния размер е бил 575 728 хил. лв. Да се поясни защо са намалели приходите за продажби 2020 г. спрямо 2016 г., вкл. се направи анализ по отделно на размера  количествата в МВтч и цените на електрическата енергия, по отделно за пренос и достъп до електропреносната мрежа (регулирана дейност от КЕВР). Справката да се представи под формат pdf. – отговорено в писмото

10.Кратък анализ защо постъпленията от приходи от наеми и други услуги към 31.12.2016 г. са били 39 549 хил. лв., а към 31.12.2020 г. са намалели на 797 хил. лв. съгласно данните от Отчетите  за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход към съответните дати. Справката да се представи под формат pdf. – отговорено в писмото

11.В Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход към 31.12.2020 г. разходите за придобиване на  нетекущи активи по стопански начин е 13 798 хил. лв. Да се представи подробна справка, какво включват тези разходи. Справката да се представи под формат pdf. – 1 ексел и 1 pdf файла

12.В Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход към 31.12.2020г. разходите за провизии по съдебни дела, водени срещу ЕСО ЕАД са в размер на 14 109 хил. лв. Да се обясни защо са провизирани разходите за тези съдебни дела, вкл. се посочат данни за номерата на съдебните дела, в кой съд се намират в момента, кои са лицата, които са водят делото, предмета на съдебния спор, и стойността на разходите, които са провизирани. Справката да се представи под формат pdf. – 1 pdf файл

13.Защо е направена обезценка в размер на 2 372 хил. лв. към 31.12.2020 г. на инвестицията в „Булгартел” ЕАД, която първоначално е била в общ размер на 3 256 хил. лв. Участва ли  по някакъв начин ЕСО ЕАД в управлението на „Булгартел” ЕАД, ако не да се обясни защо? Справката да се представи под формат pdf. – отговорено в писмото

14.Защо всички съдебни и присъдени вземания по баланса на ЕСО ЕАД към 31.12.2020 г. в размер на 10 588 хил. лв. са обезценени, вкл. да се представи подробна справка за всяка сума и съдебно дело поотделно. Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 1 ексел и 2 pdf файла

15.       Към 30 юни 2021 г. каква част от обезценената сума в КТБ в размер на 4 381 хил. лв. е събрана? Справката да се представи във формат pdf. – 1 ексел и 1 pdf файла

16.Защо паричните средства по банкови сметки са намалели от 381 063 хил. лв. към 31.12. 2016 г. по баланса на ЕСО ЕАД, на 60 043 хил. лв. към 31.12.2020 г. или общо намаление с 321 020 хил. лв. за 5 години? Да се представи справка за всяка година по отделно към 31.12. за 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г., в кои банки са се съхранявали парите, като се посочи банка и размера на наличността на банковите сметки. Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 1 ексел и 1 pdf файла

17.Справка за изплатените дивиденти на „Българския енергиен холдинг” ЕАД за всяка година по отделно 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г., като се посочи сумата на изплатения дивидент и основанието му  за изплащането. Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 1 ексел и 6 pdf файла

18.Справка за направените инвестиции за всеки обект и в стойност в лева за всяка година по отделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г., като се посочи и източника на финансиране.  Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 13 pdf файла.

19.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. за изплатените суми по граждански договори, за изготвяне на анализи и консултации и др. като се посочва номера и дата на договора, предмета на договора, лицето, с което е сключен договора  / за юридическите лица да се представя името, ЕИК и името на лицето, което представлява дружество, а за физическите лица – имената,  размер и дата на изплатената сума. Справката да се представя под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

20.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. за платените неустойки, като се посочва номер и дата на договора, лицето, с което е сключен договора, размера на неплатената неустойка, основание за плащането й. Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

21.С каква цел и по чие решение през 2021 г. беше учредено дружеството „ЕСО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с капитал 500 000 лева, и изцяло собственост на ЕСО ЕАД. За периода от февруари до края на юли 2021 г. каква дейност е развило дружество?  Да се представят протоколите на Надзорния и управителния съвет и приложените документи към тях за учредяването на „ЕСО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е отговорено

 

 

 

 

Не е отговорено

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД

Дата на изпращане: 03.08.2021  Изх. № ВКМС-46-153-82-3                

Въпроси:       3  бр. въпроси      Справки:      11   бр. справки

Дата на отговор: 09.08.2021 Приложени документи: Писмо, справки и 1 бр. флаш памет

ИЗИСКАНИ И ПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
1. Междинен съкратен индивидуален финансов отчет на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, заедно с пояснителните бележки към него към 30 юни 2021г. – предоставен на хартия и на електронен носител.

