Начало/Становище до СОС относно финансовото състояние на Топлофикация София

Становище до СОС относно финансовото състояние на Топлофикация София

27.04.2020

ДО

                                ГОСПОДИН НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ

                                ПО ИКОНОМИКА И СОБСТВЕНОСТ

                                НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ

от

Мая Манолова – Председател на  Гражданска платформа „Изправи се.БГ”

адрес – гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4, еmail: [email protected]

 

 

 

относнопредставени документи за „Топлофикация София” ЕАД, включени в т.31 от дневния ред на заседанието на Постоянната комисия по икономика и собственост на СОС, което ще се проведе на 29 април 2020г. от 14,00 часа  

 

 

 

Уважаеми господин Председател ,

На  Интернет страницата  на Столичния общински съвет /СОС/ има съобщение, че на 29 април 2020г. от 14,00 часа   ще се проведе заседание на Постоянната комисия по Икономика и собственост на СОС.  В т.31 от  дневния и ред  е съобщено, че  са получени по пощата няколко  документи, които са свързани с дейността и финансовото състояние на общинското дружество  „Топлофикация София” ЕАД.

Ние от Гражданска платформа „Изправи се.БГ” с голяма тревога и загриженост се запознахме с тях, като даваме следното становище:

  1. Относно, писмо с вх. № СФИ-19-ВК66-56(80)/27.02.2020г. на господин Дончо

Барбалов  - Заместник-кмета на Столична община до Председателя на СОС, във връзка с  оперативните данни за някои финансовите резултати на „Топлофикация София” ЕАД към 31.12.2019г.

От приложената таблица към писмото  се вижда, че  към 31.12.2019г. „Топлофикация София” ЕАД е на загуба в размер на  88 255 хил.лв., има задълженията в размер на  835 732 хил.лв. Спрямо края на  2018 г. задълженията на дружеството са се увеличили с  32 787 хил. лв.  Вземанията към 31.12.2019г. са в размер на 233 064 хил.лв., като спрямо края на 2018г. са се увеличили с 19 817 хил.лв.

По данни, от Годишните финансови отчети на „Топлофикация София” ЕАД от 2014г. до 2019г., общинското дружество е реализирало  загуби в размер на 300 573 хил.лв., като по – години те са:

2014г. -   57 658 хил.лв.

2015г. -   59 235 хил.лв.

2016г. -   40 822 хил.лв.

2017г. -   34 817 хил.лв.

2018г. -   19 786 хил.лв.

2019г. -   88 255 хил.лв.

Ние питаме, кои са причините за тези натрупани огромни загуби в последните  6 години? Кога гражданите на София ще получат обективен и експертен анализ за тежкото финансово състояние, в което се намира „Топлофикация София” ЕАД? Кой е виновен за това? Какви спешни мерки и действия и ще предприеме СОС за излизане от това кризисно положение на дружеството?  Кога най-после това ще бъде направено?

  1. Относно, писмо с изх. № М-221/19.03.2020г. на изпълнителния директор на

„Топлофикация София” ЕАД до господин Прошко Прошков – Председател на  Постоянната комисия по инженерна инфраструктура  и енергийно планиране на СОС, с копие до Председателя на СОС, с което ги уведомява, че задълженията на дружеството към „Булгаргаз”  ЕАД са следните:

към 31.12.2019г. – 170 864 хил.лв.

към 31.01.2020г. -  185 797 хил.лв.

към 29.02.2020г. – 176 341 хил.лв.

към 31.03.2020г. -  168 983 хил.лв.

Към 30.04.2020г. се очаква те да бъдат в размер на 74 380 хил.лв., като същите са намалени със 70 000 хил. лв., в резултат на  договореното намаление на цените на природния газ от 5 август 2019г. до 31 март 2020г. От цитираното писмо не става ясно, от къде и при какви условия ще бъдат взети привлечени средства, с които да бъде погасен дълга към към „Булгаргаз”  ЕАД към края на септември 2020г. в размер на 49 688 хил.лв? Лихвите, които ще трябва да се плащат по този нов дълг на „Топлофикация София” ЕАД  към  неизвестения  кредитор към момента  ще бъдат ли за в бъдеще включени в цената на топлинната енергия, която битовите потребители заплащат?

  1. Относно, писмо с изх. № М -275/01.04.2020г. на изпълнителния директор на

„Топлофикация София” ЕАД до Председателя на СОС, към което са приложени три писма на изпълнителния директор „Топлофикация София” ЕАД - писмо с изх. № П- 3382/01.04.2019г. на изпълнителния директор на  „Топлофикация София” ЕАД до „Булгаргаз” ЕАД,  писма с изх. №  П- 3385/01.04.2019г. и с изх. №  П- 3386/01.04.2019г на изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД до изпълнителния директор на „Българския енергиен холдинг” ЕАД с  копие до министъра на енергетиката.

