Начало/Становище до Владислав Горанов за боновите книжки

Становище до Владислав Горанов за боновите книжки

15.06.2020

 

До

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

 

СТАНОВИЩЕ

 

НА

ГРАЖДАНСКАТА ПЛАТФОРМА „ИЗПРАВИ СЕ.БГ”

С ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА

 

Относно: Проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане на 13.05.2020 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

 

Гражданската платформа „Изправи се.БГ” настоява за оттегляне на Проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане на 13.05.2020 г.

Приемането на Проекта ще ощети близо 3 милиона българи - собственици на акции, придобити по време на масовата приватизация.

В Проекта е предвидено въвеждане в определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които, след изтичането на предвидения 24-месечен гратисен период, ще заплащат занапред всички дължими такси. Това ще повиши и риска за акциите, при евентуални фалити на някои от инвестиционните посредници – какъвто не съществува при съхранението на акциите от Централния депозитар.Това не само, че ще задълбочи проблема с т.нар. „обездвижени акции”, но в дългосрочен план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар.

Още по-неприемливо е че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласие, внесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат„национализирани“ (т.е. принудително ще бъде отнета собствеността върху тях – ще бъдат продадени и това, което остане от сумата - внесено в държавния бюджет).

Предложеният законопроект принуждава акционерите да предприемат действия, свързани с пътувания (за българите, живеещи в чужбина, а и извън областните центрове), както и сложни и скъпи административни процедури, свързани с унаследяване. При това в условията на глобална пандемия, при която са в сила точно обратните мерки – ограничения за пътуване между държавите и физическа  дистанция.

Насилени да правят избор, от една страна, между значителни разходи, рискувайки в т. ч. здравето си, и от друга - загубата на собственост, конституционно защитена формално, стотици хиляди акционери най-вероятно ще предпочетат да загубят две неща: своите акции и своята вяра в правовата защита и неприкосновеност на личната собственост в България.

Очевидно подобен избор е в пряк ущърб на техните интереси, чиято защита се прокламира да е в основата на проекта за закон.

Според нас предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, е сравнимо с конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва, тоест това е крайно неприемлива и ретроградна практика за правова държава с действаща пазарна икономика.

Няма нормативен акт на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлагания законопроект. Напротив, той е в остро противоречие не само с Конституцията на РБ, правото на ЕС, международните договори и стандарти, по които България е страна, но и с основополагащите принципи на съвременната правова  държава.

Така предложен, този законопроект може да събуди основателни съмнения, че цели да обслужи конкретен частен, а не публични интереси, още повече че потърпевши ще бъдат около 3 млн. български  граждани.

От „Изправи се.БГ” споделяме разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Но не НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ е решението на тези проблеми. С предлагания Проект не се решава нито един проблем. Напротив, ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери, и за стотици предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху инвестиционния климат и облика на България по света.

Всички институции са изразили негативни становища по законопроекта, което е показателно, че той нарушава основни граждански и икономически права на българските граждани.

Българските социални партньори припомнят, че Проектът на закон беше предшестван от две концепции, които  вече бяха отхвърлени в резултат на широкото обществено недоволство, изразено от: предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари; работната група, създадена от Министерство на финансите; Министерство на правосъдието; представителните организации на капиталовите пазари – Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Национална комисия за корпоративно управление, Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България; от Асоциация на организациите на българските работодатели; Българска стопанска камара; Българска търговско-промишлена палата; Конфедерация на независимите синдикати в България; Конфедерация на труда “Подкрепа”; Омбудсмана на Република България и Гражданския парламент на  България - Икономическия и социален съвет.

Обръщаме внимание също така, че представените мотиви към законопроекта съдържат множество неточности и дори неверни твърдения. Така например: направената неизвестно как оценка за 2 млрд. лева на акциите по номинал е несъстоятелна и драстично се различава от елементарно представената собственост на 2,5 млн. притежатели на бонове от масовата приватизация, притежаващи по номинал капитал от 25 (деноминирани) лева т. е. общо акции с номинал от порядъка на  62,5 млн. лева  (2,5 млн. души по 25 лв. е 62,5 млн. лева, а не 2 млрд. лева).

Разбира се, по-малката обща сума не означава по-безобидно национализиране на собственост, каквото ще се случи, ако такъв закон бъде приет.

 

Г-Н МИНИСТЪР,

Всички изложени аргументи мотивират „Изправи се.БГ” да се противопоставим недвусмислено на Законопроекта за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван за обществено обсъждане на 13.05.2020 г., като

НАСТОЯВАМЕ СЪЩИЯТ ДА БЪДЕ ОТТЕГЛЕН И ДА НЕ БЪДЕ ПРЕДЛАГАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ.

Според „Изправи се.БГ”, ако авторите на Проекта наистина желаят активно управление на „спящите“ акции, нека да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване, които в момента са в неприемливи за гражданите размери.

 

 

 

 

Председател на „Изправи се.БГ”,

Мая Манолова

 

 

 

Тагове: Новини