2. В бордовете  на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за периода от 1 юли 2016 г. до 31 юли 2021 година, участвали ли са лица, които са били или са държавни служители? За всяко  лице  държавен служител, което е участвало в бордовете на директорите да  се посочат имената, размера на изплатените им възнаграждения по години за посочения период и лицата, които са разрешили изплащането на възнагражденията им. – Отговор, предоставен в писмото.

3. Справка по години за периода  от 1 юли  2016 г. до 31 юли 2021 г. за обявените и сключени обществени поръчки на стойност над 500 хил. лв. от „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. За всяка поръчка да се посочи  уникалния номер на поръчката в Агенцията за обществени поръчки, дата на публикуване, прогнозна стойност на поръчката, лицето, което е избрано да изпълни обществената поръчка, ЕИК, лицето, което го представлява и е сключило договора с „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, дата на сключване на договора, стойност на договора, стойност на извършените авансови плащания  по изпълнение на поръчката по дати към изпълнителя, дата на приключване на изпълнението на обществената поръчка. – предоставена на хартия и на електронен носител.

4. Има ли сключени договори от „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за периода  от 1 юли  2016 г. до 31 юли 2021 г. на основание на чл. 14 ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, т. нар.  ин хаус възлагане? Ако има сключени договори, да се представи справка с посочване на дата на сключване на договора, изпълнителя на договора, ЕИК, лицето, което го представлява и включило договора, стойност на договора, стойност и дати на извършени авансови плащания по договора, окончателно извършени плащания по договора,  стойност на окончателно извършените плащания по дати,  дата на приключване на договора, вкл. посочване на документите, с които е приключен договора.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – отговор, предоставен в писмото.

5. Справка за изплатените социални разходи на лицата, които са били членове на бордовете  на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД по години за периода 1 юли 2016 г. до 31 юли 2021 година, като се посочат имената на лицата, размера на изплатените суми, основанието за изплащане на сумите, лицето, което е разрешило изплащането на сумите? Изплатените суми за социални разходи на членовете на бордовете на директорите по години, КЕВР признал ли ги е като разход в цените на електрическата енергия, които е утвърдил за съответния регулаторен период?

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

– предоставена на хартия и на електронен носител.

6. Справка за предоставените средства по години, вкл.  формата и начина на финансиране  на ФК „Берое” за периода 1 юли 2016 г. до 31 юли 2021 година.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. - – предоставена на хартия и на електронен носител.

7. Защо в доклада на независимия одитор за 2020г. не е призната балансовата стойност на задължението на дружеството към „Мини Марица – Изток” ЕАД, във връзка с неустойки  за забавено плащане в размер на 15 257 хил. лв.? Към 31 юли 2021 г. какви действия са предприети от ръководството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за признаване на неустойката и нейното събиране.? – отговорено е в писмото.

8. Да се представи справка за всяка година по отделно към 31.12 2016г., 31.12 2017г.,  31.12 2018г., 31.12 2019г., 31.12 2020г. и 30.06.2021 г. за  вида и размера на задълженията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД към „Българския енергиен холдинг” ЕАД.  В справката да се посочи номера и датата на сключване на договора, за какво се получава сумата, под какво форма / кредит, безвъзмездно и др./ е предоставена, размер на годишната лихва, ако има такава, краен срок за издължаване  и какъв е размера на задължението към 30.06.2021г.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

– предоставена на хартия и на електронен носител.

