Начало/Манолова задава седем въпроса за цената на водата и иска мораториум върху увеличението в районите на режим

Манолова задава седем въпроса за цената на водата и иска мораториум върху увеличението в районите на режим

15.12.2019

Справедливо е върху увеличението на цената на водата от 1 януари 2020 г. да се наложи мораторуим за областите с воден режим като Перник, Плевен, Габрово и Ловеч, а за останалите КЕВР и правителството да отложат планираното увеличение на цените.
Това призова Мая Манолова – председател на Гражданската платформа „Изправи се.БГ”.
Според експертите от гражданската инициатива КЕВР може да предложи на Министерския съвет  да промени Наредбата аз регулиране на цените, за да се отчете изпълнението бизнес-плановете на ВиК-дружествата и показателите за качеството на водата. Такъв годишен отчет КЕВР следваше да е публикувал на сайта си до 1 ноември, но той все още не е наличен.
КЕВР е публикувал само доклад за увеличението на цените от 1 януари 2020 г. за всички ВиК-дружества в страната с одобрени бизнес-планове. Според предложението на КЕВР цените на водата следва да се повишат в почти цялата страна с между 1 и 9 %.
Припомняме, че от 31 март 2017 г. до 1 януари 2020 г. – за 33 месеца – увеличението на цената на водата в София например е с 51 % ( от 1,82 лв./ куб.м. през 2,58 лв./ куб.м.  до 2,75 лв., каквато ще е цената от 1 януари 2020 г. ) От 1 юли 2016 г. до днес с 48% е увеличена и цената на парното.  Увеличението на цената на тока за последните 3 години е общо около 10 %.
Във връзка с това Манолова задава към КЕВР следните въпроси:
 1. Защо не е публикуван Годишният доклад на КЕВР за дейността й и състоянието на ВиК-сектора?
 2. Кога ще бъде отчетено публично пред гражданите изпълнението на показателите от бизнес-плановете на ВиК-дружествата като част от реформата в сектора?
 3. Защо се предлага увеличение на цените, без да е обвързано с качеството на водата и обслужването, изпълнението на бизнес-плановете, намаляването на процента на общите загуби и др.?
 4. Защо не са обявени средно-месечните доходи на домакинствата по области, на базата на които се изчислява социалната поносимост на цената на водата? Те държавна тайна ли са?
 5. Как е определена социалната поносимост в доклада, при положение, че самата КЕВР признава в него, че в 23 области данните не са публикувани или не са надеждни?
 6. Кога КЕВР ще предостави публично информация за това как са използвани средствата от предходните увеличения на цената на водата с процента на инфлация и за какво ще се използват средствата от предстоящото увеличение?
 7. Колко лева ще са допълнителните приходи, които ще постъпят във ВиК-дружествата вследствие на увеличението на цените на водата от 1 януари 2020 г. за сметка на битовите потребители?
Гражданската платформа „Изправи се.БГ” предлага решение на проблема с несправедливото за гражданите повишение на цените, чрез следните действия:
 1. КЕВР да отложи увеличението на цените от 1 януари 2020 г.
 2. Да се въведе мораториум на вдигането на цената на водата в областите, които са на воден режим – Перник, Плевен, Ловеч и Габрово.
 3. КЕВР да внесе незабавно предложение за промяна на Наредбата за регулиране на цените на ВиК-услугите, като се предвиди измененията на цените за четвъртата година от бизнес-плановете да стане след отчета на изпълнението на бизнес-плановете и показателите за качество от втората година.
 4. Правителството да приеме предложените от КЕВР промени, вкл. и въвеждането на мораториума за областите на воден режим.
 5. Ресорната подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР в 44-то Народно събрание да организира спешно публично изслушване на регулатора в оставащите последни дни преди увеличението на цените.
Данни от таблици, изготвени от експертите на "Изправи се.БГ", сочат, че най-голямо увеличение на цената на водата има в областите Кърджали, Видин, Русе, София-град, Габрово, Смолян ( 6 % - 9 % ) .
Четирите области - Хасково, Търговище, Кюстендил и Пазарджиклипсващи в таблицата, са без приети бизнес-планове и за тях няма предстоящо увеличение на цените .
Защо няма утвърдени бизнес-планове е въпрос към КЕВР.
За област Разград цената е намалена, тъй като според доклада тя трябва да бъде 3,659 лв./ куб.м., но тъй като това е над социално поносимата цена от 3,42 лв./ куб. м., цената от 1 януари на водата в Разград ще бъде 3,42 лв./ куб.м.

Изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2020 г. по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, съгласно Доклад, публикуван на сайта на КЕВР

ЦЕНИ без ДДС

№ по ред В и К в град Утвърдени цени на В и К услугите  от КЕВР в лв/куб.м.  без ДДС за 2019г. Утвърдени цени на В и К услугите от КЕВР в лв/куб. м. без ДДС за 2020г. съгласно бизнес плановете  Предложени цени на В и К услугите от КЕВР в лв/куб.м без ДДС  за 2020г., съгласно Доклада на КЕВР % на увеличение на цените на В и К услугите от 1 януари 2020г., съгласно Доклада на КЕВР спрямо  действащата цена  за 2019г.
1 Кърджали 1.987 2.071 2.171 9.260
2 Видин 2.371 2.436 2.535 6.917
3 Русе 2.452 2.464 2.618 6.770
4 "Софийска вода" АД гр. София  2.151 2.144 2.294 6.648
5 Габрово 2.117 2.194 2.248 6.188
6 Смолян 2.058 2.099 2.183 6.074
7 Сливен 2.185 2.156 2.297 5.126
8 Монтана 2.472 2.459 2.580 4.369
9 Силистра 2.762 2.762 2.880 4.272
10 Ямбол 2.423 2.393 2.514 3.756
11 Благоевград 1.876 1.900 1.951 3.998
12 Шумен 2.830 2.724 2.935 3.710
13 Перник 1.940 1.904 2.004 3.299
14 Варна 2.579 2.506 2.664 3.296
15 Враца 2.642 2.623 2.716 2.801
16 Добрич 2.791 2.745 2.868 2.759
17 Бургас 2.495 2.411 2.559 2.565
18 Велико Търново 2.079 2.074 2.111 1.539
19 Плевен 2.355 2.396 2.389 1.444
20 София 2.162 2.187 2.186 1.110
21 Стара Загора 2.472 2.484 2.496 0.971
22 Ловеч 2.592 2.616 2.627 1.350
23 Пловдив 1.845 1.782 1.847 0.108
24 Разград 2.988 3.036 2.849 намаление с  4.879

 

 

 

ЦЕНИ с начислен ДДС

№ по ред В и К в град Утвърдени цени на В и К услугите  от КЕВР в лв/куб.м.  без ДДС за 2019г. Утвърдени цени на В и К услугите  от КЕВР в лв/куб.м.  с ДДС за 2019г. Утвърдени цени на В и К услугите от КЕВР в лв/куб. м. без ДДС за 2020г. съгласно бизнес плановете  Утвърдени цени на В и К услугите от КЕВР в лв/куб. м. с ДДС за 2020г. съгласно бизнес плановете  Предложени цени на В и К услугите от КЕВР в лв/куб.м без ДДС  за 2020г., съгласно Доклада на КЕВР Предложени цени на В и К услугите от КЕВР в лв/куб.м с ДДС  за 2020г., съгласно Доклада на КЕВР % на увеличение на цените на В и К услугите от 1 януари 2020г., съгласно Доклада на КЕВР спрямо  действащата цена  за 2019г.
1 Кърджали 1.987 2.384 2.071 2.485 2.171 2.605 9.260
2 Видин 2.371 2.845 2.436 2.923 2.535 3.042 6.917
3 Русе 2.452 2.942 2.464 2.957 2.618 3.142 6.770
4 "Софийска вода" АД гр. София  2.151 2.581 2.144 2.573 2.294 2.753 6.648
5 Габрово 2.117 2.540 2.194 2.633 2.248 2.698 6.188
6 Смолян 2.058 2.470 2.099 2.519 2.183 2.620 6.074
7 Сливен 2.185 2.622 2.156 2.587 2.297 2.756 5.126
8 Монтана 2.472 2.966 2.459 2.951 2.580 3.096 4.369
9 Силистра 2.762 3.314 2.762 3.314 2.880 3.456 4.272
10 Ямбол 2.423 2.908 2.393 2.872 2.514 3.017 3.756
11 Благоевград 1.876 2.251 1.900 2.280 1.951 2.341 3.998
12 Шумен 2.830 3.396 2.724 3.269 2.935 3.522 3.710
13 Перник 1.940 2.328 1.904 2.285 2.004 2.405 3.299
14 Варна 2.579 3.095 2.506 3.007 2.664 3.197 3.296
15 Враца 2.642 3.170 2.623 3.148 2.716 3.259 2.801
16 Добрич 2.791 3.349 2.745 3.294 2.868 3.442 2.759
17 Бургас 2.495 2.994 2.411 2.893 2.559 3.071 2.565
18 Велико Търново 2.079 2.495 2.074 2.489 2.111 2.533 1.539
19 Плевен 2.355 2.826 2.396 2.875 2.389 2.867 1.444
20 София 2.162 2.594 2.187 2.624 2.186 2.623 1.110
21 Стара Загора 2.472 2.966 2.484 2.981 2.496 2.995 0.971
22 Ловеч 2.592 3.110 2.616 3.139 2.627 3.152 1.350
23 Пловдив 1.845 2.214 1.782 2.138 1.847 2.216 0.108
24 Разград 2.988 3.586 3.036 3.643 2.849 3.419 намаление    с 4.879
Тагове: Новини