От изброените писма, става ясно, че „Топлофикация София” ЕАД уведомява двата си най- големи кредитори „Българския енергиен холдинг” ЕАД и  „Булгаргаз”  ЕАД, че спира да обслужва текущите си задължения към тях, като се оправдава  с въведеното извънредно положение в страната, заради епидемията от коронавирус. Освен това, общинското дружеството предлага  да започне преговори с „БЕХ” АД за нов петгодишен гратисен период от 2021г. за плащанията, които трябва да направи през следващите години, като посочва, че причина за това ще бъде изпълнението на нова инвестиционна програма, която все още продължава да планира.

Ние се  питаме, означава ли това, че „Топлофикация София” ЕАД е пред обявяване на процедура за несъстоятелност, поради невъзможност да обслужва текущите си задължения?

Съгласно Решение № 560/25.07.2019г. на Столичния общински съвет, Надзорният и Управителният съвет на  „Топлофикация София” ЕАД трябваше да внесе доклад в СОС до 31.03.2020г,  с който  избран от дружеството  международен консултант да проучи, изследва и верифицира изготвените технологичен одит, правен анализ и финансов модел. Към момента такъв доклад не ни е известно да е внесен в СОС.

Кога клиентите на „Топлофикация София” ЕАД и общинските съветници в СОС ще имат разположение този доклад?

До кога ще продължава тази агония – от една страна, „Топлофикация София” ЕАД ясно заявява, че не може да продължава  да обслужва  задълженията си към някои от кредиторите си, а от друга страна уж се правят някакви планове за  развитието на дружеството в бъдещето, за които продължава да  няма нищо представено в  публичното пространство,  с разработената  ясна програма  и срокове за изпълнение, за излизане  от това положение.

Във връзка с всичко посочено до тук, ние не разбираме, защо  точка първа   от дневния ред на Постоянната комисия по Икономика и собственост на СОС на 29 април 2020г. не е разглеждането на финасовото състояние на  „Топлофикация София” ЕАД, и вземане на спешни решения за предприемане на незабавни мерки за финансовото стабилизиране на дружеството?

За огромна наша изненада изобщо не е предвидено в дневния ред на заседанието на 30 април 2020г. на СОС,  общинските съветници да вземат някакви решения относно тежкото положение, в което се намира това общинско дружество.

4.Относно, писмо с вх. № СОА20-ТД26-3144/13.03.2020г. на обществените посредници  на „Топлофикация София” ЕАД до Председателя на СОС, с което представят   Доклад  за дейността си за периода от 1 януари 2019г. до 30 януари 2020г.

Според нас в представения документ, подробно са посочени  много от проблемите на клиентите, които имат с „Топлофикация София” ЕАД и топлините счетоводители. Но то друга страна, Докладът показва и хаоса, който съществува в управлението на дружеството, за което до сега само сме предполага ли.

Подкрепяме направените 31 препоръки за подобряване на дейността на дружеството от общинските посредници, които  са  обобщели  по групи – подобряване на събираемостта на вземанията, подобряване на  работата на „Топлофикация София” ЕАД, топлинните счетоводители  с  клиентите им и мерки за  по-добро  обслужване.

Ние настояваме Доклада на общинските посредници за дейността им  през 2019г. да бъде разгледан и приет като документ  на следващите редовни заседания на Постоянната комисия по Икономика и собственост на СОС и на Столичния общински съвет. Предлагаме  повечето от направените препоръки от тях да бъдат приети от СОС  като задължителна програма за изпълнение от Управителния съвет на „Топлофикация София” ЕАД с ясно определени срокове и периодично отчитане пред СОС.

Използваме възможността да Ви препоръчаме, че е крайно наложително  СОС да излезе с ясна позиция относно поисканото увеличение на цената на топлинната енергия от „Топлофикация София” ЕАД от КЕВР, считано от 1 юли 2020г. с над 20 % спрямо 1 април 2020г.  при обявена цена на природния газ в размер на 26,21 лв/МВтч, която е посочена на стр.85 в Заявлението и приложените документи към него. Документите са публично оповестени на Интернет страницата на КЕВР.

 

Уважаеми господин Председател,

Във връзка с горепосоченото, Ви молим писмено да отговорите на зададените въпроси, и посочите кои  от направените  предложения ще бъдат  приети.

Молим, настоящото становище да бъде предоставено за информация на всички членове на Постоянната комисия по Икономика и собственост на СОС.

 

 

Дата 28.04.2020г.                                                                                         С уважение,

гр. София                                                                                                         /Мая Манолова  - Председател/

Тагове: Новини