9. Справка за изплатените лихви и други разноски, съгласно сключените договори  с „Българския енергиен холдинг” ЕАД по години, за периода 1 юли 2016 г. до 31 юли 2021 година. За всеки договор да се предоставя отделно информацията. – предоставена на хартия и на електронен носител.

10. Защо са увеличени разходите за резервни части през 2020г. спрямо 2019 г. с 9 673 хил. лв.? – отговорено в писмото.

11. Защо по баланса към 31.12 2020 г. от обща стойност на съдебните и присъдени вземания в размер на 18 219 хил. лв., са обезценени със 17 171 хил. лв. На какво основание е направена обезценката, и от кои лица не са събрани тези съдебни  и присъдени вземания? – отговорено в писмото, предоставена справка и в електронен носител.

12. Справка  за всяка година поотделно за 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. 2020 г. за реално емитираните, верифицирани и безплатни квоти емисии парникови газове. За всяка година поотделно да се представят информация за извършените разходи  в стойност на закупените  на квотите емисии парникови газове, като се посочва, за чия сметка е извършена покупката - „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и/или „Българския енергиен холдинг” ЕАД и други, ако има. Количества и  стойност на провизираните квоти емисии парникови газови към 30.06.2021г., съгласно междинен съкратен индивидуален финансов отчет н дружеството.

Справките да се представят под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

– отговорено в писмото, предоставена справка и в електронен носител.

13. За периода от 1 юли 2016г. до 30 юни 2021г. „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД получавало ли е заеми от „Българската банка за развитие” АД? Ако дружеството е получило заеми, за всеки един от тях се посочва по отделно дата на сключване на договора, за какви дейности е получен  кредита, размер на кредита, годишна лихва и други разноски и такси, краен срок на издължаване, просрочени задължения, ако има такива, и размер на задължението по кредита към 31 юли 2021г.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

– отговор в писмото.

14.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016г. до 30 юни 2021г. за изплатените суми по граждански договори, за изготвяне на анализи и консултации и др. като се посочва номера и дата на договора, предмета на договора, лицето, с което е сключен договора  / за юридическите лица се представя името, ЕИК и името на лицето, което представлява дружество, а за физическите лица, имената /  размер и дата на изплатената сума.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

– предоставена на хартия и на електронен носител.

Предоставени са изисканите документи и отговори на въпроси.

 

 

 

„Мини Марица-изток“  ЕАД

 

Дата на изпращане: 11.08.2021  Изх. № ВКМС-46-153-82-3                

Въпроси:    3 бр. въпроси  Справки:      8   бр. справки

Дата на отговор: няма до момента получен отговор

 

 

„Булгаргаз“  ЕАД

Дата на изпращане: 03.08.2021 Изх. № ВКМС-46-153-82-3                 

Въпроси:   3 бр. въпроси     Справки:     8 бр. справки

Дата на отговор: няма до момента получен отговор

 

ИЗИСКАНИ И ПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
1. Междинен съкратен индивидуален ФО към 30.06.2021

2.Справка по години 01.07.2016-31.07.2021 г за обявени и сключени обществени поръчки над 500 хил. лв.

3. Справка за изплатените социални разходи за членовете на бордовете - 01.07.2016 г - 31.07.2021 г

4. Справка за търговски вземания поотделно текущи и просрочени по клиенти над 100 хил. лв. към 30.06.2016 г/31.12.2016/2017/2018/2019/2020 г и 30.06.2021 г

5. Справка за начислените и събраните неустойки, лихви и др плащания по договори с клиенти.

6. Справка към 31.07.2021 г за сключени споразумение за вземания по клиенти и за разсрочване на просрочени задължения.

7.Справка за размера на начислените разходи за провизии по дело СОМР/В1/АТ.39849-ВЕН gas по години 2018/19/20 г и до 30.06.2021 г Копия от докум., с които е разпоредено от БЕХ да провизира разходите за стойността на 1/3 от глобата.

8. Да се предоставят заверени копия на договорите и всички споразумения с азербайджанската компания и рамковия договор LFA-0031/2020 за пренос на природен газ.

9. Месечни справки на закупените количества природен газ, цени и стойност в лева за 01.01.2021 г-31.07.2021 г от азербайджанската компания.

10.Справка по години за изплатените суми по граждански договори за 01.07.2016 г-30.06.2021 г"

11. Има ли сключени договори за общ. Поръчки т.нар. ин хаус възлагане за 01.07.2016 г - 31.07.2021 г ? -  справка
12. В бордовете за периода 01.07.2016 г - 31.07.2021 г има ли лица държавни служители? - имена и възнаграждения
13. Получавани ли са заеми от ББР АД за 01.07.2016-30.06.2021 г - справка

 

„Булгартрансгаз“  ЕАД

Дата на изпращане: 03.08.2021     

                                   09.08.2021

Изх. № ВКМС-46-153-82-4            Въпроси:       8 бр. въпроси

                                                          Справки:        8 бр. справки           

             ВКМС-46-153-82-6             Въпроси:      1  бр. въпроси

                                                          Справки:        1 бр. справки

Дата на отговор: 09.08.2021 Приложени документи: Писмо, справки и 1 бр. флаш памет

ПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
1. Всички сключени договори за изпълнение на строителството, включително и документите свързани със спазването на Закона за камара на строителите, Закона за устройство на територията, вписани участници в Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) със съответните удостоверения. – предоставени на електронен носител.

2.Декларации за експлоатационни характеристики/декларации за характеристиките на строителния продукт и/или др. в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на основния материал - тръбите за цялото количество. – предоставени на електронен носител.

3. Всички проекти на договор като част от проведените обществени поръчки. – предоставени на електронен носител.

4. Всички разрешения за строеж за отделните обекти, подобекти, етапи, подетапи, участъци, подучастъци. – предоставени на електронен носител.

5. Всички актове и протоколи съставени по време на строителството в съответствие със Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. – предоставени на електронен носител.

6. Дати на одобрение на всички инвестиционни проекти за съответните обекти, подобекти, етапи, подетапи, участъци, подучастъци. – предоставени на електронен носител.

7. Всички договори за проектиране и авторски надзор. – предоставени на електронен носител.

8. Годините приключили с финансов резултат-загуба и от какво е породена.

1. Всички отчети за извършено строителство (т.нар. Акт 19) до момента.

2. Всички извършени плащания, свързани с изпълнението на газопреносната система.

3. Всички договори за строителен надзор и плащания по тях.

4. Всички заповеди за командировка в чужбина. Окомплектовани с възложените задачи и доклади за извършена работа.

 

 

 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

 

ИЗИСКАНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
"За дейността на „Автомагистрали“ ЕАД:

1. Всички сключени договори, включително договори за изпълнение на строителство, проектиране, авторски и строителен надзор

2. Всички отчети за изпълнение по договорите, включително т.нар. Акт 19 (ако съществуват такива), посочени в т. 1.

3. Всички извършени плащания по договорите, посочени в т. 1 и отчети в т. 2.

4. Всички разрешения за строеж на обекти, подобекти, етапи, подетапи, участъци и подучастъци, за които има извършено строителство по договори по т. 1.

5. Дати на одобрение на всички инвестиционни проекти за съответните обекти, подобекти, етапи, подетапи, участъци и подучастъци.

6. Всички крайни документи свързани със собствеността на земята, доказващи законосъобразност на издадените разрешения за строеж.

7. Съществуващата и одобрена по съответния законов ред система за финансово управление и контрол съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

8. Годините приключили с финансов резултат-загуба и от какво е породена.

9. Всички заповеди за командировка в чужбина. Окомплектовани с възложените задачи и доклади за извършена работа.

Във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради:

1. Всички сключени договори за разработване на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, както и имената на всички изпълнители в табличен вид.

2. Всички сключени договори за инвестиционно проектиране и авторски надзор, както и имената на всички изпълнители в табличен вид.

3. Всички сключени договори за строителство, както и имената на всички изпълнители в табличен вид. Към договорите да бъдат представени задължително одобрените количествено-стойностни сметки (КСС). В случай, че има изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство), да бъде представен само един договор, без дублиране по т. 2 и т. 3.

4. Всички отчети за извършено строителство (Акт 19), както междинни, така и окончателни.

5. Документи за извършени плащания въз основа на отчетите по т. 4.

6. Всички технически паспорти на сгради, в които има извършено конструктивно обследване.

7. Всички инвестиционни проекти по част ""Конструктивна"" за сгради, за които има извършено конструктивно обследване и изпълнение на строително-монтажни работи по усилване на конструкцията на сградата.

8. Списък на всички фирми, осъществявали строителен надзор по обекти.

Във връзка с изграждането на пътя „Мездра – Ботевград“:

1. Всички сключени договори за изпълнение на строителството.

2. Всички проекти на договор като част от проведените обществени поръчки.

3. Всички разрешения за строеж за отделните обекти, подобекти, етапи, подетапи, участъци, подучастъци.

4. Всички актове и протоколи съставени по време на строителството в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5. Всички отчети за извършено строителство (т.нар. Акт 19) до момента.

6. Всички извършени плащания, свързани с изпълнението на пътя.

7. Дати на одобрение на всички инвестиционни проекти за съответните обекти, подобекти, етапи, подетапи, участъци, подучастъци.

8. Всички крайни документи свързани със собствеността на земята, доказващи законосъобразност на издадените разрешения за строеж."

 

„БРИКЕЛ“ ЕАД

ИЗИСКАНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
1.ГФО към 31.12.2020 г и доклад от независимия одитор

2.Междинен съкратен индивидуален ФО към 30.06.2021 г

3.Справка за изплатените социални разходи за членовете на бордовете -  01.07.2016 г - 31.07.2021 г по години

4. Справка по години 01.07.2016-31.07.2021 г за обявени и сключени обществени поръчки над 500 хил. лв

5.Справка по години кол. реално емитираните, вериф. и безплатни квоти парникови газове и цена на закупуване по години - 2016/17/18/19/20 г

6. Справка по години относно получени допълнителни приходиот съдебни дела във ВАС срещу р-я на КЕВР за 2016/17/18/19/20 г и 30.06.2021 г"

7. В бордовете за периода 01.07.2016 г - 31.07.2021 г има ли лица държавни служители? - имена и възнаграждения

8. Има ли сключени договори за общ. Поръчки т.нар. ин хаус възлагане за 01.07.2016 г - 31.07.2021 г ? -  справка

9. Получавани ли са заеми от ББР АД за 01.07.2016-30.06.2021 г - справка"

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ИЗИСКАНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
1. Разчет за финансиране на капиталовите разходи, включително поименен списък за съответната година от Централния бюджет - първоначален.

2. Разчети за финансиране на капиталовите разходи, включително поименни списъци за съответната година от Централния бюджет - коригирани в хода на бюджетната година.

3. Разчет за финансиране на капиталовите разходи, включително поименен списък за съответната година от Централния бюджет - уточнен план.

4.Съответните постановления на Министерския съвет, с които са финансирани обектите, посочени в поименния списък към Централния бюджет за съответната година.

5.Договорите за строителство и/или инженеринг за обектите, финансирани със средства за капиталови разходи от Централния бюджет, както и извършените плащания по тях."

 

НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

ИЗИСКАНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
1. Списък на лицата, заемали и/или заемащи висши публични длъжности недекларирани банкови сметки в чужбина, недвижими имоти или друго имущество на значителна стойност, участие в търговски дружества в чужбина, включително в офшорни компании и извършени разходи и инвестиции в чужбина през последните пет години.

 

„МОНТАЖИ“ ЕАД

ИЗИСКАНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
1. Списък на всички строителни обекти.

2. Всички сключени договори за изпълнение на строителството.

3. Всички проекти на договор като част от проведените обществени поръчки.

4. Всички разрешения за строеж за отделните обекти, подобекти, етапи, подетапи, участъци, подучастъци.

5. Всички актове и протоколи съставени по време на строителството в съответствие с Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6. Всички отчети за извършено строителство (т.нар. Акт 19) до момента.

7. Всички извършени плащания, свързани с изпълнението на договорите.

8. Дати на одобрение на всички инвестиционни проекти за съответните обекти, подобекти, етапи, подетапи, участъци, подучастъци.

9. Всички договори за строителен надзор и плащания по тях.

10. Всички договори за проектиране и авторски надзор.

11. Годините приключили с финансов резултат-загуба и от какво е породена.

12. Всички заповеди за командировка в чужбина. Окомплектовани с възложените задачи и доклади за извършена работа."

 

ДП „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ“

ИЗИСКАНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
1. Списък на всички строителни обекти

2. Всички сключени договори за изпълнение на строителството.

3. Всички проекти на договор като част от проведените обществени поръчки.

4. Всички разрешения за строеж за отделните обекти, подобекти, етапи, подетапи, участъци, подучастъци.

5. Всички актове и протоколи съставени по време на строителството в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6. Всички отчети за извършено строителство (т.нар. Акт 19) до момента.

7. Всички извършени плащания, свързани с изпълнението на договорите.

8. Дати на одобрение на всички инвестиционни проекти за съответните обекти, подобекти, етапи, подетапи, участъци, подучастъци.

9. Всички договори за строителен надзор и плащания по тях.

10. Всички договори за проектиране и авторски надзор.

11. Годините приключили с финансов резултат-загуба и от какво е породена.

12. Всички заповеди за командировка в чужбина. Окомплектовани с възложените задачи и доклади за извършена работа."

 

ДП „Радиоактивни отпадъци”

Дата на изпращане 09.08.2021

Изх. № ВКМС-46-153-82-6                         Въпроси:      7  бр. въпроси

                                                                      Справки:       7  бр. справки

Дата на отговор: 11.08.2021

Приложени документи: писмо с 1 бр. диск

 

„Топлофикация” София ЕАД

Дата на изпращане: 03.08.2021г.

Изх. № ВКМС-46-153-82-3

Въпроси:       22 бр. въпроси

                                               Справки:       22  бр. справки

Дата на отговор: ВКМС-46-113-00-1/ 10.08.2021 г

Приложени документи: два броя zip файла

ПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И ВЪПРОСИ, НА КОИТО НЕ Е ОТГОВОРЕНО
1.Годишен финансов отчет и доклад за дейността на „Топлофикация София” ЕАД към 31.12.2020г., вкл. доклад на независимия одитор – 3 pdf файла

2.Междинен съкратен индивидуален финансов отчет на „Топлофикация София” ЕАД, заедно с пояснителните бележки към него към 30 юни 2021г. – 5 pdf файла

3.В бордовете на директорите на „Топлофикация София” ЕАД за периода от 1 юли 2016 г. до 31 юли 2021 година, участвали ли са лица, които са били или са държавни служители? За всяко лице държавен служител, което е участвало в бордовете на директорите да се посочи имената, размера на изплатените им възнаграждения по години за посочения период и лицата, които са разрешили изплащането на възнагражденията им. – 1 pdf файл

4.Справка за изплатените социални разходи на лицата, които са били членове на бордовите на директорите на „Топлофикация София” ЕАД по години за периода 1 юли 2016 г. до 31 юли 2021 година, като се посочат имената на лицата, размера на изплатените суми, основанието за изплащане на сумите, лицето, което е разрешило изплащането на сумите? Изплатените суми за социални разходи на членовете на бордовете на директорите по години, КЕВР признал ли ги е като разход в цените на електрическата и топлинната енергия, които е утвърдил за съответния регулаторен период?

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 1 pdf файл

5.Справка по години за периода  от 1 юли  2016 г. до 31 юли 2021 г. за обявените и сключени обществени поръчки на стойност над 500 хил.лв. от „Топлофикация София” ЕАД. За всяка поръчка да се посочи  уникалния номер на поръчката в Агенцията за обществени поръчки, дата на публикуване, прогнозна стойност на поръчката, лицето, което е избрано да изпълни обществената поръчка, ЕИК, лицето, което го представлява и е сключило договора с „Топлофикация София” ЕАД, дата на сключване на договора, стойност на договора, стойност на извършените авансови плащания  по изпълнение на поръчката по дати към изпълнителя, дата на приключване на изпълнението на обществената поръчка.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf.  – 1 ексел файл

6.Има ли сключени договори от „Топлофикация София” ЕАД за периода  от 1 юли  2016 г. до 31 юли 2021 г. на основание на чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, т. нар. ин хаус възлагане? Ако има сключени договори, да се представи справка с посочване на дата на сключване на договора, изпълнителя на договора, ЕИК, лицето, което го представлява и включило договора, предмет на договора, стойност на договора, стойност и дати на извършени авансови плащания по договора,   стойност на окончателно извършените плащания по дати, дата на приключване на договора, вкл. посочване на документите, с които е приключен договора.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 2 pdf файла.

7.Справка за всяка година по отделно към 31.12 2016 г., 31.12 2017 г., 31.12.2018 г., 31.12 2019 г., 31.12 2020 г. и 30.06.2021 г. за  размера на задълженията на „Топлофикация София” ЕАД към „Българския енергиен холдинг” ЕАД, за всеки договор поотделно. В справката се посочва номера и датата на сключване на договора, за покриване на какви задължения се  получава сумата, какъв е размера на задължението по договора към 30.06.2021г., краен срок за погасяване на задълженията по договора,  размер на годишната лихва, размер на просрочени задължения по всеки договор поотделно, ако има такива.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 1 pdf файл

8.Справка за изплатените лихви и други разноски  по договори към „Българския енергиен холдинг” ЕАД по години към 31.12 2016 г., 31.12 2017 г., 31.12 2018 г., 31.12 2019 г., 31.12 2020 г. и 30.06.2021 г.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 1 pdf файл

9.Справка за задълженията на „Топлофикация София” ЕАД към „Булгаргаз” ЕАД към 31.12 2020 г. и 30.06.2021 г. Справката да се представи в pdf. формат. – 1 pdf файл

10.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. за размера на несъбраните търговски вземания от продажбата на топлинна енергия  общо, и по отделно от битови и небитови клиенти. За суми над 5000 лева за небитовите клиенти, се посочва за всеки клиент поотделно.  Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

11.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016г. до 30 юни 2021г. за размера на несъбраните търговски вземания от продажбата на електрическа енергия, като се посочва за всеки клиент поотделно.  Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 1 pdf файл

12.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. за размера обезценените търговски вземания от продажбата на топлинна енергия  общо, и по отделно от битови и небитови клиенти, и основанията за извършената обезценка. Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

13.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. за размера обезценените  търговски вземания от продажбата електрическа енергия и основанията за извършената обезценка, като се посочва за всеки клиент поотделно.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 1 pdf файл

14.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. за размера на несъбраните търговски вземания  за услугата дялово разпределение на топлинна енергия общо, и по отделно от битови и небитови клиенти.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

15.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. за размера на съдебните вземания  общо, по отделно за битови и небитови клиенти на топлинна енергия и за електрическа енергия. За размера на съдебните вземания от продажбата на топлинна енергия на небитови клиенти и за електрическа енергия, се посочва за всеки клиент поотделно.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

16.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. за размера присъдени вземания общо, и по отделно от битови и небитови клиенти на топлинна енергия и за електрическа енергия. За размера на присъдените  вземания от продажбата на топлинна енергия на небитови клиенти и за електрическа енергия, се посочва за всеки клиент поотделно.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

17.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. за размера обезценените съдебни вземания общо, и по отделно за битови и небитови клиенти, и основанията за извършената обезценка.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

18.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021г. за размера обезценените  присъдени  вземания общо, и по отделно за битови и небитови клиенти, и основанията за извършената обезценка.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

19.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. за изплатените суми по граждански договори, за изготвяне на анализи и консултации и др. като се посочва номера и дата на договора, предмета на договора, лицето, с което е сключен договора  / за юридическите лица да се представи името, ЕИК и името на лицето, което представлява дружество, а за физическите лица, имената/  размер и дата на изплатената сума.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 1 pdf файл

20.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. за платените неустойки, като се посочва номер и дата на договора, лицето, с което е сключен договора, размера на неплатената неустойка, основание за плащането й.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf.

21.Справка за всяка година поотделно за периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2021 г. задължения към банки по сключени договори за кредити, като се посочва името на банката, дата на сключване на договора, име на банката,  за какво се взема кредита, размер на кредита, годишна лихва и други разноски и такси, краен срок на издължаване, просрочени задължения, ако има такива, и размер на задължението по кредита към 31 юли 2021 г.

Справката да се представи под формата на таблица,  формат ексел и pdf. – 1 pdf файл.

22.Справка  за всяка година поотделно за 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. 2020 г. количествата реално емитираните, верифицирани и безплатни квоти емисии парникови газове, средна покупна цена, по която са закупени  и стойността им  в лева.  За всяка година по отделно да се представи информация Комисията за енергийно и водно регулиране, какви количества квоти емисии парникови газове, по какви цени и на каква стойност в лева  е признала  като разход в регулираните цени, които е утвърдила за съответния регулаторен период.  Справките да се представят под формата на таблица,  формат ексел и pdf.   – 1 pdf файл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е предоставена информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е предоставена информация

 

 

 

 

 

 

Не е предоставена информация

 

 

 

 

 

Не е предоставена информация

 

 

 

 

 

 

Не е предоставена информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е предоставена информация

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е предоставена информация

 

 

 

 

 

 

Не е предоставена информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е предоставена информация

 

 

 

 

 

 

 

Документи които са предоставени: 13 бр.

Документи които не са предоставени: 9 бр.

 

ТОПЛОФИКАЦИЯ – Разград АД

Дата на изпращане: 03.08.2021

Изх. № ВКМС-46-153-82-3

Дата на отговор: 16.08.2021

 

 ТОПЛОФИКАЦИЯ – Бургас

Дата на изпращане:  03.08.2021

Изх. № ВКМС-46-153-82-3

Дата на отговор: 06.08.2021

 

 

ТОПЛОФИКАЦИЯ – Веолин Енерджи Варна

Дата на изпращане: 03.08.2021

Изх. № ВКМС-46-153-82-3

Дата на отговор: 06.08.2021

 

ТОПЛОФИКАЦИЯ – Велико Търново

Дата на изпращане: 03.08.2021

Изх. № ВКМС-46-153-82-3

Дата на отговор: 06.08.2021

 

 

ТОПЛОФИКАЦИЯ - Габрово

Дата на изпращане: 03.08.2021

Изх. № ВКМС-46-153-82-3

Дата на отговор: 09.08.2021

 

ТОПЛОФИКАЦИЯ - Перник

Дата на изпращане: 03.08.2021

Изх. № ВКМС-46-153-82-3

Дата на отговор: 09.08.2021

ТОПЛОФИКАЦИЯ - Плевен

Дата на изпращане: 03.08.2021

Изх. № ВКМС-46-153-82-3

Дата на отговор: 06.08.2021

 

ТОПЛОФИКАЦИЯ – ЕВН България Топлофикация ЕАД Пловдив

Дата на изпращане: 03.08.2021

Изх. № ВКМС-46-153-82-3

Дата на отговор: 09.08.2021

 

ТОПЛОФИКАЦИЯ – Русе АД

Дата на изпращане: 03.08.2021

Изх. № ВКМС-46-153-82-3

Дата на отговор: 09.08.2021

 

ТОПЛОФИКАЦИЯ – Сливен

Дата на изпращане: 03.08.2021

Изх. № ВКМС-46-153-82-3

Дата на отговор:

 

ТОПЛОФИКАЦИЯ – Враца

Дата на изпращане: 03.08.2021

Изх. № ВКМС-46-153-82-3

Дата на отговор: 09.08.2021

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

Тагове: Новини